facebook

Отдели

otdeli-karuseli2_1050x399_crop_478b24840a
 • Отдел „Информационни технологии“
 • Директор

   

  Яни Андреев
  корпус 1, офис 302
  тел.: 02/8110 331, в.13022
  e-mail: jandreev@nbu.bg

  Направление „Развитие и поддръжка на ИИС“  Специалист ИИС

  Донна Астакова
  корпус 1, офис 301
  тел.: 02/8110 341, в. 13011
  e-mail: dastakova@nbu.bg


  Специалист ИИС

  Петър Вълчев
  корпус 1, офис 301
  тел.: 02/8110 361, в. 13012
  e-mail: pvalchev@nbu.bg


  Специалист

  Тодор Вълчев
  корпус 1, офис 302
  тел.: 02/8110 301, в.13021
  e-mail: tvalchev@nbu.bg

  Направление „Компютърни ресурси и комуникации“


  Ръководител

  Яни Андреев
  корпус 1, офис 302
  тел.: 02/8110 331, в.13022
  e-mail: jandreev@nbu.bg


  Системeн администратор

  Здравко Зарков
  корпус 1, офис 317
  тел. 02/ 8110 337, в. 13174
  e-mail: zzarkov@nbu.bg


  Системeн администратор

  Илин Стоянов
  корпус 1, офис 317
  тел.: 02/8110 317, в. 13172
  e-mail: istoianov@nbu.bg

  Системeн администратор

  Христо Стаменов
  корпус 1, офис 317
  тел.: 02/8110 357, в. 13173
  e-mail: hstamenov@nbu.bg 

  Специалисти

  Тодор Аргилашки
  корпус 1, офис 317
  тел.: 02/8110 377, в. 13171
  e-mail: targilashki@nbu.bg


  Петър Кирилов
  корпус 1, офис 317
  тел.: 02/ 8110 195, тел.: в. 13175
  e-mail: pkirilov@nbu.bg


  Уебстудио


  Програмист

  Васил Йорданов
  корпус 1, офис 109
  тел.: 02/ 8110 119, в. 11091
  vjordanov@nbu.bg


  Специалист

  Косьо Хаджигенчев
  корпус 1, офис 109
  тел.: 02/8110 139, в. 11092
  e-mail: kossio@nbu.bg

 • Отдел „Човешки ресурси“
 • Директор

  Борислав Георгиев
  корпус 1, стая 204
  тел.: 02/8110 214, в. 12041
  e-mail: b.georgiev@nbu.bg

   


  Заместник-директор

  Софка Тумбева
  корпус 1, офис 215
  тел.: 02/8110 215, в. 12154
  e-mail: stumbeva@nbu.bg

   

   

  Специалист – конкурси за редовни преподаватели

  Ирина Нанчева-Бурнаска
  корпус 1, офис 215
  тел.: 02/8110 235, в. 12152
  e-mail: inancheva@nbu.bg

   


  Специалист

  Албена Павлова
  корпус 1, офис 215
  тел.: 02/8110 285, в. 12151
  e-mail: apavlova@nbu.bg

  Специалист

  Ивелина Павлова-Лиркова
  корпус 1, офис 204
  тел.: 02/8110 575, в. 12153
  e-mail: ipavlova@nbu.bg

   

  Специалист

  Мирослав Терзиев
  корпус 1, офис 215
  e-mail: mterziev@nbu.bg

   

   

   

  Дейности:

  • административно обслужване на трудовоправния процес в НБУ;
  • координиране на дейностите по конкурсите за редовни преподаватели;
  • координиране на процесите по оценяване и атестация.
  • организиране и провеждане на обучения за административни служители и академична администрация.

   

 • Отдел „Планиране и развитие“
 •  

  Дейности

  Стратегическо планиране:

  • организиране на процеса на разработване, изпълнение и мониторинг на Стратегическия план на НБУ;
  • съгласуване на плановете за развитие и на плановете за действие на университетските структури с политиката на Настоятелството.

  Разработване на университетски стандарти и нормативни документи

  Мониторинг и анализ на ефективността на университетски структури и дейности 

  Проектна дейност:

  • проучвания на външната среда: образователен пазар, нормативна основа и състояние на висшето образование и продължаващото обучение;
  • прогнози за изменението на показателите на средата и предложения за промени и нововъведения в практиката на НБУ;
  • разработване на проекти по развитието на материалната среда, програмната дейност, структурата и управлението на НБУ;
  • работа по външни проекти на Настоятелството и набиране на средства: асоциирани структури и фондове към Настоятелството.

   

 • Правен отдел
 • Главен юрисконсулт

  Румяна Каменова
  корпус 1, офис 211
  тел.: 02/8110 204, в. 12113
  e-mail:  rkamenova@nbu.bg 

   

  Юрисконсулти

  Николай Капев
  корпус 1, офис 211
  тел.: 02/8110 234, в. 12111
  e-mail:  nkapev@nbu.bg

   

  Симеон Чиров
  корпус 1, офис 211
  тел.:02/ 8110 254, в. 12112
  e-mail: schirov@nbu.bg

  Дейности:

  • разработване на нормативните актове на НБУ;
  • подготовка и съгласуване на договори с външни лица и организации;
  • юридически консултации и представителство на НБУ.
 • Бюро „Проекти“
 • Директор

  д-р Мариета Цветкова
  корпус 1, офис 223
  тел.: 02/8110 220, в. 12233
  e-mail: mcvetkova@nbu.bg

  Специалист

  Росена Томова
  корпус 1, офис 223
  тел.: 02/8110 283, в. 12232
  e-mail: rjtomova@nbu.bg  ЕРАЗЪМ ОФИС

  Специалисти

  д-р Стефани Калдаръмова
  корпус 1, офис 303
  тел.: 02/8110 647, в. 13031
  e-mail: skaldaramova@nbu.bg

  Екатерина Бръзицова
  корпус 1, офис 303
  тел.: 02/ 8110 687, в. 13032
  e-mail: erasmus@nbu.bg

  Дейности: 

  • набиране и публикуване на информация за обявени конкурси по проекти с външно финансиране;
  • консултиране и техническа помощ при търсене на партньори и разработване на външни проекти, вкл. насочване на предложения за включване на консорциуми, мрежи, платформи или коалиции към департаментите на НБУ;
  • координиране на дейностите по програма Еразъм +.

   

 • Център за книгата
 • Директор

  Надя Терзиева
  Библиотека, първи етаж
  тел.: 02/8110 290, в. 1290
  e-mail: nterzieva@nbu.bg

   

  Зам. -директор

  Ангелина Гимишева
  тел. 02/8110293, в. 11904
  имейл: agimisheva@nbu.bg

  Библиотека

   

  Директор

  д-р Радостина Тодорова
  Библиотека, етаж 2
  тел.: 02/8110 292, в. 11901
  e-mail: rtodorova@nbu.bg
  Зам. -директор

  Мария Стоянова
  тел. 02/8110192, в. 11905
  имейл: mstoianova@nbu.bg

   

  Дейности:

   

  • Осигуряване на творческа среда за изследователска работа.
  • Обезпечаване на учебния процес с необходимата литература.
  • Извършване на научно-информационни, библиографски и технически дейности в помощ на потребителите.
  • Набавяне на издания за библиотечните колекции в съответствие с академичния профил на НБУ чрез покупки, дарения, книгообмен, проекти и вътрешен депозит.
  • Съхраняване на изданията на НБУ, трудовете на преподавателите в НБУ, дипломните тези на студентите и дисертациите на докторантите от НБУ.

   

   

  Издателство

   

  Директор

  гл. ас. д-р Владимир Маринов
  корпус 2, стая 101
  тел.: 02/8110 521, в. 21011
  e-mail: vmarinov@nbu.bg

   

  Университетски архив

   

  Директор

  Иван Звънчаров
  Библиотека, Фоайе „Център за книгата“
  тел.: 02/8110 493, в. 20932
  e-mail: izvancharov@nbu.bg

   

  Съществуващ близо 15 години под името „Център за документи и архивни фондове“ и преименуван от 1 август 2016 г., „Университетски архив“ изпълнява следните дейности:

  • събиране, обработка и популяризиране на дарените на Университета архиви на български учени, писатели и културни дейци;
  • провеждане на изследователски и издателски проекти съвместно с Библиотеката, Издателството и департаментите на НБУ;
  • работа по съвместни проекти с Държавна агенция „Архиви“, Националния музей за изобразително изкуство, Националния литературен музей, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и др.;
  • контрол и методическа помощ при изпълнението на Наредбата за институционалния архив на НБУ.

   

  Отдел „Книжарници и книгоразпространение“

   

  Директор

  Ваня Русева
  корпус 2, офис 118
  тел.: 02/8110 518, в. 21182
  e-mail: vruseva@nbu.bg

   

 • Център за развитие на материалната база

 • Директор

  Галя Монова
  корпус 1, офис 112
  тел.: 02/8110 126, в. 11121
  e-mail: gmonova@nbu.bg

   

  Административен мениджър

  Христо Христов
  корпус 1, офис 112
  тел.: 02/ 8110 146, в. 11122
  e-mail: hhristov@nbu.bg

   

   

  Дейности:

  • развитие и поддържане на Стандарта за материалната среда на НБУ;
  • планиране и развитие на техническо оборудване, софтуер и обзавеждане на аудитории, специализирани учебни зали и УПИЗ.   Отдел „Хигиена и озеленяване“

  Началник отдел

  Лили Илиева
  корпус 2, офис 106
  тел.: 02/8110 676, в. 2106
  e-mail: lilieva@nbu.bg

   

 • Стопански отдел
 • Директор


  Александър Захариев
  корпус 1, офис 113
  тел.: 02/8110 123, в. 11131
  e-mail: azahariev@nbu.bg 

   

  Специалисти

  Борис Марков
  корпус 1, офис 113
  тел.: 02/8110 183, в. 11132
  e-mail: bmarkov@nbu.bg

  Радослав Лазарков
  корпус 1, офис 113
  тел.: 02/8110 183, в. 11132
  e-mail: rlazarkov@nbu.bg

  Направление „Стопанска дейност“  Електротехници
  Васил Попов
  тел.: 02/8110 143, в. 1110

  Красимир Дуцовски
  тел.: 02/8110 143, в. 1143

  Техник „Отопление и вентилация“ 
  Ангел Чушев
  тел.: 02/8110 143, в. 1010

  Техник „Водопровод и канализация“ 
  Людмил Дочовски
  тел.: 02/8110 143, в. 1010

  Техник „Безопасност и здраве на работа“
  Бойко Антонов
  тел.: 02/8110582, в. 2012  Направление „Транспорт“


  Ръководител направление „Транспорт“
  Николай Илиев
  тел.: 02/8110 183/ в.1183


  Шофьори
  Спас Михайлов
  тел.: 02/8110 183, в.1183 

  Дарин Ласков
  тел.: 02/8110 183, в. 1183

   

  Дейности:

  • планиране и организиране на дейностите по изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване на сградите и пространствата, собственост на НБУ;
  • осигуряване на охраната на труда в НБУ;
  • осигуряване на транспорт за нуждите на административните структури на Университета.

   

    

 • Финансово-счетоводен отдел
 • ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА
  ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

  НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

   

  1 / 203

  Главен счетоводител

  Румяна Юрукова

  12032

  02/8110 252

  ryrukova@nbu.bg

  Зам.-главен счетоводител

  Мая Младенова

  12031

  02/8110 232

  mtairova@nbu.bg

  Счетоводство

   

  1 / 202

  Зам.-главен счетоводител

  Вера Митова

  12025

  02/8110 239

  vmitova@nbu.bg

  Счетоводители

  Кристина Ламбева 

  12021

  02/8110 372

  klambeva@nbu.bg

  Десислава Славчева

  12022

  02/8110 241

  dslavcheva@nbu.bg

  Антоанета Иванова

  12026

  02/8110 262

  aivanova@nbu.bg

  Елена Аронова

  12027

  02/8110 242

  earonova@nbu.bg

  Даяна Кръстанова

  12028

  02/8110 593

  dkrastanova@nbu.bg

  Румяна Велкова

  12029

  02/8110 219

  rvelkova@nbu.bg

  Георги Ценев

  12025

  02/8110 202

  gcenev@nbu.bg

  Специалист по управление на програми и проекти

  Станимир Гюров

  12024

  02/8110 392

  sgyurov@nbu.bg

  Каса 

   

  1 / 201

  Касиер

  Мария Манева

  12011

   

  02/8110 201

   

   mmaneva@nbu.bg

  Касиер

  Биляна Тодорова

  12012

  02/8110 209

   btodorova@nbu.bg

   

   

  1 / 209

   

  Счетоводител

  Бойка Сергиева

  12091

  02/8110 203

   bsergieva@nbu.bg

  Счетоводител

  Наталия Илиева

  12092

  02/8110 273

   nlubomirova@nbu.bg

  Счетоводител

  Ренета Георгиева

  12093

  02/8110 369

   

   

   

  Дейности:
  Счетоводна отчетност и изпълнение на задълженията на НБУ по данъчното и осигурителното законодателство

  • Финансово обслужване на студентите, преподавателите и административния състав на НБУ:
  • издаване на удостоверения и служебни бележки;
  • съставяне на ведомости и изплащане на възнагражденията;
  • изплащане на стипендиите;
  • приемане на плащания в полза на НБУ.

   


  Вътрешна финансова отчетност и контрол по изпълнение бюджета на НБУ

  • планиране, управление и контрол на финансовите ресурси: бюджет, годишни и месечни финансови отчети, депозити и ценни книжа; 
  • анализ на финансовата ефективност на университетски дейности и структури; 
  • изработване на месечните и годишните финансови отчети на НБУ

   

 • Майсторски класове, културни събития и проекти
 • За контакти:

  Административен мениджър:

  д-р Мартин Стоянов
  тел.:  02/8110472, в.24111
  e-mail: mstoyanov@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 411

   
  Mениджър:  Петя Петкова
  тел.: 02/8110 411, в. 24112
  e-mail: ppetkova@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 411

   


  Майсторските класове са интерактивен начин за обучение, който дава възможност на студентите да черпят от опита на преподаватели-практици, да усъвършенстват образованието и изпълнителската си техника, да почувстват връзката между постоянното учене и голямата сцена. Майсторските класове предлагат работа в екип между участващи от различни страни и култури, изграждащ представите за съвместност, но и за конкурентна среда. Майсторските класове са обект на мащабно медийно отразяване, съпроводени са с различни съпътстващи събития и изяви.

  Майсторските класове на НБУ се провеждат със съдействитето на множество външни партньори.

 • Медицински център
 • Стоматолог
  д-р Георги Алексиев
  корпус 2, кабинет 214 и 215
  тел.: 02/8110 684, в. 2214
  e-mail: galeksiev@nbu.bg

  Работно време:
  Понеделник - Петък
  09:00 - 16:00 часа


  Медицински сестри


  Екатерина Георгиева
  корпус 2, кабинет 214 и 215
  тел.: 02/8110 286, в. 2215

  Ваня Керефейска
  корпус 2, кабинет 214 и 215
  тел.: 02/8110 286, в. 2215

   

  Дейности: 

  Лекарски кабинет

  • осигуряване на медицинско обслужване и спешна медицинска помощ на студенти, преподаватели и служители;
  • осъществяване на контролни и профилактични медицински прегледи за установяване на рискови фактори у студенти, преподаватели и служители;
  • провеждане на кръводарителски акции;
  • провеждане на ежегодната противогрипна ваксинация;
  • осъществяване на манипулации:
   • снемане на електрокардиограма,
   • измерване на артериално налягане,
   • поставяне на инжекции,
   • извършване на превързочни операции.

  Стоматологичен кабинет

  • стоматологична диагностика и проследяване на състоянието;
  • осъществяване на манипулации:
   • отстраняване на зъбна плака, камък, пигментации,
   • лечение на зъбен кариес, пулпит,
   • механична и химична обработка при лечение на коренови канали,
   • поставяне на арсен, упойки,
   • пълнене на канали,
   • обтурация,
   • витална екстирпация,
   • протезиране.

   

   

 • Галерия УниАрт
 • Специалист-уредник:


  Надежда Янакиева
  Корпус 1, офис 231
  тел: 02/8110 200
  e-mail: nyanakieva@nbu.bg, uniart@nbu.bg

   


  Дейности:

  Галерия „УниАрт“ работи, следвайки своя художествена програма. В годишната програма влизат работа с колекциите на УниАрт и проекти с временни експозиции. Бланка за събитие в Галерията.

 • Университетски театър
 • Директор


  гл. ас. д-р Ася Иванова
  корпус 2, офис 06
  тел.: 02/8110 586, в. 20064
  е-mail: 6060assia@gmail.com


  Съвет на Университетския театър: проф. Цветана Манева, проф. Румен Цонев, доц. Елена Иванова, доц. Зарко Узунов, доц. Снежина Петрова, доц. Георги Арнаудов, гл. ас. Ася Иванова

   

  Техническо осигуряване на спектакли и общоуниверситетски събития

   

  Директор

  Александър Стефанов
  Корпус 2, Офис 107А
  тел: 02/ 8110 177, в. 2107
  e-mail:alstefanov@nbu.bg

   

  Специалисти: 

  Боян Панов
  тел.: 02/8110 546, в. 20062
  e-mail: bpanov@nbu.bg

   

  Илиян Стоилов
  тел.: 02/8110 546, в. 20062
  e-mail:


  Николай Марков
  тел.: 02/8110 576, в. 20063
  e-mail:


  Реклама маркетинг проектен и офис мениджмънт

  Ива Стоянова
  тел.: 02/8110 576, в. 20063
  e-mail: istoianova@nbu.bg

   Дейности: 

  • Учебна дейност – предоставя сцена и съдейства при практическото обучение в курсовете и извънаудиторните учебни форми в програмите на департаментите „Театър“ и „Музика“.
  • Творческа дейност – продуцира студентски спектакли на своя и на външна сцена, приема на своя сцена гостуващи спектакли.
  • Съпътстваща дейност – съвместно с департаментите „Театър“ и „Музика“ организира творчески събития на територията на Университетския театър.