facebook

Централна университетска администрация

 


Централната университетска администрация (ЦУА) подпомага дейността на Академичния съвет и Ректора. Ръководи се от директор и е на пряко подчинение на Ректора. Сред приоритетите на ЦУА са: кариерното консултиране на студентите, консултирането по международни и научноизследователски проекти; обучителните семинари за преподаватели и администрация; организирането и провеждането на университетските празници; информационното обслужване на НБУ чрез страницата за популяризиране на университетските събития и отразяването на публикациите за Университета в медиите.

 

 • Директор на Централна университетска администрация
 •  

  Директорът на Централна университетска администрация подпомага дейностите на ректора и заместник-ректорите. Директорът управлява Централната университетска администрация, научноизследователската дейност, качеството и оценяването, кариерното консултиране на студентите, обучителните дейности, организира информационното обслужване на студентите и преподавателите.
   

  За контакт:

  гл. ас. д-р Христо Чукурлиев
  корпус 1, офис 206
  тел.: 02/ 8110 216, в. 12061
  e-mail: hchukurliev@nbu.bg

   

   

 • Кабинет на Ректора и Академичния съвет
 • Секретар на Ректора и Академичния съвет
  Бойка Атанасова
  корпус 1, офис 227
  тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
  e-mail: batanasova@nbu.bg 

   

  Мария Кънчева
  корпус 1, офис 227
  тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
  e-mail:mkancheva@nbu.bg 

 • Отдел „Вътрешни комуникации“
 •  

  Директор
  Петя Петкова
  корпус 1, офис 107
  тел.: 02/ 8110 147, в. 11071
  e-mail: ppetkova@nbu.bg

   

  Специалист
  Маргарита Павлова
  корпус 1, офис 107
  тел.: 02/ 8110 127, в. 11072
  email: mtimcheva@nbu.bg

   

  e-mail:
  info@nbu.bg
  events@nbu.bg 
   

  Дейности

  • Изпълнява дейности, свързани с вътрешната комуникация и управление на вътрешните информационни канали на Нов български университет. Изгражда вътрешни връзки и информира общността за решения на ръководството. Осъществява обратна връзка за взетите решения и реакции.

  • Организиране и координиране на общоуниверситетските събития и церемонии. Организира и съблюдава университетския протокол. Изготвя календар на събитията.

  • Поддържа визуалната комуникация в университетското пространство, координира материалите, изготвени от Лабораторията по графичен дизайн.

  • Поддържа съдържанието на българската и английската версия на уеб страницата на Нов български университет и съблюдава за внасянето на корекции по съдържанието при структурни и функционални промени в дейността и устройството на университета.

   Всички събития, организирани от звена на НБУ или на територията на НБУ следват правилата, утвърдени от Ректора в Процедура за организиране на събития и Условия за организиране на събития в Галерия „УниАрт“. Заявка за събитие и Заявка за събитие в галерия „УниАрт“ до Ректор и до Изпълнителен директор.
 • Отдел „Външни комуникации“


 • Директор
  Елена Гюрова
  корпус 1, офис 108
  тел.: 02/ 8110 101, в. 11081
  e-mail: e.gurova@nbu.bg

   

  Специалист
  Кръстина Петрова
  корпус 1, офис 107
  тел.: 02/ 8110 161, в. 11082
  email: kpetrova@nbu.bg

   

  Дейности:

  • Изгражда и координира партньорства с български и чужди медии. Осъществява връзка с представители на университета с медиите и отразява максимален брой събития от календара на НБУ.

  • Работи за изграждане на имиджа на Нов български университет чрез отделни изяви или кампании. Популяризира всички събития на НБУ – майсторски класове, спектакли, концерти, изложби и културни събития, както и тясно профилирани научни форми и активности на академичната общност.

  • Подпомага дейностите по КСК, които са свързани с реклама и популяризиране.

  • Формира стратегия и развива присъствието в социалните мрежи, в които присъства университета.
 • Център за качество и оценяване
 • Директор
  Симеон Тачев
  корпус 2, офис 711
  тел.: 02/8110 507, в. 27111
  e-mail: stachev@nbu.bg

   

  Специалист
  Катрин Филипова
  тел.: 02/8110 527, в. 27112
  e-mail: kpaneva@nbu.bg

   

  Дейности

  • Разработва и развива стандарти и процедури за оценяване и атестиране в НБУ.
  • Отговаря за изготвянето на ТОП и оценяването на кандидат-студентите на НБУ.
  • Подпомага развитието на текущото и финалното оценяване по курсовете в НБУ.
 • Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
 • Директор

  Ирена Попова-Павлова
  корпус 1, офис 101
  тел.: 02/ 8110 131, в. 11012
  e-mail: ipetrova@nbu.bg

   

  Специалист:
  Теодора Минчева
  корпус 1, офис 101
  тел.: 02/81 10 141, в. 11011
  e-mail: tmincheva@nbu.bg

   

  Дейности

  • Подпомага професионалното ориентиране и практическата реализация на студентите чрез информиране, консултиране и методическа дейност.
  • Координира дейности с работодатели и браншови партньори.
  • Провежда кариерно консултиране на кандидат-студенти, студенти и бивши възпитаници на Нов български университет.
  • Организира ежегоден форум „Кариери и студенти“.
  • Организира курсове и практическо обучение по теми, свързани с подобряване на качеството и методиката на преподаване на преподавателите.
  • Oсигурява методическа литература по проблемите на преподаването.
 • Отдел „Научноизследователска дейност“
 • Специалист
  Ивелина Вутова
  корпус 1, офис 226
  тел.: 02/ 8110 236, в. 12261
  e-mail: ivutova@nbu.bg

   

  Дейности

  • Подпомага административно научната и творческата дейност на департаментите и центровете в НБУ.
  • Оказва подкрепа при търсене на партньори и разработване на проекти за външно финансиране.
  • Следи за организирането на департаментни научни и творчески събития (семинари, конференции, открити лекции, изложби, постановки, дискусии, кръгли маси).