facebook

Централна университетска администрация

 


Централната университетска администрация (ЦУА) подпомага дейността на Академичния съвет и Ректора. Ръководи се от директор и е на пряко подчинение на Ректора. Сред приоритетите на ЦУА са: кариерното консултиране на студентите, консултирането по международни и научноизследователски проекти; обучителните семинари за преподаватели и администрация; организирането и провеждането на университетските празници; информационното обслужване на НБУ чрез страницата за популяризиране на университетските събития и отразяването на публикациите за Университета в медиите.

 

 • Директор на Централна университетска администрация
 •  

  Директорът на Централна университетска администрация подпомага дейностите на ректора и заместник-ректорите. Директорът управлява Централната университетска администрация, научноизследователската дейност, качеството и оценяването, кариерното консултиране на студентите, обучителните дейности, организира информационното обслужване на студентите и преподавателите.
   

  За контакт:

  гл. ас. д-р Христо Чукурлиев
  корпус 1, офис 206
  тел.: 02/ 8110 216, в. 12061
  e-mail: hchukurliev@nbu.bg

   

   

 • Кабинет на Ректора и Академичния съвет
 • Секретар на Ректора и Академичния съвет
  Бойка Атанасова
  корпус 1, офис 227
  тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
  e-mail: batanasova@nbu.bg 

   

  Мария Кънчева
  корпус 1, офис 227
  тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
  e-mail:mkancheva@nbu.bg 

 • Отдел „Комуникации“
 • Директор
  Кръстина Петрова
  корпус 1, офис 108
  тел.: 02/ 8110 161, в. 11082
  email: kpetrova@nbu.bg


  Мениджър „Външни комуникации“
  Елена Гюрова
  корпус 1, офис 108
  тел.: 02/ 8110 101, в. 11081
  e-mail: e.gurova@nbu.bg

  Мениджър „Вътрешни комуникации“
  Маргарита Павлова
  корпус 1, офис 107
  тел.: 02/ 8110 127, в. 11083
  email: mtimcheva@nbu.bg
  info@nbu.bg
  events@nbu.bg 

   

  Отделът е отговорен за изграждането и изпълнението на комуникационната стратегия на НБУ. Членовете на екипа отговарят за:

  • Организацията на вътрешните комуникации, съдействие при събития и разпространение на информация през вътрешните информационни канали
  • Изпълнението на стандарта за графична идентичност на НБУ, създаването и снабдяването с рекламни материали
  • Редакцията и разпространение на прессъобщения, които биха представлявали интерес за медиите и поддържане на партньорски отношения с медии и рекламни агенции
  • Управление на профилите на НБУ в социалните мрежи и дигитален маркетинг 


  Всички събития, организирани от звена на НБУ или на територията на НБУ следват правилата, утвърдени от Ректора в Процедура за организиране на събития и Условия за организиране на събития в Галерия „УниАрт“. Заявка за събитие и Заявка за събитие в галерия „УниАрт“ до Ректор и до Изпълнителен директор.

 • Център за качество и оценяване
 • Директор
  Симеон Тачев
  корпус 2, офис 711
  тел.: 02/8110 507, в. 27111
  e-mail: stachev@nbu.bg

   

  Специалист
  Катрин Филипова
  тел.: 02/8110 527, в. 27112
  e-mail: kpaneva@nbu.bg

   

  Дейности

  • Разработва и развива стандарти и процедури за оценяване и атестиране в НБУ.
  • Отговаря за изготвянето на ТОП и оценяването на кандидат-студентите на НБУ.
  • Подпомага развитието на текущото и финалното оценяване по курсовете в НБУ.
 • Център за кариерно развитие
 • Директор

  Ирена Попова-Павлова
  корпус 1, офис 101
  тел.: 02/ 8110 131, в. 11012
  e-mail: ipetrova@nbu.bg

   

  Специалист:
  Теодора Минчева
  корпус 1, офис 101
  тел.: 02/81 10 141, в. 11011
  e-mail: tmincheva@nbu.bg

   

  Дейности

  • Подпомага професионалното ориентиране и практическата реализация на студентите чрез информиране, консултиране и методическа дейност.
  • Координира дейности с работодатели и браншови партньори.
  • Провежда кариерно консултиране на кандидат-студенти, студенти и бивши възпитаници на Нов български университет.
  • Организира ежегоден форум „Кариери и студенти“.
 • Център за обучителни ресурси
 • Академичен ръководител:
  доц. д-р Албена Павлова
  e-mail: agpavlova@nbu.bg
  тел.: 02/8110 282, в. 22121
  Специалист:
  Антония Хаджийска
  e-mail: ahadjiiska@nbu.bg
  тел.: 02/8110 382, в. 22122


  Дейността на ЦОР се фокусира върху обучение на преподаватели по зададени от тях въпроси; лекции и семинари за иновативни практики на преподаване.

 • Отдел „Научноизследователска дейност“
 • Специалист
  Ивелина Вутова
  корпус 1, офис 226
  тел.: 02/ 8110 226, в. 12261
  e-mail: ivutova@nbu.bg

   

  Дейности

  • Подпомага административно научната и творческата дейност на департаментите и центровете в НБУ.
  • Оказва подкрепа при търсене на партньори и разработване на проекти за външно финансиране.
  • Следи за организирането на департаментни научни и творчески събития (семинари, конференции, открити лекции, изложби, постановки, дискусии, кръгли маси).