facebook

Настоятелство

adm-fbo_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 


Първоначалният състав на Настоятелството е определен от временното Настоятелство, излъчено от учредителите на НБУ.

 


Настоятелството включва:1. Членове по право – учредители, бивши председатели на Настоятелството, бивши ректори на НБУ;
2. Избираеми членове:
- личности допринесли за изграждането и развитието на НБУ,
- представители на академичния състав на НБУ,
- представители на административния състав на НБУ.Настоятелството:1. разработва общите насоки за развитие на НБУ и неговата обществена стратегия;
2. определя мисията, профила и приоритетите на Университета;
3. определя структурата на НБУ;
4. определя финансовата политика на НБУ;
5. одобрява щатното разписание (академичните и другите преподавателски длъжности; академичните административни длъжности; длъжностите на мениджърския и административния състав и максималните основни и допълнителни възнаграждения по тях);
6. приема годишния финансов отчет;
7. приема и контролира изпълнението на бюджета на Университета;
8. одобрява сделките с недвижимо имущество и участието в търговски дружества;
9. пропагандира дейността на НБУ и привлича средства за развитието му;
10. приема и освобождава избираемите членове на Настоятелството;
11. избира от своя състав Председател на Настоятелството;
12. определя членовете на Председателския съвет и техните правомощия;
13. избира Ректора на НБУ;
14. избира Академичния съвет и Деканите на факултети по предложение на Ректора;
15. създава временни комисии за изпълнение на дейността си, като определя техния мандат;
16. избира комисии за контрол на дейността на НБУ;
17. взема окончателни решения при спорове между изпълнителните органи на НБУ;
18. приема и изменя Правилника за устройството и дейността на НБУ, Наредбата за финансовата дейност, имуществото и фондовете на НБУ, Наредбата за развитието на академичния състав и Наредбата за заетостта на преподавателите в НБУ.


Секретар на Настоятелството
Ваня Шикова
корпус 1, офис 223
тел. 02/8110 243, в. 12231
e-mail: vshikova@nbu.bg