facebook

Постоянни съвети към Настоятелството



Към Настоятелството действат два постоянни съвета: Разширен ректорски съвет и Директорски съвет. Председатели на съветите са съответно: Ректорът на НБУ и Изпълнителният директор. Членове на Разширения ректорски съвет са членовете на Ректорския съвет и хабилитираните преподаватели – членове на Настоятелството. Членове на Директорския съвет са директорите на централните администрации, директорите на факултети и директори на отдели в Администрацията на Настоятелството. Съветите обсъждат въпроси съответни на тяхната компетентност.