facebook

Фонд „Учебни програми“ към факултетите

fond-uchebni-pr_1050x399_crop_478b24840a

 

Структура на фонд „Учебни програми“:

  • средства за консумативи и материали за поддръжка на административната дейност на програмите;
  • средства за проекти на програмите.

 

Процедура за отпускане на средства:

  • исканията за консумативи и материали на програмите се отпускат от директора на факултета в рамките на бюджетния период; докладите се разглеждат до три работни дни след постъпването им във факултета;
  • решенията за финансиране на проекти на програмите се взимат от комисиите към факултетите; комисиите заседават един път;

седмично - в четвъртък; разгледаните проекти, придружени от решение, се връщат на вносителите до три дни след заседанието на комисията.

 

 

 

Типове проекти към факултетите:

  • проекти, свързани с обучение и изяви на студентите - финансиране на семинари, школи, практики, представления, концерти;
  • проекти, свързани с участие на преподаватели към програмите в национални конференции, концерти, изнасяне на лекции и други, пътуванията трябва да са в рамките на страната и да са с учебна насоченост;
  • проекти за подпомагане издаването на сборници със студентски работи, учебници и учебни помагала; пред фонд „Учебни програми“ може да се кандидатства за финансиране или съфинансиране на издания със суми до 3 000 лв.;
  • проекти за развиване на мултимедийни, интерактивни и нестандартни форми на преподаване и учебен процес;
  • проекти за подобряване на материалната база на програмите; общата сума на проекта, за която се кандидатства пред факултета не трябва да надвишава 5000 лв.;
  • проекти за популяризиране на програмите на НБУ - рекламни материали, презентации.