Учебно-практически и изследователски звена към департаментите на НБУ

upiz-departments_1050x399_crop_478b24840a
 • Лаборатория по експериментална психология
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“
  Лабораторията по експериментална психология е първата създадена в НБУ материална база за провеждане на изследвания в областта на когнитивната наука и психологията. Тя разполага с три звукоизолирани кабини и апаратура за провеждане на автоматизирани експериментални изследвания със софтуера PsyScope и E-Prime. Лабораторията развива активна дейност – в нея се провеждат основно експерименти в областта на психолингвистиката, паметта, мисленето и възприятието. Работи се и по множество международни проекти.


  Директор: гл. ас. д-р Пенка Христова
  корпус 1, зала 401
  е-mail: phristova@cogs.nbu.bg    


  А. Изследователска дейност (проекти)
  •    Сравнително изследване на езиковото развитие в детска възраст и на умението за четене на четири езика, NATO Research programme;
  •    Explaining Religion: Опит за обяснение на същността, появата и разпространението на религии;
  •    ANALOGY: Хората като животински вид, който умее да прави аналогии;
  •    MIND-RACES: От реактивни роботи към роботи с очаквания.

  Б. Учебно-практическа дейност
  •    Провеждане на практики и стажове на студенти от програмите на департамента;
  •    Участие на студенти и докторанти в изследователските проекти;
  •    Разработване на бакалавърски, магистърски тези, докторски дисертации.

 • Лаборатория по невронауки
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“
  Лабораторията по невронауки разполага със съвременна 32-канална ЕЕГ апаратура с отлични времеви характеристики, която предоставя информация за мозъчната електрическа активност и позволява да се проследи динамиката на процесите. Получените в Лабораторията резултати се обработват със специализиран софтуер.

  Основните й дейности включват разработване на изследователски проекти, финансирани от външни и вътрешни източници, както и организиране на семинари в областта на невронауките. Лабораторията е партньор по европейски изследователски проекти, свързани с преработката на езикова информация и управлението на моторните движения. През 2004 г. е организатор на международна конференция по управление на движенията.

  Директор: ст. ас. д-р Евгения Христова    
  корпус 1, зала 416
  e-mail: ehristova@cogs.nbu.bg

      
  А. Изследователска дейност (проекти)
  •    EYE-to-IT: Развитие на системи за контрол и обратна връзка с цел подпомагане и изучаване на процеса на превод от един език на друг;
  •    RASCALLI: Изкуствени когнитивни агенти, живеещи и учещи се в интернет, които са отзивчиви помощници на човека;
  •    изследване на ЕЕГ активност по време на лингвистична преработка на информацията.

  Б. Учебно-практическа дейност
  •    провеждане на стажове на студенти от програмите на департамент „Когнитивна наука и психология“;
  •    предоставяне на техника и концептуална помощ  при експериментални изследвания и разработки на бакалавърски и магистърски тези, при научно ръководство на докторски дисертации.

 • Лаборатория за изследване на ползваемостта на продукти и услуги (HiLab)
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“
  Директор: доц. д-р Морис Гринберг
  e-mail: mgrinberg@nbu.bg
  корпус 1, зала 416
  тел. 02/8110 416

  HiLab е лаборатория към Центъра по когнитивна наука на Нов български университет, специализирана в тестване на ползваемостта на уебсайтове, реклами и софтуер.

  HiLab работи с уникална за България апаратура – система за следене на погледа. Лабораторията разполага с компютърни зали за провеждане на тестове с потребители, с възможности за видео- и аудиозаписи. Академичната среда прави възможно използването и разработването на модерни методи,  гарантиращи безупречни анализи и надеждни резултати.
  В HiLab работят преподаватели, студенти и специалисти по когнитивна наука, психология, маркетинг, реклама, информатика.


  А. Изследователска дейност (проекти)
  •    Участие в COST 2102: кросмодален анализ на вербална и невербална комуникация;
  •    Участие в EUCogII – 2nd European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics: европейска мрежа за  провеждане на изследвания в изкуствени когнитивни системи;
  •    Международен проект RASCALLI с основна цел разработване на персонални помощници на хората, ползващи интернет;
  •    Международен проект EYE–to–IT: проведени изследвания за проследяване на погледа на преводачи в процеса на превеждане от един език на друг;
  •    Международен проект WELKOM с  цел създаване на ефективни системи за електронно обучение. HiLab участва в проекта с разработване на методология за изграждане на удобни за потребителите системи за електронно обучение;
  •    Провеждане на приложни изследвания по тестване на софтуер, реклами и уебстраници, семинар за новите методи в изследване на ползваемостта;
  •    Проучване на изискванията към съвременните системи за електронно обучение, анализ на използваните системи в НБУ.


  Б. Учебно-практическа дейност: провеждане на практики и стажове на студенти от програмите на Департамента

 • Изследователска лаборатория по когнитивна роботика и изкуствени когнитивни системи
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“
  Директор: ст. ас. д-р Георги Петков
  корпус 1, офис 414 А
  e-mail: gpetkov@cogs.nbu.bg


  Изследователската дейност на екипа на Лабораторията е насочен към изследвания по конструктивно зрение, конструктивна памет, моделиране на когнитивни процеси и приложението им за разработване на „умни роботи“.

  Лабораторията работи съвместно с други европейски  университети и български фирми по проекти за създаване на роботи, интернет агенти, персонални помощници.
  Тя развива успешни партньорски отношения с департамент „Информатика“ и с Института по системно инженерство на БАН.

  Утвърдена практика е участието на студенти и докторанти в проектната и изследователската дейност на лабораторията.


  А. Изследователска дейност (проекти)
  •    Проект APSA, финансираща организация – АFORS: изследва се механизмът на моделиране на разсъждения по аналогии.


  Б. Учебно-практическа дейност
  •    съвместни дейности с департамент „Информатика“: приложни изследвания и изследователски проекти с участие на студенти и докторанти по информатика;
  •    провеждане на практики и стажове на студенти от програмите на департамент „Когнитивна наука и психология“;
  •    разработване на бакалавърски и магистърски тези и докторски дисертации
  •    създаване на роботи, интернет агенти, персонални помощници съвместно с други европейски университети, както и с европейски и български фирми.

 • Лаборатория по детско развитие
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“
  Директор:
   гл. ас. д-р Милена Мутафчиева

  корпус 1, офис 414 Б
  e-mail: mmutafchieva@nbu.bg


  А. Изследователска дейност (проекти)
  •    В рамките на проект „ANALOGY: Хората като животински вид, който умее да прави аналогии“: подпомагане на децата да правят транзитивни разсъждения;

  •    Velux Project: изследване на ефективността на обучението на ромски деца;
  •    Съвместна работа с Ноу-хау център за алтернативни грижи по проект  „Спиране на процеса на маргинализация на ромите от гр. Кюстендил“. Работата на Лабораторията се изразява в създаване на методика и инструменти за измерване на резултатите от обучителните програми на ромски деца на четири- и петгодишна възраст.
  •    Проект – Инструмент за ранна езикова оценка и изследвания на българския език, финансиран от Global Development Network.


  Б. Учебно–практическа дейност
  Провеждане на експериментални изследвания на преподавателите, докторантите и студентите от магистърските програми по когнитивна наука.

 • Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца
 •  
  Към департамент „Когнитивна наука и психология“ и БИОХ

   

   


  Ноу-хау центърът за алтернативна грижа за деца е създаден в изпълнение на проект „Завръщане у дома от дома“ към Нов български университет. Центърът е консултантска и изследователска организация, която работи в партньорство с правителството на Република България за преустановяването на използването на институционална грижа за деца и развитието на услуги в общността.

  Предмет на проекта, финансиран от фондация ОУК, е изследването на българския процес на деинституционализация, изучаването на процесите по закриване на домове за деца, запознаването с добри практики, анализът на качеството на работа с деца от домове.

  Дирeктор: д-р Галина Маркова
  website: knowhowcentre.nbu.bg

 • Лаборатория по археометрия и експериментална археология
 • Към департамент „Археология“





  Директор: гл. ас. д-р Богдан Атанасов
  e-mail: bo.atana@nbu.bg
  корпус 1, М 19-20
  Технически сътрудник: Петър Зидаров


  Лабораторията по археометрия и експериментална археология е създадена през 2007 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. Основните й задачи са в областта на научноизследователската и експертната дейност, свързана с провеждането на специализирани лабораторни изследвания и експерименти. Други акценти са обучението на студентите и формирането на умения, свързани с принципите за създаване, организация, съхранение и управление на масиви от данни и научноизследователски фондове.   

   
  А. Изследователска дейност (проекти)
  •    изготвяне на геофизична документация на археологически обекти: 60 експедиции на 51 обекта в България, Румъния, Молдова, осъществени в рамките на финансирани от ФНИ, НАИМ – БАН проекти по поръчки на НАПИ или общини;
  •    създаване на колекции от проби, документиращи суровинната база и палеосредата на древните общества.


  Б. Учебно-практическа дейност
  •    провеждане на студентски практики по експериментална археология;
  •    обучение на чуждестранни студенти и докторанти в летни школи, организирани съвместно с фондация „Балканско наследство“;
  •    научно ръководство на бакалавърски и магистърски тези;
  •    дигитализиране на съществуващите публикации по археология;
  •    привличане на специалисти за учредяване на експертен съвет за оценяване на паметници на културата;
  •    извършване на археометрични изследвания по външни заявки.

 • Музей на НБУ с Център за документиране и сравнителни изследвания
 • Към департамент „Изкуствознание и история на културата“
  Директор:  доц. д-р Валентина Ганева-Маразова
  корпус 2, офис 108
  e-mail: vganeva@nbu.bg

  Изследователска дейност (проекти):
  •    По проект КИН-1012 „Учебен музей на НБУ и музейна мрежа“ е създаден Научно-образователен музей на Нов български университет. Към Музея работи Център за документиране и сравнителни изследвания на културното наследство;
  •    „Хетеротопия и природни природни ресурси“ (проект към ФНИ): извършени са геоложки и културни анализи на мегалити и теренни изследвания; създадена е лабораторна и визуална база данни, както и учебна колекция; публикувани са на над 60 научни студии и монографии по темата. Практическите резултати от проекта са свързани със създаване на колекция към Музея на НБУ и на сайт с база данни за природните ресурси; в Музея са организирани четири изложби по проекта;
  •    Проекти към програма „Култура“ на Столична община – проведе се изложбата „Сердика е моят Рим“';
  •    Съвместно със Съюза на колекционерите в България се организира изложбата „Личният култ;
  •    Извършени са експертни оценки в сферата на събирането, съхраняването и  изучаването на паметници на културата;
  •    Поддържа се сътрудничество в рамките на националната музейна мрежа.

 • Учебно-тренировъчна фирма
 • Към департаменти „Бизнес администрация“ и „Икономика“
  Директор: доц. д-р  Кирил Радев
  корпус 2, зала 102 А
  e-mail: kgradev@nbu.bg

     
  А. Изследователска дейност (проекти)
  •    Проект „Учебно-тренировъчна фирма“: Създадени са три УТФ, в които научната теория по мениджмънт се обвързва с практическите аспекти и възможности,  приложени във виртуална среда.


  Б. Учебно-практическа дейност
  •    реализиране на обучение чрез практика;
  •    организиране  и провеждане на практически курсове.

 • Център за изучаване на европейските ценности (виртуален)
 • Към департамент „Философия и социология“
  Директор: проф. Георги Фотев, д.н.
  e-mail: georgi.fotev@abv.bg

  • Международно сравнително изследване.
  • Изграждане на нови партньорства с чужди университети
 • Център „Българо-европейски културни диалози“
 •  

  Към департамент „Изкуствознание и история на културата“

  Директор: д-р Анжела Данева (UCFoundation)
  корпус 2, офис 612
  e-mail: daneva.angela@gmail.com

  www.becd.nbu.bg


  Състав:
  доц. д-р Валентина Ганева – Маразова
  доц. д-р Ружа Маринска
  гл. ас д-р Владимир Димитров


  Център „Българо-европейски културни диалози“ е с изследователска насоченост и в същото време място, където се споделят идеи и се работи по проекти, свързани с българското изкуство и култура от средата на 19. век до днес. Центърът търси и изследва връзките и естествените взаимодействия на българската култура с европейския опит.

  Екипът на Центъра си поставя за цел:

  • да популяризира качествата на българското изкуство и култура от края на 19. век до днес чрез творчески и изследователски проекти; 
  • да инициира публични лекции и конференции по въпросите на българо–европейската култура и наследство;
  • да подпомага издаването на научни изследвания като ги прави достояние на обществеността у нас и в чужбина;
  • да работи с индивидуални колекционери и техните сдружения за въвеждане в научно обръщение на художествени творби и документи от частни колекции;
  • да съдейства на дарителските намерения на колекционери с цел представянето и експонирането на творби и документи от техните колекции на академичната общност на НБУ;
  • да привлича в изследователските и творчески проекти на Центъра студенти от програмите на департамент „Изкуствознание и история на културата“, както и от други департаменти. 

  Център „Българо–европейски културни диалози“ популяризира образователната философия на НБУ, свързваща придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

   

 • Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения
 • Към  департамент „Здравеопазване и социална работа“
  НБУ, корпус 2, партер, офиси 08 и 09
  Директор: доц. д-р Маргарита Станкова
  e-mail: mstankova@nbu.bg

  Центърът е създаден през юли 2009 г. с решение на АС на НБУ. През 2010 г. се приема специален Статут на Центъра за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст. В Центъра ще се извършват следните дейности: Консултиране на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения и техните семейства. Това включва диагностика, медикаментозна терапия, разработване на индивидуална комплексна програма за терапия (логопедична, психотерапевтична, арттерапевтична); консултиране на родители и пациенти с комуникативни и поведенчески нарушения чрез интернет; провеждане на специализирана практика под супервизия на студенти от магистърските програми по логопедия, специална педагогика и клинична психология; извършване на психологическа диагностика и оценка на потенциала на деца с нарушения в развитието; Изработване на индивидуални планове за обучение на ученици с нарушения в развитието; организиране на училище за родители на деца с проблеми в развитието; терапевтична работа (почасово) с деца имащи комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения; производство на специализирани материали за терапевтична работа с посочената по-горе категория деца.

   

  Тук дейността може да се разрасне твърде много, защото много от тези материали, чиито автори са специалистите от НБУ, могат да се използват от масовите училища и детските градини за развитие на определени когнитивни процеси.

 • УПИЗ „ЦЕНТЪР ПО ВИЗУАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ“
 • Към департаменти „Антропология“ и „Кино, реклама и шоубизнес“

  Директор: доц. д-р Ирена Бокова 
  e-mail: ibokova@nbu.bg

   

  УПИЗ „ЦЕНТЪР ПО ВИЗУАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ“ e създаден в резултат от:

  Дълготрайно сътрудничество между департаменти „Антропология“ и „Кино, реклама и шоубизнес“, Изпълнение на Проект №BG051PO001-3.3.06.-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”, в който департаментите „Антропология“ и „Кино, реклама и шоубизнес“ са партньори, Продължаващо сътрудничество в рамките на проекта и след неговото изтичане с Регионален исторически музей гр. Русе в сферата на дейности от взаимен интерес и при последващо договаряне на всяка дейност, Като траен ефект и постигане на устойчивост от изпълнение на проекта и междудепартаментното сътрудничество в университета.

  УПИЗ „ЦЕНТЪР ПО ВИЗУАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ“ има за цел:

  a) Развитие на предприемчивостта на студентите и преподавателите в сферата на изследванията и разработването на курсове и програми продължаващо обучение, интензивно обучение и др. (предлагани чрез ФДЕПО);
  b) Насърчаване на междудепартаментното сътрудничество за разрешаването на практически проблеми в сферите на социални отношения, култура и творчески индустрии, гражданска активност, туризъм, културни наследства и др.
  c) Свързване на университета с обществената среда чрез създаване и поддържане на визуален архив на съвременността;
  e) Поддържане на квалифициран екип и подготвяне на студенти, докторанти и млади учени за участие в интердисциплинарни проекти;
  f) Подкрепа на малкия и среден бизнес чрез създаване на програми за обучение и консултиране в сферите на социални отношения, култура, творчески индустрии, туризъм и др.

  Създаването на Център по визуална антропология осигурява място и среда за изследване и в допълнителност на обучение в интердисциплинарната сфера на визуалната антропология за разширяване на уменията и квалификацията на участниците в проекта, а впоследствие на студенти, докторанти и постдокторанти, изследователи и преподаватели за използване на нови подходи и визуална гледна точка в изследването и в представянето на изследването пред заинтересовани страни.

  Изграждането на центъра дава възможност да се прилага образователната интердисциплинна програма – модул „Визуална антропология“ (приета на заседание на ФДЕПО през юли 2015 г.), разработена по проекта, в необходимата среда и с необходимата техника по време и след приключване на проекта. В перспектива там ще се разработват изследователски и приложни проекти, ще се предлагат нови образователни и обучителни курсове, ще се привличат изследователи и студенти от различни направления за изграждане на интердисциплинарни екипи за работа. Обучението на участниците в проекта, а впоследствие и на широк кръг преподаватели и студенти, дава възможност за работа в три основни направления:

  - изследователско,
  - образователно и
  - обучително.

  Дейността на Центъра е насочена и към изграждане на визуален архив на съвременността.

  Центърът е иновативно място на общуване и взаимодействие между преподаватели, изследователи, студенти и представители на заинтересовани страни (училища, музеи, институции от сферата на културата и творческите индустрии, представители на бизнеса и др.). Така Центърът ще допринесе за развитие на междудепартаментното сътрудничество и на интердисциплинарните изследвания и обучение в НБУ, както и за разширяване на контактите и ролята на НБУ в българското общество.


  УПИЗ „ЦЕНТЪР ПО ВИЗУАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ“ се създава към департамент „Антропология“ и с подкрепата на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в рамките на изпълнение на проект №BG051PO001-3.3.06.-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”. Пеподаватели от двата департамента ще си сътрудничат за осъществяване на:
  - изследователска дейност от студенти, докторанти, преподаватели и експерти, съобразена с приоритетите на НБУ;

  - академични изследвания с интердисциплинарен характер по проекти и за създаване на мрежа от партньорства;
  - разработване и създаване на антропологични филми, видеодокументи, фотодокументация и др. визуални материали в резултат от изследвания съвместно с други департаменти;
  - създаване и поддържане на „Визуален архив на съвременността“ – резултат от изследвания и документиране на значими събития, явления и работа по проекти, както и от вече осъществени изследователски проекти от двата департамента;
  - предлагане на програма за интензивно обучение за докторанти, постдокторанти и млади учени, разработена по проект №BG051PO001-3.3.06.-0060;
  - разработване и предлагане на курсове за продължаващо и интензивно обучение в областта на визуалната антропология на заинтересовани страни в сферата на културата и творческите индустрии, образованието, туризма и др.;
  - осъществяване на консултантска дейност след подробно разписване на възможните услуги за предлагане;
  - подкрепа за практическите занимания, извънаудиторните занимания и стажовете на студентите и преподавателите в магистърска програма „Визуална антропология“ и докторска програма „Визуална антропология“, както и за курсове от бакалавърски програми, свързани с визуалната антропология (CINB301 Визуална антропология, ADVB401 Културните различия –изображение и слово, APLB537 Практика по визуална антропология и др.), както и за обучение в изследване.


  Състав:
  Доц. д-р Ирена Бокова – директор на центъра;
  Мария Кънчева – секретар консултант на програми към департамент „Антропология“: отговорник за описване на материалите, поддържане на архива, подкрепа за осъществяване на изследователската, обучителната и административната дейност на УПИЗ (съвместяване на дейност като секретар на департамент „Антропология“);

  Консултативен съвет:
  Проф. Людмил Христов, ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“;
  Доц. д-р Магдалена Елчинова, ръководител на департамент „Антропология“;
  Проф. д-р Николай Ненов, директор на РИМ гр. Русе, партньор по проекта;

  Материална база на УПИЗ:
  Налична техника за осъществяване на дейностите в УПИЗ, свързани със заснемане и монтаж на визуални материали, закупена по проекта и вписана като част от материалната база на университета. Временно е депозирана в Университетския филмов център.
  Визуалният архив на съвременността се помещава в офис 615, корпус 2.

 • Проф. Пламен С. Цветков, д. н. (виртуален)
 • Към департамент „История“ 

  Директор: проф. д-р Румен Генов
  Технически сътрудник: ас. Методи Методиев

  Състав: Проф. д-р Хр. Тодоров, проф. д.н. Рая Йорданова Заимова, доц. д-р Веселин Методиев; проф. Евелина Келбечева, проф. Ангел Димитров, проф. Надя Данова, доц. д-р Светла Янева, д-р Антонина Желязкова, д-р Боби Бобев, д-р Румян Сечков, д-р Деян Кюранов, д-р Георги Ганев, д-р Таня Петрова, Тони Николов, д-р Красен Станчев, Тодор Токин

   

   




  Виртуален УПИЗ Проф. Пламен С. Цветков, д. н. има за цел:

  • да бъде признание за колегата Пламен Цветков, като авторитетен учен, преподавател и колега;
  • да направи възможна една приемственост на поколение от млади хора, които биха могли да продължат изследователското му дело, в премисляне и осмисляне на редица процеси от историята на модерното европейско време и демократични промени в нашето съвремие;
  • да подпомага финансово млади изследователи; 
  • да бъде едно иновативно място на общуване и взаимодействие между преподаватели, изследователи, студенти, докторанти и постдокторанти и представители на различни културни, научни и обществени институции;
  • да съдейства за интердисциплинарни обучения и изследвания между историци, културолози, изкуствоведи, политолози, филолози, богослови и т.н.
  • да остави памет и да бъде форум за нови интердисциплинарни изследвания за тоталитарните режими в Европа в контекста на общата история на Новото време; за мястото на исторически и политически митове в нашето съвремие; за наболели проблеми свързани с паметта и ценностната система на поколенията от 20-21 век; сравнителни изследвания в областта на дипломацията и международната политика; разкриване на връзките държава – религиозни институции 
  • да популяризира НБУ в българското общество и извън границите на България. 
 • ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ
 • Към департамент „Информатика“

  Ръководител: гл. ас. д-р Валентина Иванова (PMP)
  корпус 1, зала 309
  e-mail: v.ivanova@nbu.bg

   

   

  НБУ е сред водещите университети в обучението и изследванията в област „Информатика“ в България. Сред преподавателите от департамента се открояват учени на световно ниво. Департаментът предоставя експертиза в областта на дигиталните умения (e-skills) и е-лидерството (e-leadership) по проекти към Европейската комисия. Създадени са трайни връзки с бизнеса в ИКТ сектора в страната.

  В продължение на дългогодишната успешна работа на деп. „Информатика“, с решение на Ректорския съвет на НБУ, беше създадена учебно-практическо и изследователско звено (УПИЗ) „Лаборатория за дигитални иновации“. Лабораторията извършва консултантска, изследователска и учебнопрактическа дейност по проекти с партньори от страната и чужбина.

  КОНСУЛТАНТСКА
  Лабораторията ще функционира като консултантско звено, предлагащо експертиза и услуги в помощ на дигиталната трансформация на индустрията в България и региона. Специално внимание ще бъде отделено на акумулиране и развитие на капацитет и компетентност в управление и защита на информацията, анализ на бизнес процеси и тяхната кибернетизация, проектиране, разработване и осъвременяване на информационни системи, както и в управление на проекти и процеси в софтуерното производство.
  Екипът на лабораторията си поставя за цел да подпомага, консултира и насърчава дигиталната трансформация в българските училища, като работи за разпространяване и въвеждане в класната стая на иновативни образователни практики, базирани на технологични решения.

  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
  В лабораторията ще се работи за създаване на условия за провеждане на задълбочена научно-изследователска дейност в актуални области от съвременните компютърни науки и информатиката.
  Основни направления на научно-изследователската дейност са:
  • Обработка и извличане на информация от големи масиви от данни (big data, data analytics);
  • Обработка и разпознаване на изображения и визуализация;
  • Работа с естествени езици;
  • Електронно обучение;
  • Дидактически игри;
  • e-Leadership.

  Друго значимо направление на изследователската дейност в лабораторията ще бъдат приложните изследвания и разработки по задания от индустрията и по проекти.

  УЧЕБНОПРАКТИЧЕСКА
  В лабораторията ще бъде създавано ново учебно съдържание за нуждите на индустрията. Успешните теми и учебни форми ще бъдат разглеждани като основа за развитие на нови програми в деп. „Информатика“, успешните лектори – като попълнения към щатния и хонорувания преподавателски състав.
  От друга страна, лабораторията ще създаде условия за изява на преподавателския състав пред индустрията, извън традиционните строго академични формати.

  Ще се търси синергия между учебнопрактическата, изследователската и консултантската дейности на лабораторията. Различните видове дейности ще се подпомагат и ще надграждат една над друга с цел разгръщане на потенциала на лабораторията и нейния екип.

  Успехът на лабораторията и нейното добро име в ИТ средите в България ще допринесе за затвърждаване на водещата роля на деп. „Информатика“ в областта на обучението по ИТ, ще защити и утвърди авторитета на Нов български университет.

 • Лаборатория за публични политики (виртуална)
 • Лаборатория за публични политики (виртуална)

  Към департамент „Политически науки“
  Директор: доц. д-р Антоний Гълъбов
  e-mail: agalabov@nbu.bg


  • провеждане на оценяващи изследвания на публичните политики;
  • консултантски услуги на структури на публичната администрация и на частни бизнес сдружения.