facebook

Ректор

 

 

 

 

 

Проф. Пламен Дойнов, д.н.

 

Проф. Пламен Дойнов, д.н. е ректор на Нов български университет от 01.07.2020 г. Преподава история и теория на литературата, академично и творческо писане в НБУ. Проф. Дойнов е сред основателите на департамент „Нова българистика“ и два мандата негов ръководител (2012–2020). Автор на идейния проект и директор на научната програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“.

 

Той е поет, драматург и литературен историк. За поезията си е отличаван два пъти с наградите „Николай Кънчев“ (2012 и 2016) и „Иван Николов“ (2004 и 2012), за драматургията си – с „Иван Радоев“ (2001) и „Аскеер“ (2006), за своите изследвания – с „Христо Г. Данов“ в категория „Хуманитаристика“ (2012), „Иван Мешеков и Иван Радославов“ (2015) и „Иван Динков“ (2016). Негови книги са издадени във Франция, Унгария и Полша, а текстовете му са превеждани на всички европейски езици. През 2013 г. президентът на Република Унгария му присъжда Златен кръст за заслуги в областта на културата, а през 2018 г. е номиниран за международната награда „Европейски поет на свободата“ в Полша. Той е дългогодишен редактор в седмичника „Литературен вестник“ (от 1993 г.).

 

Проф. Дойнов е автор на 12 литературноисторически монографии и книги с литературна критика, сред които „Българската поезия в края на ХХ век“ (в две части, 2007), „Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989“ (2011), „Алтернативният канон: Поетите“ (2012), „Българската литература и началото на ХХІ век“ (2013), „Литература, размразяване, разлом: 1962“ (2015), „Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“ (2017) и др. Съставител е на над 50 научни и документални сборници в осем издателски поредици в областта на историята на литературата от епохата на Народна република България.

e-mail: pdojnov@nbu.bg


Секретари

Бойка Атанасова
корпус 1, офис 227
тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
e-mail: batanasova@nbu.bg 

 

Мария Кънчева
корпус 1, офис 227
тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
e-mail:mkancheva@nbu.bg 


 

 

 

 

Проф. д-р Пламен БОЧКОВ
 
Ректор на Нов български университет от 05.03.2012 г. до 30.06.2020 г.

Преподавателската му дейност е свързана с бакалавърските програми „Антропология“, „Социология и социална антропология“ и магистърската програма „Културна и социална антропология”. Научната му кариера е свързана с департамент „Антропология“ на НБУ и със секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор на БАН.

 
Професионалните интереси на проф. Бочков са в областта на фолклористиката – епос за юнаци, фолклорна история, фолклорни предания, теория на фолклора; антропологията – пол и социални роли; миграция и културна идентичност; етнологията – етични образи на мъжкото и женското, етични общности и култури. Специализирал е фолклористика в Русия и Финландия.


В периода 2002–2006 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ, а от 2006 до 2010 г. е зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. Сред изследванията му са монографията „Непознатият юнак“ (1994), „Увод във фолклорната култура“ (2002) и „Ние“ и другите. Студии по етнология“ (2009).


 

 

Почетен професор д-р Людмил ГЕОРГИЕВ

И. д. Ректор на Нов български университет от 2009 до 2012 г.

Професор д-р Людмил Георгиев e зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност от 2013–2016 г.,  зам.-ректор на НБУ (1997–2008 г.). Основател е на специалностите Публична администрация и Регионална икономика. Основните му области на експертиза са: анализ и управление на регионалното развитие, местно самоуправление и администрация, публична администрация, структурни фонове на ЕС, стратегии и структури за териториално развитие, оценка на образователни и изследователки проекти, развитие на системите за висше образование, институционална и програмна акредитация, обучителни системи за държавни служители, преподавателски умения и техники и др.

Работил е като научен секретар на Центъра по администрация към Министерски съвет и като експерт по Публична администрация към Министерски съвет.

Член е на Европейската мрежа по урбанизъм и регионалистика със седалище в Лондон, на Мрежата на институтите и училищата по публична администрация Братислава, на Международната асоциацията по регионални изследвания, на Съвета по администрация към Международния институт по административни науки в Париж, на Програмния комитет на Европейската изследователска област „Наука и общество“ към ЕК. Член на Научния експертен съвет за развитие на столицата към кмета на Столична община. Управител е на „Академично сдружение за организиране и провеждане на специализации на служителите от държавната администрация“. Автор и водещ е на първото в страната образователно телевизионно предаване по пазарна икономика „Азбука на икономиката“.

Проф. д-р Людмил Георгиев има висше икономическо образование и докторантура по „Икономика и управление на териториалните системи“.

Автор, научен редактор и преводач на значителна по обем научна литература. Сред публикациите му са „Регионални и общински несъответствия“, „Регионална икономика“, „Местно управление“, „Маркетинг и мениджмънт на местната администрация“, „Сравнителна публична администрация“, „Етика в обществените служби“, „Подпомагане в усъвършенстване на управлението и ръководството на страните от Централна и Източна Европа.“, „Преподаване чрез казуси“, „147 трика за доброто преподаване“ и др.Проф. Сергей ИГНАТОВ, д.н.

 

Ректор на Нов български университет от 2002 г. до 2009 г.

В периода 2009–2013 г. проф. Игнатов е министър на образованието, младежта и науката. Сред големите му реформи са закриването на Висшата атестационна комисия (ВАК), предоставянето на широка автономия и въвеждането на диференцирано финансиране на университетите, приемането на стратегия за научни изследвания, на закон и стратегия за младежта, въвеждането на студентското кредитиране.


Ректор на Европейския университет по хуманитарни науки, Вилнюс, Литва от 1 март 2018 г.


Професионалната му кариера преминава през СУ „Св. Климент Охридски“, където е последователно лектор (от 1985 г.), асистент (от 1991 г.) и доцент (от 1996 г.). В Нов български университет е ръководител на департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“ (от 1998 г.) и декан на Бакалавърски факултет (от 1999 г.).


Проф. Игнатов е египтолог, научните му интереси са в сферата на лингвистиката, историята и религията на Древен Египет. Защитава докторска степен по история в Санктпетербургския държавен университет. През 1993 и 1995 г. специализира в All Souls College, Оксфорд, лектор е в Санктпетербургския университет, Сантяго де Компостела, Руския институт по египтология в Москва, на световни конгреси по египтология в Торино, Кеймбридж, Кайро.


Създател и директор на Българския институт по египтология към НБУ от 2006 г. Вицепрезидент на International Association for Ancient Oriental studies, International Associassion of Egyptologists (от 1985 г.), член на Egypt Exploration Society, Great Britain (от 1993 г.), Руско-германското общество за изучаване на културното наследство на Древния свят (Русско-германское общество по изучению культурного наследия Древнего мира), Санкт Петербург (от 1989 г.).


Проф. Сергей Игнатов, д.н. има над 40 научни публикации в издания в София, Лондон, Кеймбридж, Кайро, Торино, Сантяго де Компостела, Санкт Петербург и Москва. Автор е на книгите „Морфология на класическия Египет“,  „Мъдростта на древните египтяни“, „Египет на фараоните“,  „Папирусът не расте на скала“ и „The Body of God“.
Почетен професор Иванка Апостолова

Ректор на Нов български университет от 1995 г. до 2002 г.

 

Проф. Иванка Апостолова произнася академична лекция на тема „Философия на науката и психоанализата – Паули и Юнг“. От 20 май 2002 г. е член на Настоятелството на НБУ и преподавател по философия в Нов български университет. Проф. Апостолова е работила като директор на Центъра по философия на образованието, Научен секретар на Единния център по философия и социология, Декан на Философския факултет в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Ректор на Бургаски свободен университет, Ръководител на катедра по философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Сред публикациите й са книгите „Между физиката и философията“ (1969), „Стил на мислене“ (1971), „Хуманизация на науката“ (1975), „Физиците пред аксиологически проблеми“ (1985), „Философски предпоставки и научна общност“ (1991). Участвала е с доклади в шест Световни конгреса по философия.

На 20 декември 2001 г. удостоена със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за цялостен принос към НБУ и утвърждаването му като съвременна образователна институция, за дейността й като учен, преподавател и изследовател.


Ректор на Нов български университет от 1991 г. до 1995 г.

Проф. Богдан Богданов поставя началото на идеята за Нов български университет като продължение на Дружество за нов български университет заедно с организационен комитет от учени, изследователи и предприемачи. Той е дългогодишен председател на Настоятелството на НБУ (14.03.1994 г. – 21.05.2011 г.).


Проф. Богдан Богданов, д. н. е класически филолог и университетски преподавател по старогръцка литература и култура.  Сред големите му проекти е председателството на Управителния съвет на фондация „Отворено общество“, по време на което работи за модернизирането на библиотеките, интегрирането на малцинствените групи в обществото, правата на човека, предоставянето на пълен достъп до интернет на академичните институти, отпускането на стипендии на български студенти, популяризирането на българската история, език и култура.


През периода 1991–1993 г. дейността му като посланик на Република България в Република Гърция съдейства за преодоляване на недоверието между България и Гърция, натрупано в периода на Студената война.


Сред публикациите му са преводите на „Характери“ на Теофраст, Платоновите „Диалози“, „Дафнис и Хлоя“ на Лонг, „Животът на Александър Македонски“ на Псевдо-Калистен, „Към себе си“ на Марк Аврелий, книгите „От Омир до Еврипид“, „Омировият епос“, „Старогръцката литература“, „Орфей и древната митология на Балканите“, „Европа – разбирана и правена“, „Отделно и заедно“, „Университетът – особен свят на свобода“, „Минало и съвременност“, издадената в Испания книга „Modelos de realidad” и издадената в Германия – „Reading and Its Functioning”, създаването на поредицата „Световно историческо наследство“ и много други. Носител е на наградите Grand-Croix de l’Ordre de Phenix, Grèce – за дейността му като посланик, „Христо Г. Данов” – за хуманитаристика, „Европа – предай нататък“ – за евроинтеграция. Дейността му в Настоятелството на НБУ е свързана с изпълнението на университетската мисия, с развитието на креативността и предприемаческия дух в НБУ.