facebook

Прием и обучение

priem-i-buchenie_1050x399_crop_478b24840a

 

Нов български университет провежда обучение в бакалавърски програми, магистърски и докторски програми.

 

НБУ предлага и продължаващо обучение в сферата на изкуствата, езиците, политиката, мениджмънта, мрежовите технологии и др.

 

Обучението е редовно, дистанционно и електронно и се осигурява от факултетите.

 

Организирано е в учебни програми, част от които предлагат избор между редовна и дистанционна форма на провеждане.

 


Tелефони за контакт:

 

 

02/ 8110 136, 8110 176, 8110 206, 8110 265


Фейсбук: КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НБУ - https://www.facebook.com/groups/781189626591661

 

 nbu_cstudents

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ

 

Форми на обучение

 

Редовното обучение (РО) предлага присъствени занятия, които съчетават лекционно и интерактивно обучение с различни форми на самостоятелна работа.


Дистанционното обучение (ДО) се осъществява чрез учебни помагала (учебници, мултимедия, аудио- и видеопродукти, визуално обучение) и консултации с преподавателите.

  

Електронното обучение подпомага редовната и дистанционната форма. Системата за електронно обучение MOODLE НБУ е достъпна от входната страница на университетския уебсайт www.nbu.bg и осигурява достъп до електронните материали към всеки курс – лекции за самоподготовка, статии, проекти, препоръчителна литература. Системата за електронно обучение на НБУ предлага възможности за on-line консултации и комуникации между студенти и преподаватели, възлагане на задачи и изготвяне на тестове, отразяване на постиженията на обучаемите, създаване на речник на понятията и др.

 

  

Образователно-квалификационни степени 


Програми за степен „бакалавър“

През първите две години (бакалавърска програма I част) студентите изучават общообразователни курсове за умения по български език, чужд език, компютри, спорт или изкуства/езици; общообразователни курсове за знания; курсове по основни научни дисциплини в областта на програмата.


През третата и четвъртата година (бакалавърска програма II част) обучението включва аудиторни курсове към съответната програма и извънаудиторни учебни форми. Особено внимание се отделя на практиките и стажовете, които пряко свързват обучението с възможностите за последваща професионална реализация.


Всички студенти могат да се обучават и в избрана от тях майнър програма – втора специалност, от същото или друго професионално направление. При успех над Добър 4,00 и успешно положени изпити от първите две години обучението по нея е безплатно.
 

 

Програми за степен „магистър“

Обучението в магистърските програми на НБУ е със средна продължителност една година и половина. Изключение са магистърските програми „Архитектура“ с шестгодишен период на обучение и „Право“ с петгодишен период на обучение. Голяма част от магистърските програми предлагат възможност  за обучение и на студенти с придобита квалификационна степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление.

Програми за научна и образователна степен „доктор“

Обучението в докторските програми е с продължителност три години. В НБУ се обучават редовни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка, а по предварително обявени от департаментите теми се приемат и докторанти със стипендия от университета. След приключването на докторската програма и защитата на дисертационен труд пред научно жури се присъжда научно-образователна степен „доктор“.

 

 

 

Свързани страници

priem-mp-2924-karusel2_300x143_crop_478b24840a
Прием в магистърски програми

   Есенният прием в магистърските програми на...

doctors_300x143_crop_478b24840a
Прием в докторски програми

Нов български университет обявява следните...