facebook

Обучение и дипломиране в докторски програми

bookshelf_1050x399_crop_478b24840a

Обучение

 

 През тригодишния период на обучение докторантите извършват следните дейности:

 

- научноизследователска дейност;
- преподавателска дейност;
- обучават се в курсове;
- полагат изпити за докторантски минимуми: по съответната специалност, по компютри и по чужд език.

 

Дипломиране 

 

Съгласно действащата нормативна уредба научно-образователна степен „доктор“ се придобива след приключването на докторската програма и защитата на дисертационния труд пред научно жури. 


За повече информация:
Магистърски факултет
корпус 1, офис 122
тел.: 02/8110 142
e-mail: sdavidova@nbu.bg