facebook

Документи и такси за кандидатстване

dokumenti-i-taxi_1050x399_crop_478b24840a

Документи

 

 1. Заявление

Това е документът, който всеки кандидат-студент попълва, за да  участва в класиране. Заявлението се получава в Студентски център (централно фоайе, корпус 1), а може да се изтегли и от тук   (само при регистрация за кандидатстване на място)


Регистрация за кандидатстване (ТОП, специализирани изпити и участие в класиране) можете да направите и online.


Кандидат-студентите могат да се явят на ТОП и без да притежават диплома за завършено средно образование.


За участие в класиране кандидат-студентите посочват в заявлението си имената на избраните програми (максимум седем), подредени по желание. Промени в заявените програми се правят според обявените срокове за съответното класиране. Програмите, които предлагат редовна и дистанционна форма на обучение, при подреждането се заявяват като отделни желания.


2. Диплома за завършено образование

Кандидат-студентите, завършили образованието си в чужбина, представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.


3. Документ за самоличност - предоставя се с цел удостоверяване самоличността на кандидата във връзка с участието в кандидатстудентската кампания и се връща обратно на кандидата.


4. Документ от ТЕЛК или НЕЛК - за кандидат-студенти с увреждания, в случай че желаят да бъдат освободени от кандидат-студентска такса, е необходимо да представят документ от ТЕЛК. Данни от ТЕЛК са необходими единствено с цел удостоверяване и освобождаване от кандидат-студентска такса и не се предоставят на трети лица.

 

Дипломата за завършено образование, документите от ТЕЛК, НЕЛК, различните необходими сертификати и др. могат да се прикачат онлайн в профила на кадидат-студента през cstudent.nbu.bg или да се подадат в  -

 

НБУ-София:

ул. „Монтевидео“ 21, корпус 1, централно фоайе, Студентски център
Телефон: 02/8110 110
e-mail: cstudent@nbu.bg

 

 

 Кандидат-студенти НБУ  https://www.facebook.com/groups/781189626591661

 

nbu_cstudents 

 

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

 

Телефон: 0879120470
e-mail: info@ckpi-bg.com

 

Документи може да подаде както самият кандидат-студент, така и друго лице с пълномощно.

 

Такси

 

Такси за кандидатстване:

 • Тест по общообразователна подготовка (ТОП) – 40 лв. (второ и всяко следващо явяване на ТОП в рамките на кандидатстудентската кампания е безплатно);
 • специализиран изпит – 40 лв.;
 • кандидат-студентите в неравностойно положение не заплащат такси за кандидатстване.

 

Таксите за кандидатстване се заплащат: 

 • в брой: в каса „Студенти“ – офис 201, етаж 2, корпус 1, НБУ-София;
 • чрез ПОС устройства – в Студентски център, корпус 1, централно фоайе и в касата на НБУ;
 • по банков път – в офисите на Банка ДСК 

  BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

  В основание за плащане изписвате – Кандидатстудентски номер или трите имена

 

В неработни дни заплащането може да осъществявате по банков път.

 

За повече информация:
Студентски център, корпус 1, централно фоайе
тел.: 02/8110 110
e-mail: cstudent@nbu.bg

 

Лични данни:

 • Личните данни, които кандидат-студентът предоставя във връзка с кандидатстудентската кампания в НБУ, се обработват и съхраняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лично данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и свързаните нормативни актове в Р. България;
 • Личните данни в платформата за online регистрация за ТОП се събират с цел допускане до и явяване на кандидатстудентски изпит, участие в класиране и записване в качеството на студент при желание на студента и успешно положен изпит. В случай на положителен резултат от изпита и записване на лицето за обучение в НБУ, личните данни, събрани на етап кандидатстване, се прехвърлят в студентското досие с оглед ползването на платена образователна услуга, кореспонденция и изпращане на  съобщения, свързани с образователния статут и процеса на обучение. Данните се обработват на основание на Закона за висшето образование и другите свързани нормативни актове в Р. България, договор за предоставяне на платена образователна услуга (договор за обучение) и съгласие на лицето, в случай, че останалите основания са неприложими;
 • Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни, категориите получатели на лични данни, срока, за който ще се съхраняват личните данни, правата на физическите лица в НБУ като субекти на лични данни във връзка с обработването на лични данни от страна на НБУ, както и информация за начина, по който тези права могат да бъдат упражнени, се съдържат в Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ, която е публикувана на официалната интернет страница на Университета - gdpr.nbu.bg;
 • С подаване на заявлението в платформата за online регистрация за ТОП кандидат-студентът декларира, че собственоръчно предоставя личните си данни във връзка с кандидатстването му в НБУ, за целите на процедурата по кандидатстване/записването в програма/акредитацията/обучението/дипломирането, и че е запознат и съгласен с Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ.