facebook

Описание и примерен вариант на ТОП

 

 
   
  Примерен ТОП

 

 

 

 

                                                    

 

 

Примерни онлайн тестове по общообразователна подготовка (ТОП)

 

В E-кандидат-студент (https://cstudent.nbu.bg) могат да се решават примерни варианти на онлайн ТОП. Достъпът до платформата е с кандидатстудентски номер и парола след регистрация като кандидат-студент. Примерните тестове са достъпни само в дните, в които университетът няма официални изпитни дати за ТОП.

 

При първоначалната регистрация системата автоматично генерира кандидатстудентски номер, който започва с латинската буква Z, който е временен. След като заявката бъде обработена от НБУ, Z-номерът преминава в нов К-номер, който се използва за решаване на примерните ТОП тестове и в целия процес по кандидатстването.

 

 

 

 

            

 

 

 

Описание на ТОП

 

 РАЗДЕЛИТЕ НА ТОП

 1. Български език; 2. Литература; 3. История; 4. География; 5. Математика; 6. Физика; 7. Химия; 8. Биология; 9. Разсъждения; 10. Семантика
 • Във всеки раздел има по 10 въпроса - общо 100 въпроса.
 • Максималният брой точки също е 100.
 • Всеки въпрос има 5 възможни отговора.
 • Само един от отговорите е верен.
 • Ако маркирате няколко отговора на един въпрос, не получавате точки.
 • Ако не посочите нито един отговор или ако посочите грешен отговор, не ви се отнемат точки.

КАК, КОГА И КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗПИТИ?

 • Изпитите се провеждат в отделни сесии през цялата година.
 • Тестът се провежда онлайн https://cstudent.nbu.bg/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f
 • Изпитните сесии започват от 9.30 часа, от 12:00 часа или от 14.30 часа.

 

КОГА ИЗЛИЗАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТОП И КАК МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ?

 • Резултатите излизат в началото на седмицата след изпитната сесия.
 • Можете да проверите резултата си на www.nbu.bg в менюто Електронни услуги най-долу на началната страница, като в е-кандидат-студент въведете кандидатстудентския си номер и парола.

 

НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА В ПОМОЩ НА УСПЕШНОТО РЕШАВАНЕ НА ТЕСТА

 • Тестът спокойно може да бъде решен за 100 минути. Няма нужда да бързате.
 • Започнете от раздела, който е най-лесен за вас. Не е задължително да следвате реда на самия тест.
 • Първоначално отделяйте само по няколко секунди на въпрос. Ако някой въпрос ви затрудни, го оставете за по-късно.
 • Не бързайте да решавате раздел „Разсъждения“, защото въпросите в него отнемат повече време.
 • Направете втори преглед на оставените въпроси от другите раздели. Сега можете да се задържите на тях и по-дълго.
 • Едва след втория преглед се заемете с въпросите от „Разсъждения“.
 • Накрая се опитайте да решите и онези въпроси, които най-много са ви затруднили.
 • Четете внимателно всеки въпрос. Внимавайте дали не е зададен отрицателно (напр. „В кое изречение няма грешка?“)
 • Винаги прочитайте всички възможни отговори и тогава вземайте решение кой е верният. Някой от първите отговори може да ви се стори верен, но когато видите останалите, да усетите, че е непълен или неточен.
 • Ако не сте сигурни кой е верният отговор, изключете най-малко вероятните.
 • В „Разсъждения“ често има въпроси, които се решават по-лесно, ако си начертаете (нарисувате) някакъв модел, схема или таблица на листа за чернова.

  

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ТОП?

 • За раздел Български език:
  • Припомнете си чрез някой речник или учебник правилата за правопис и пунктуация, като например: представки, наставки и окончания, двойни съгласни, пълен и непълен член, главни и малки букви, слято и полуслято писане, съгласуване по род и число; запетайки, тирета, двоеточия, кавички и др.
 • За раздел Литература:
  • Направете си таблица с литературните направления, българските автори, техните основни произведения, жанровете им и главните герои в тях.
 • За раздел История:
  • Направете си таблица с трите български царства, владетелите през всяко едно от тях и основните събития, свързани с тези владетели.
 • За раздел География:
 • Вземете учебен атлас на България и се опитайте да запомните как са разпределени природните ресурси, промишлената и селскостопанската продукция в различните райони на страната. Най-важни са областите, релеф, климат, води, почви, растителност, животински свят, население, полезни изкопаеми, промишленост, селско стопанство, екология и туризъм.
 • За раздел Математика:

      Припомнете си:

 • как се решават задачи за скорост, време, път и работа.
 • как се намират най-малко общо кратно, средно аритметично, логаритъм, процент.
 • основните правила за решаване на уравнения, системи, неравенства, функции и прогресии.
 • някои свойства в геометрията като еднаквост и подобие на фигури и тела; връзки между височини, медиани, ъглополовящи и др.
 • формулите за лице и обиколка на: триъгълник, правоъгълник, ромб, трапец и окръжност; пирамида, паралелепипед, конус и сфера.
 • За раздел Физика:
  • Припомнете си основните закони и правила от физиката на елементарните частици; механиката; термодинамиката; вълновите движения; светлината, оптиката; електромагнетизма; електростатиката и физиката на космоса.
 • За раздел Химия:
  • Вземете таблицата на Менделеев и чрез нея си припомнете група, период, масово число, алотропни форми, метален/неметален характер, степен на химична активност, разтворимост и др.
  • Припомнете си основните химични процеси и техните особености като окисление, хидратация, реакции с киселини и основи, електролиза и химично равновесие.
  • Не забравяйте и органичната химия:естери, алкохоли, алкани, белтъци, полимери и др.
 • За раздел Биология:
 • Анатомия и физиология на човека: кости, мускули, органи, тъкани, жлези, болести, генетика и др.
 • Клетка: строеж, видове, функциониране и т. н.
 • Растителен и животински свят:царства, родове, видове, съобщества, екология и др.
 • Биологична еволюция на системите: кръвоносна, храносмилателна, отделителна, дихателна, размножителна, нервна, двигателна и др.
 • В раздел Разсъждения се проверява разбиране при четене и логическо мислене, а в Семантика – познаване на смисъла на думи и изрази, асоциативни връзки и др. под.

 

Tелефон за контакт:

E-mail: cstudent@nbu.bg