Магистърски програми “Архитектура“ и “Право“

law-architecture_1050x399_crop_478b24840a

Област на висше образование: Технически науки

 

Магистърска програма „Архитектура“ 

Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация „архитект“, и е съобразена с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“. Обучението е шестгодишно и съчетава теоретични и приложни курсове в областта на урбанизма, териториалното и ландшафтното планиране, архитектурата на сгради и комплекси и архитектурното и урбанистично наследство. Кандидатстването в програмата е възможно след завършено средно или висше образование.

Приемът включва: подаване на заявление до Ректора на НБУ с приложени дипломи за висше и средно образование; явяване на Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и специализиран изпит по рисуване.


Повече за МП „Архитектура“ прочетете тук.

 

За информация:
тел.: 02/8110 110

 

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки

 

 

Магистърска програма „Право“ 

Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно и включва задължителен шестмесечен стаж и държавни изпити. Кандидатстването в програмата е възможно след завършено средно или висше образование.

Приемът включва: подаване на заявление до Ректора на НБУ с приложени дипломи за висше и средно образование и явяване на Тест по общообразователна подготовка (ТОП).

Повече за МП "Право" прочетете тук.


За информация:

тел.: 02/8110 110