facebook

Факултети

faculteti_1050x399_crop_478b24840a

 

Факултет за базово образование (ФБО)
Факултетът за базово образование осигурява обучението през първите две години на бакалавърската степен – бакалавърската програма I част. Обучението включва общо образование – общообразователните курсове (ООК) за знания и общообразователни курсове за умения по: чужд език, български език, компютърни умения, спорт и изкуства – първа степен на общото образование. Акцент в бакалавърските програми І част е втората специализирана степен на общото образование, в която се изучават двусеместриални курсове по основни научни направления, тренингови (аудиторни) или уводни курсове в съответната научна област. Успоредно с общообразователните курсове се изучават курсовете от избраната програма. Основните цели на обучението са постигане на базова подготовка в научното направление на избраната програма, увеличаване дела на практическото знание и осигуряване на стъпаловидно усложняване на знанието.

 

Бакалавърски факултет  (БФ)
Бакалавърски факултет организира обучението на студентите през третата и четвъртата година на бакалавърската степен  - бакалавърска програма ІІ част. Във втората част на бакалавърските програми се изучават специализиращи аудиторни лекционни курсове, извънаудиторни учебни форми, както и аудиторни тренингови курсове (за част от програмите).  Някои програми предлагат отделни модули и специализации. Студентите имат възможност да запишат допълнително и minor-програма. Обучението в бакалавърски програми ІІ част има за цел да осигури на студентите необходимите компетенции за надграждане и по-специализирано обучение в магистърската степен, както и широки възможности за стажове и професионална реализация.

 

Магистърски факултет (МФ)
Магистърският факултет осигурява обучението в магистърските и докторските програми, както и в петгодишната магистърска програма „Право“ и шестгодишната магистърска програма „Архитектура“. Магистърските програми могат да бъдат с професионална или изследователска насоченост. Професионално ориентираните програми са богати на практики и стажове, поддържат връзка с практиката и привличат в преподавателския си състав утвърдени имена от бизнеса и обществената сфера. Научноизследователските магистърски програми организират конференции и семинари за студентите и предлагат продължаване на научната кариера в докторски програми. Докторските програми водят до придобиване на степента „Доктор“.

 

Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение (ФДЕНО)
Факултетът за дистанционно, електронно и надграждащо обучение администрира програмите с дистанционна и интензивна форма на обучение, но съвместява и функции на методическо звено за провеждане на електронно обучение във всички програми на НБУ. ФДЕНО осигурява обучението в дистанционните програми през годините на обучение за степените „бакалавър“, и „магистър“. Основен принцип в организацията и обучението на студентите, избрали дистанционната или интензивна форма, е предоставянето на широкообхватни и гъвкави възможности за самоподготовка и оценяване на получените знания. В ролята си на методическо звено ФДЕНО се грижи за работата и функционалността на електронната системата за обучение MOODLE НБУ и подпомага студентите и преподавателите в ползването на платформата.

 

Факултетите се управляват от факултетен съвет, декан и директор. Администрацията към декана обслужва студентите и преподавателите и се грижи за развитието и материалното осигуряване на учебния процес. Към факултетите са обособени комисии по акредитация и фонд "Учебни програми".

 

 

Свързани страници

fbojpg_300x143_crop_478b24840a
Факултет за базово образование

    Факултетът за базово образование (ФБО)...

bf_300x143_crop_478b24840a
Бакалавърски факултет

  Бакалавърски факултет организира обучението на...

mp-programs-karusel_300x143_crop_478b24840a
Магистърски факултет

  Магистърският факултет осигурява обучението в...

distancionno-i-elektronno-obuchenie_300x143_crop_478b24840a
Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение

    Дистанционното обучение на Нов български...