Признаване на висше образование от чужбина

chujdestranni-studenti_1050x399_crop_478b24840a

 


Кандидатите за признаване на висше образование от чужбина подават следните документи: 

  1. Заявление за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище тук.
  2. Декларация
  3. Оригинал или нотариално заверено копие на дипломата за висше образование съгласно Правилника за легализациите тук и Наредба за държавните изисквания  за признаване на придобито висше образование и  завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища тук.
  4. Оригинал и копие на приложението към дипломата или нотариално заверено копие съгласно Правилника за легализациите тук и Наредба за държавните изисквания  за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища тук.
  5. Копие на документ за самоличност;
  6. Документ, удостоверяващ промяна в имената на заявителя, ако е налице такава промяна (с превод, в случай че е на чужд език)
  7. Други документи, които заявителят счита, че имат значение за исканото признаване (оригинал на европейско дипломно приложение, ако притежават такова и др.)


 

Документите по т. 2 и т. 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Преводите на легализираните документи следва да имат консулска заверка на Министерството на външните работи на Република България. 

Документите се подават в Студенски център, отдел “Международна дейност”, корпус 1, централно фоайе.

Становището на Комисията се утвърждава от Академичния съвет. 

Кандидат-студентът се уведомява относно резултата от секретаря на Комисията.

Контакти:
НБУ – София, отдел „Международна дейност“
Студентски център, корпус 1, тел.: 02/8110 222
e-mail: foreign.student@nbu.bg