facebook

Записване и такси за обучение

zapisvanejpg_1050x399_crop_478b24840a

 Видове докторантури

 

Редовна докторантура със стипендия или срещу такса:

Приемът на кандидати за редовни докторанти със стипендия по конкурс на НБУ се провежда веднъж годишно през месец септември. Конкурсът включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.


Веднага след обявяването на конкурса информация за него се публикува в сайта на НБУ и в „Държавен вестник“.


Докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса:

Процедурата за прием стартира по инициатива на кандидата, който представя значителна част от дисертационния труд на избрана от него тема пред съответния департамент/център. След разглеждане на работата се провежда събеседване с комисията по темата на дисертацията.

 

Документи 

 

За редовна докторантура със стипендия: 

1. Заявление до Ректора на НБУ за допускане до обявен от департамент на НБУ конкурс по определена тема за докторантура;
2. Автобиография;
3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“;
4. Идеен проект по обявената от департамента тема, придружен с работен план и библиография;
5. Списък с публикации по темата на докторантурата (ако има такива).


За редовна докторантура срещу такса: 

1. Заявление до Ректора на НБУ за обучение срещу платен прием в редовна докторска програма;
2. Автобиография;
3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“;
4. Идеен проект по темата, придружен с работен план и библиография;
5. Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива);
6. Специфично изисквани от съответните програми документи.


За докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса: 

1. Заявление до Ректора на НБУ за зачисляване като докторант на самостоятелна подготовка;
2. Автобиография;
3. Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива);
4. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“;
5. Три екземпляра на най-малко една четвърт от предлагания дисертационен труд;
6. Специфично изисквани от съответните програми документи.


Документи за кандидатстване се подават в офиса на Магистърски факултет в съответствие с посочения в обявата срок (за редовна докторантура) или през цялата година (за докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса).  

 

Записване 


Необходимите документи за записване са

1. Карта за записване;
2. Лична карта - документът се предоставя за удостоверяване на самоличността и се връща обратно;
3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“;
4. Два броя снимки паспортен формат;
5. Препис от протокола на факултетния съвет на Магистърски факултет за приемане в докторската програма.


Записването става в Студентски център, корпус 1, централно фоайе, НБУ – София.

  

Такси за обучение

 

 Семестриални такси за обучение за академичната 2023/2024 година

 

Програма Такса за редовна и свободна докторантура
Докторски програми 2 500 лв.

 

Семестриалните такси се заплащат в касата на НБУ, корпус 1, етаж 2, офис 201.

 

 

За повече информация: 

Магистърски факултет
корпус 1, офис 122
тел.: 02/8110 142
e-mail: sdavidova@nbu.bg