facebook

Магистърски факултет

mp-programs-karusel_1050x399_crop_478b24840a

 

Магистърският факултет осигурява обучението в магистърските и докторските програми. Факултетът организира обучението в петгодишната МП „Право“ и в шестгодишната МП „Архитектура“ според Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Право“ и „Архитектура“.

 

 

В магистърските програми се приемат студенти след завършена бакалавърска степен. Програмите могат да бъдат с професионална или изследователска насоченост. За кандидат-студенти, завършили бакалавърски програми в област, различна от избраната магистърска програма, се предлагат подготвителни модули.

 

 

Чрез записване на надграждащ семестър голяма част от магистърските програми предлагат възможност за обучение на студентите с квалификационна степен „професионален бакалавър“ от същото професионалното направление.

 

В докторските програми се приемат студенти след завършена магистърска степен. След завършване на докторската програма и успешна защита на дисертационен труд пред научно жури, се придобива научна и образователна степен “доктор”.


ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 

 

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

 

 

 

 

 

Ивана Янкова - историята на един успешен магистър на НБУ