Стипендии

stipendii_1050x399_crop_478b24840a

Стипендии след първата година на обучение 

 

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой студенти.

Академичните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.


В началото на всяка академична година част от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

СТИПЕНДИИ: ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Академични стипендии на НБУ
 •  

  За новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане:
   

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.
   

  2. Частични академични стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - 50% от две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане
  - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от Комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и„Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Размер:
  две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и приети по договор с професионални училища участват в класирането, ако са се обучавали поне една година в НБУ;
  • среден успех 6.00 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от предходното образование.


  Процедура:
   

  • Кандидатстване 

         - срок: от 15 до 30 октомври;
         - документи: заявление, обща справка.

  • Присъждане 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември;
         - оповестяване: от 1 декември.

   Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.

  2. Частични академични стипендии


  Размер:
  50% от две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • среден успех над 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен (и от предходното образование за студенти втора година на обучение в НБУ).

  Процедура: 

  • Кандидатстване: 

         - срок: от 15 до 30 октомври

         - документи: заявление, обща справка

  • Присъждане: 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември
         - оповестяване: от 1 декември

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти от магистърските програми, завършили поне един семестър – пълни и частични

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Критерии за присъждане:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първия семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични академични стипендии


  Критерии:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : 50 % от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура


  Кандидатстване:

  • срок15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • документи: заявление, обща справка


  Присъждане
  :

  • срок: 1 - 30 ноември и 1 - 30 април
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Необходими документи:


  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.


  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

   

   

 • Социални стипендии на НБУ
 •  

  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и магистърски програми “Архитектура” и “Право”

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.
   

  1. Пълни социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии, след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  2. Частични социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26- годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • - при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  – 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  Усвояване: Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg


   

   

   

  Социални стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и „Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за учебна година

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК), самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура

  • срок : 15 – 30 октомври


  Присъждане: 

  • срок: 1 - 30 ноември 
  • оповестяване: от 1 декември 


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи:

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

    

  Социални стипендии за студенти от магистърските програми

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  50% от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура

  • срок: 15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи
  :

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

 • Стипендии от дарителски фондове
 •  

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“

   

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и за гражданска доблест


  Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  • студентът да се обучава в програма към департамент „Политически науки“;
  • среден успех над 5.50;
  • кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
  • активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи)

  Размер на стипендията.

  • две пълни семестриални такси за бакалавърски програми
  • три пълни семестриални такси за магистърска програма

  Продължителност на стипендията.

  • за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс)
  • за магистърска програма - 3 семестъра

  Кандидатстване:

  срок: 15 – 30 септември;
  документи: обща справка, мотивационно писмо

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендиите в периода 1–5 октомври и се оповестяват между 5–10 октомври.

  За повече информация:
  Елица Узунова
  e-mail: euzunova@nbu.bg

   

   

  Национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“

   

  Условия за кандидатстване:

  Кандидатите за стипендии да са певци до 32-годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове на Райна Кабаиванска.


  Процедура:

  Кандидатства се по време на майсторските класове на Райна Кабаиванска, присъжда се лично от Райна Кабаиванска.

   

  Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду” за подпомагане и стимулиране на младите изпълнители от Лятната музикална академия на НБУ в тяхното обучение и професионално развитие

   

  Процедура:

  Кандидатства се по време на Лятната джаз академия, присъждат се лично от Милчо Левиев и Вики Алмазиду на отличили се участници.

   

  Стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“

   

  Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на студенти от програми:

  Антропология, Българистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия

  Кандидатстването за стипендиите е по документи и чрез събеседване.

   

  Критерии за кандидатстване:

  • Първо желание в заявлението за кандидатстване в НБУ в една от следните програми: Антропология, Българистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия;
  • Бал на приемите изпити не по-нисък от средния за НБУ за текущата година;
  • Участие в събеседване с двама представители на Фондацията и представител наНБУ. Резултатите от събеседването ще имат решаващо значение при класиране накандидатите;
  • Предимство при равни резултати имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, социално слаби семейства, без родители или семействас един родител).

  Срок за подаване на документи:

  25 септември – 28 септември 2018 г. в съответните департаменти


   Повече можете да прочетете.   

   

  Стипендиантска програма на Фондация „НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”

   

  I. Общи положения

  1. Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” предоставя на Нов български университет средства за присъждане на четири бр. пълни академични стипендии, от които:
  - три целеви стипендии - за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“, които специализират в областта на керамиката и дигиталните форми;
  - една стипендия – на студент от НБУ, независимо от програмата, в която учи.

  2.  Стипендиите са годишни и покриват две семестриални такси за съответната академична година. При ползване на намаление съгласно правилата в НБУ, стипендията се изчислява въз основа на намалената такса.

   

  II. Целеви стипендии за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“

  1. Стипендиите са три.

  2. Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. 

  3. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - участие в събеседване с Комисия включваща двама представители на Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” и представител на НБУ – преподавател от департамент „Пластични изкуства“, определен от Ректора. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  4. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).
  5. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и представителя на НБУ, който е член на Комисията по събеседване.


  III. Стипендия за един студент в НБУ, независимо от програмата, в която учи


  1. Кандидатстването за стипендията е по документи

  2. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България.
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  3. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - доказателства за участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойното положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

  4. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и преподавател в НБУ.

  5. Срок за подаване на документи - 25.09 - 29.09.2017 г.

   

  IV. Процедура за присъждане на стипендиите

  1. НБУ обявява условията за кандидатстване и прием на документи, както и датата за събеседване с кандидатите за трите целеви стипендии на интернет-страницата си -  раздел Студенти – Стипендии на НБУ, на интернет-страницата на департамент „Пластични изкуства“, както и на информационното табло на департамента.

  2. Документите за кандидатстване за стипендиите се приемат в последната седмица на месец септември – в отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на НБУ. 
  3. Ректорът назначава Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, определя преподавателя от департамент „Пластични изкуства“, който ще участва в комисията по събеседване, поканва Фондацията да определи двама свои представители за участие в събеседването – за трите целеви стипендии.

  4. Събеседването с кандидатите за трите целеви стипендии се провежда в началото на месец октомври – на предварително определената и обявена по реда на тази процедура дата.

  5. Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, класира кандидатите, съгласно критериите , определени в тази Процедура.

  6. НБУ усвоява стипендиите за съответния семестър, съгласно вътрешните си правила и след представяне на справка за записаните и платени курсове за семестъра, изисквани по програма. В случай, че стипендиант не се запише за втория семестър на съответната академична година, НБУ не усвоява стипендията за този семестър.

  7. Стипендията се получава, съответно – усвоява за годината, за която е присъдена.

      

 • Процедура за присъждане на стипендии

 • Процедурата за присъждане на стипендии можете да видите тук.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМИ "ПРАВО" И "АРХИТЕКТУРА")
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2017/2018 година

  1. Възражения относно публикуваните класирания за стипендии ще се приемат до 29.12.2017 г. в Студентски център на НБУ.
  2. Стипендиите за есенен и пролетен семестър 2017/2018 г. ще се изплащат в периода от 3.01.2018 г. до 04.02.2018 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус
  3. Стипендиите за пролетен семестър на учебната 2017/2018 г. могат да се усвояват след записване на студентите за семестъра (регистрирани и заплатили таксата за обучение).

   

  Академични стипендии

  Пълни академични стипендии, студенти от випуск 2016

  1

  F82330

  Екатерина Николаева Каменова

  Реклама

  2

  F83962

  Ана Иванова Вълева

  Връзки с обществеността

  3

  F82715

  Теодора Димитрова Николова

  Кино и телевизия

  4

  F82786

  Славка Иванова Илиева

  Архитектура

  5

  F82212

  Кира Владимирова Георгиева

  Право

  6

  F82714

  Диана Стоянова Ташкова

  Графичен дизайн

  7

  F84512

  Марина Илиянова Колова

  Маркетинг

  8

  F83608

  Мария Ивайлова Котева

  Телекомуникации

  9

  F84309

  Мариана Цветкова Христова

  Право

  10

  F82651

  Петя Григорова Донева

  Управление на бизнеса и предприемачеството

  11

  F82546

  Теодора Горанова Тодорова

  Психология

   

  Частични академични стипендии, студенти от випуск 2016

  1

  F84905

  Богдан Боянов Петков

  Право

  2

  F83911

  Борислава Георгиева Симеонова

  Право

  3

  F83016

  Ралица Станиславова Станчева

  Мултимедия и компютърна графика

  4

  F83777

  Ася Руменова Терзиева-Здравкова

  Интериорен дизайн

  5

  F82800

  Александра Сашова Попова

  Пластични изкуства

  6

  F83374

  Анастасия Николаева Стоева

  Анимационно кино

  7

  F54148

  Светозара Стефанова Минкова

  Информатика

  8

  F82860

  Рами Маруан Ал-Хамуд

  Графичен дизайн

  9

  F82904

  Алла Максимова Константинова

  Мултимедия и компютърна графика

  10

  F82711

  Ангела Петева Пушкарова

  Връзки с обществеността

  11

  F83737

  Надежда Минкова Пенчева

  Психология

  12

  F82686

  Ива Антонова Желязкова

  Мултимедия и компютърна графика

  13

  F82838

  Катерина Валентинова Илова

  Интериорен дизайн

  14

  F82271

  Асен Владимиров Ганчев

  Управление на бизнеса и предприемачеството

  15

  F82960

  Стефани Асенова Пашова

  Мултимедия и компютърна графика

  16

  F83288

  Стефани Венциславова Богомилова

  Международна политика (на френски език)

  17

  F82384

  Цветина Христова Цолова

  Кино и телевизия

  18

  F82682

  Павлена Маринова Йорданова

  Мултимедия и компютърна графика

  19

  F82733

  Василена Иванова Маркова

  Кино и телевизия

  20

  F83898

  Мариса Марек Тодорова

  Графичен дизайн

  21

  F78448

  Мария Юлианова Маринова

  Реклама

  22

  F82886

  Габриела Илиева Първакова

  Кино и телевизия

  23

  F83051

  Яница Кирилова Чакърова

  Графичен дизайн

  24

  F83334

  Ивон Емилова Цветанова

  Графичен дизайн

  25

  F83633

  Яна Делянова Матвийчук

  Маркетинг

  26

  F84649

  Венцислав Петров Генов

  Психология

  27

  F82937

  Цветан Константинов Цветков

  Информатика

  28

  F82326

  Вяра Красимирова Екова

  Графичен дизайн

  29

  F82669

  Магдалена Николаева Райчева

  Графичен дизайн

  30

  F82327

  Станислав Виолинов Петров

  Музика

   

  Пълни академични стипендии, студенти от випуск 2015

  1

  F78498

  Румена Георгиева Маринова

  Музика

  2

  F79499

  Юлиана Тонева Костова

  Право

  3

  F78509

  Магдалена Руменова Стоилова

  Анимационно кино

  4

  F81896

  Валя Симеонова Богословова

  Антропология

  5

  F80329

  Юлия Иванова Иванова

  Графичен дизайн

  6

  F79096

  Стефан Георгиев Бояджиев

  Мултимедия и комп. графика

  7

  F36829

  Антон Венелинов Титков

  Туризъм

   

  Частични академични стипендии, студенти от випуск 2015

  1

  F79067

  Калина Боянова Сталева

  Италианистика

  2

  F78087

  Петър Велинов Подолински

  Графичен дизайн

  3

  F78842

  Емилия Евгениева Маринова

  Връзки с обществеността

  4

  F79409

  Мария Петкова Атанасова

  Туризъм

  5

  F78947

  Елена Владимирова Стоименова

  Графичен дизайн

  6

  F79039

  Елица Евгениева Чолакова

  Администрация и управление

  7

  F78445

  Васил Атанасов Вътев

  Право

  8

  F78104

  Николай Георгиев Йорданов

  Кино и телевизия

  9

  F78574

  Александра Пламенова Петкова

  Архитектура

  10

  F78573

  Ванеса Николаева Иванова

  Социология

  11

  F68953

  Мария-Десислава Николова Стойчева

  Музика

  12

  F79600

  Ася Иванова Трифонова

  Международна политика (на френски език)

  13

  F79683

  Димана Илиева Дойкова

  Анимационно кино

  14

  F78500

  Филип Георгиев Рашев

  Графичен дизайн

  15

  F79019

  Данаил Пламенов Стоянов

  Право

  16

  F78544

  Ния Венелинова Велева

  Кино и телевизия

  17

  F79290

  Вероника Павлова Димитрова

  Графичен дизайн

  18

  F82579

  Десислава Виденова Киневирска

  Музика

  19

  F78760

  Лора Георгиева Петрова

  Реклама

  20

  F78111

  Моника Петрова Спасова

  Кино и телевизия

  21

  F79885

  Мария-Константина Милчева Маринова

  Туризъм

  22

  F79160

  Сенжана Красимирова Миланова

  Право

  23

  F78888

  Йоанна Мартинова Станчева

  Фотография

  24

  F78687

  Виктория Светлинова Данева

  Реклама

  25

  F80679

  Катерина Емилова Войнова

  Кино и телевизия

  26

  F78765

  Виктория Валентинова Маврова

  Графичен дизайн

  27

  F79667

  Росица Ангелова Лазарова

  Графичен дизайн

  28

  F78555

  Габриела Георгиева Янчева

  Пластични изкуства

  29

  F78783

  Веселина Йорданова Шуманова

  Психология

  30

  F79163

  Катерина Иванова Иванова

  Интериорен дизайн

   

  Пълни академични стипендии, студенти от випуск 2014

  1

  F75382

  Кристина Николаева Колодеева

  Мода

  2

  F74758

  Айсел Мустафа Карадайъ

  Музика

  3

  F74985

  Анна Петкова Николова

  Мултимедия и комп. графика

  4

  F20146

  Цветелина Тошкова Лекова

  Право

  5

  F75067

  Ива Димитрова Чипарова

  Графичен дизайн

  6

  F75064

  Никол Димитрова Чипарова

  Графичен дизайн

   

  Частични академични стипендии, студенти от випуск 2014

  1

  F74343

  Моника Даниелова Йорданова

  Счетоводство и одит

  2

  F74699

  Лилиана Павлова Мутафова

  Реклама

  3

  F74833

  Надежда Василева Гавадинова

  Графичен дизайн

  4

  F75974

  Полина Денчева Славова

  Право

  5

  F74578

  Габриела Стефанова Георгиева

  Счетоводство и одит

  6

  F74440

  Ася Иванова Велкова

  Графичен дизайн

  7

  F75415

  Иоана Любомирова Хубанова

  Кино и телевизия

  8

  F73973

  Радина Николаева Николова

  Биология - обща и приложна

  9

  F74888

  Ирена Пламенова Боева

  Мода

  10

  F74599

  Емил Ангелов Ангелов

  Архитектура

  11

  F73781

  Ивет Руменова Димитрова

  Право

  12

  F74254

  Ина Росенова Кьорова

  Графичен дизайн

  13

  F77681

  Александра Руменова Черешева

  Интериорен дизайн

  14

  F74014

  Мира Стоянова Минкова

  Графичен дизайн

  15

  F75323

  Ана-Мария Руменова Крушева

  Анимационно кино

  16

  F74349

  Патриша Красимирова Петрова

  Графичен дизайн

  17

  F74488

  Мартина Валериева Владимирова

  Графичен дизайн

  18

  F43598

  Мариана Павлова Танчева

  Кино и телевизия

  19

  F74627

  Лазар Ивелинов Любенов

  Анимационно кино

  20

  F75228

  Зорница Иванова Белоконска

  Графичен дизайн

  21

  F74924

  Маргарита Стойкова Манолова

  Интериорен дизайн

  22

  F74704

  Диана Георгиева Димитрова

  Графичен дизайн

  23

  F78365

  Ивона Ивайлова Манолова

  Музика

  24

  F74253

  Радостина Георгиева Георгиева

  Графичен дизайн

  25

  F78394

  Светослава Владимирова Славкова

  Интериорен дизайн

  26

  F74509

  Таня Атанасова Михалева

  Интериорен дизайн

  27

  F73838

  Моника Стоянова Димитрова

  Мода

  28

  F73772

  Вера Илиева Златарева

  Право

  29

  F73913

  Диляна Пенкова Стоянова

  Връзки с обществеността

  30

  F74590

  Симеон Пламенов Иванов

  Графичен дизайн

   

  Пълни академични стипендии, студенти от випуск 2013

  1

  F73155

  Биляна Бориславова Томова

  Право

   

  Частични академични стипендии, студенти от випуск 2013

  1

  F34027

  Радостина Веселинова Младенова

  Право

  2

  F70454

  Денис Пеев Чолаков

  Архитектура

  3

  F69739

  Петя Милчева Георгиева

  Право

  4

  F77221

  Боряна Василева Кискинова

  Право

  5

  F69571

  Димитрина Тошкова Райчева

  Право

   

   

   

  Социални стипендии

  Пълни социални стипендии, студенти от випуск 2016

  1

  F84631

  Стела Александрова Спасова

  Анимационно кино

  2

  F82799

  Мария Николаева Цокева

  Право

   

  Частични социални стипендии, студенти от випуск 2016

  1

  F82214

  Анита Миткова Георгиева

  Финанси ДО

  2

  F82570

  Юлия Асенова Асенова

  Право

  3

  F82769

  Мартина Валери Драгостинова

  Мултимедия и комп. графика

  4

  F82965

  Мария Георгиева Лазова

  Интериорен дизайн

  5

  F74733

  Майя Грозданова Михайлова

  Изкуствознание и артмениджмънт

  6

  F82670

  Кристин Светославова Методиева

  Графичен дизайн

  7

  F82940

  Цветан Цвятков Томов

  Музика

  8

  F84595

   Капка Янкова Димова

  Политика и общество /на английски език/

  9

  F83177

  Лилия Илиева Нейкина

  Графичен дизайн

  10

  F83252

  Йордан Недялков Недялков

  Графичен дизайн

   

  Пълни социални стипендии, студенти от випуск 2015

  1

  F78152

  Любомир Любомиров Иванов

  Информатика

  2

  F78504

  Янка Илиева Йоргачкова

  Фотография

  3

  F79505

  Стела Николаева Калайкова

  Кино и телевизия

  4

  F80655

  Евелина Мирчева Тодорова

  Психология

  5

  F78769

  Анжело Марио Петков

  Информатика

   

  Частични социални стипендии, студенти от випуск 2015

  1

  F79687

  Цветеслава Иванова Кръстева

  Интериорен дизайн

  2

   F79451

  Диляна Василева Василeва

  Интериорен дизайн

  3

  F79359

  Христиана Христова Стойкова

  Музика

  4

  F78697

  Калоян Радославов Котларски

  Музика

  5

  F78529

  Надин Руменова Василева

  Реклама

  6

  F78452

  Даяна Талал Алсабах

  Право

  7

  F78744

  Деница Сотирова Узунова

  Интериорен дизайн

  8

  F79527

  Моника Стоянова Минева

  Управление на бизнеса и предприемачеството

  9

  F79636

  Яна Христова Цветкова

  Архитектура

   

   

  Пълни социални стипендии, студенти от випуск 2014

  1

  F75442

  Верка Стоянова Костандовска

  Българистика

  2

  F75341

  Александър Александров Санков

  Мултимедия и комп. Графика

  3

  F74444

  Пламен Иванов Харизанов

  История и археология

  4

  F54734

  Стефани Николова Николова

  Право

  5

  F74301

  Габриела Веселинова Иванова

  Графичен дизайн

   

  Частични социални стипендии, студенти от випуск 2014

  1

  F73947

  Цветелина Антонова Янева

  Право

  2

  F74094

  Николета Руменова Ангелова

  Право

  3

  F75723

  Ралица Александрова Котева

  Право

  4

  F73929

  Анита Иванова Димитрова

  Туризъм ДО

  5

  F75628

  Велислав Димитров Велчев

  Право

  6

  F76663

  Галя Георгиева Лекова

  Право

  7

  F74313

  Мелани Ненова Милчева

  Реклама

  8

  F74251

  Денис Руменов Никифоров

  Журналистика

  9

  F69948

  Михаела Феодор Якимова

  Пластични изкуства

  10

  F74354

  Дана Константин Аджарова

  Мултимедия и комп. графика

   

  Пълни социални стипендии, студенти от випуск 2013

  1

  F69877

  Габриела Петрова Неделкова

  Право

   

  Частични социални стипендии, студенти от випуск 2013

  1

  F69644

  Стефани Стефанова Йовева

  Архитектура
   

   
   

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ)
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2017/2018 година

   

  1. Възражения относно публикуваните класирания за стипендии ще се приемат до 14.05.2018 г. в Студентски център на НБУ.
  2. Стипендиите за пролетен семестър 2017/2018 г. и за есенен семестър 2018/2019 г. ще се изплащат в периода от 25.05.2018 г. до 07.09.2018 г. на касите на НБУ – 201 и 209, корпус І.
  3. Стипендиите за есенен семестър на учебната 2018/2019 г. могат да се усвояват след записване на студентите за семестъра (регистрирани и заплатили таксата за обучение).

   

  Академични стипендии

   

  Пълни академични стипендии за студенти от МП

  Фак.№

  Студент

  Програма

  1

  F68297

  Кристиана Николаева Арабаджийска

  Счетоводство и одитинг

  2

  F71592

  Йорданка Василева Зафирова

  Когнитивна наука (на английски език)

  3

  F50115

  Иван Георгиев Христов

  Психология на развитието

  4

  F70061

  Слави Тодоров Славов

  Когнитивна наука (на английски език)

   

   

   

   

  Частични академични стипендии за студенти от МП

  1

  F88547

  Марта Юриева Петрова

  Графично и пространствено проектиране

  2

  F88697

  Ирина Антонова Масюкова

  Графично и пространствено проектиране

  3

  F88392

  Лилит Роберти Матевосян

  Мода и бизнес стратегии

  4

  F88379

  Теодор Руменов Рачев

  Пространствен дизайн

  5

  F88619

  Милена Светославова Маринова

  Международни бизнес комуникации (на англ. език)

  6

  F88740

  Александрина Красимирова Алексова

  Артистични психо-социални практики и психодрама

  7

  F88711

  Мария Лазарова Лазарова

  Управление и развитие на човешките ресурси (на бълг. и англ. език)

  8

  F88553

  Борис Маринов Маринов

  Графично и пространствено проектиране

  9

  F86463

  Габриела Красимирова Димитрова

  Графично и пространствено проектиране

  10

  F88556

  Дебора Милчева Апостолова

  Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

  11

  F88940

  Денис-Кристиане Николова Давиткова

  Графично и пространствено проектиране

  12

  F88665

  Айлин Илдънай Адемова

  Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

  13

  F71672

  Християна Юлиева Стоименова

  Бизнес администрация

   

   

  Пълни социални стипендии за студенти от МП

  Ф№

  Студент

  Програма

  1

  88779

  Ивелина Симеонова Стоянова

  Театрално изкуство и общество

   

   

   

   

  Частични социални стипендии за студенти от МП

  Ф№

  Студент

  Програма

  1

  65571

  Катрин Витали Димитрова

  Поп и джаз музика

  2

  59874

  Цветина Виданова Атанасова

  Счетоводство и одитинг

  3

  88821

  Емилия Венциславова Янкова

  Графично и пространствено проектиране

  4

  88523

  Диана Иванова Господинова

  Управление на проекти по информационни технологии

  5

  88361

  Симона Атанасова Билдирева

  Езикова и речева патология

   

   

   

   

   

   

   

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
 • Списък на класираните новоприети студенти за академични и социални стипендии

  академична 2017/2018 година

  Стипендиите на новоприетите студенти могат да се усвояват в срок от 03.11.2017 г. до 04.02.2018 г. в каси 201 и 209, корпус 1

   

  Пълни академични стипендии за новоприети студенти - 2017/2018 година

   

  Ф номер

  Студент

  Програма

  1

  F87470

  Теодор Николаев Гаджев

  Управление на бизнеса и предприемачество

  2

  F86759

  Божена Павлова Лозева

  Графичен дизайн

  3

  F86844

  Василена Петрова Павлевчева

  Управление на туризма

  4

  F87157

  Лили Мариова Стойнева

  Право

  5

  F87240

  Роксана Руменова Русева

  Управление на бизнеса и предприемачество

  6

  F86952

  Богдан Розалинов Ризов

  Финанси - ДО

  7

  F87096

  Теодора Георгиева Жежова

  Психология

  8

  F87231

  Гергана Мирославова Илиева

  Мултимедия и компютърна графика

  9

  F87382

  Теодоси Димов Димов

  Реклама

  10

  F86922

  Ивета Петрова Петрова

  Маркетинг

   

  Частични академични стипендии за новоприети студенти - 2017/2018 година

   

  Ф номер

  Студент

  Програма

  1

  F86975

  Мария Емилова Мехраз

  Психология

  2

  F87467

  Демитра Пламенова Ангова

  Управление на бизнеса и предприемачество

  3

  F87268

  Славина Петрова Славчева

  Журналистика

  4

  F87005

  Вероника Руменова Миланова

  Счетоводство и контролинг

  5

  F87396

  Дейвид Пламенов Димитров

  Информатика

  6

  F88199

  Натали Георгиева Матева

  Интериорен дизайн

  7

  F86647

  Валентин Бойков  Грозданов

  Информационни технологии

  8

  F87507

  Венера Кирилова Попова

  Графичен дизайн

  9

  F86592

  Ивет Емилова Копривска

  Мода

  10

  F86601

  Елена Росенова Стойнева

  Управление на бизнеса и предприемачество

  11

  F87163

  Ивайло Антонов Антонов

  Международна политика (на френски език)

  12

  F86245

  Биляна Едуардова Георгиева

  Графичен дизайн

  13

  F86691

  Десислава Георгиева Георгиева

  Информатика

  14

  F87009

  Христина Руменова Христова

  Интериорен дизайн

  15

  F86920

  Вяра Светославова Костова

  Връзки с обществеността

  16

  F86955

  Симона Цветомирова Енева

  Информационни технологии

  17

  F86845

  Йордан Стоянов Стоянов

  Графичен дизайн

  18

  F87344

  Никол Момчилова Николова

  Мода

  19

  F87429

  Андреа Росенова Цонева

  Право

  20

  F86651

  Василена Христова Шидерова

  Финанси

   

  Частични социални стипендии за новоприети студенти - 2017/2018 година

  Ф номер

  Студент

  Програма

  1

  F86639

  Слав Пламенов Славчев

  Управление на бизнеса и предприемачество

  2

  F87011

  Йоанна Георгиева Жекова

  Мода

 • СТИПЕНДИИ ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“ - КЛАСИРАНЕ
 • Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:


  Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия.

  Списък на класираните новоприети студенти КЪМ СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
  НА ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ


  ВИПУСК 2018/2019 година

   

  1. Възражения относно класирането ще се приемат в срок от 09.10.2018 г. до 12.10.2018 г. в стая 211, корпус 1

  2. Стипендиите за есенен  семестър ще се изплащат в периода от 16.10.2018 г. до 29.10.2018 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1

   

  1. Стипендия се присъжда на следните студенти:

   

  Студент

  Програма

  1

  F64092 Юлиян Николов Недев

  Антропология

  2

  F91661 Роберта Радкова Колева

  Антропология

  3

  F93100 Мартин Бойков Новаков

  История и археология

  4

  F91060 Андреана Ангелова Донева

  Изкуствознание и артмениджмънт

  5

  F92270 Благослав Велиславов Михайлов

  Философия

  6

  F90546 Пламена Пламенова Димитрова

  Българистика (Български език, култура и литература)

   

   

  1. Стипендия не се присъжда не следните студенти:

  Студент

  Програма

  1

  F91200 Иван Николаев Василев

  Антропология

  2

  F91116 Мария Петрова Павлова

  Египтология (Египетски език, култура и литература)

  3

  F90774 Божил Петров Петрунов

  История и археология

  4

  F53898 Йорданка Маринова Попова

  Изкуствознание и артмениджмънт

   


  Стипендиите за есенен семестър 2018/2019 година ще се усвояват в периода от 24.08.2018 г. до 09.09.2018 г. на касите на НБУ – 201 и 209, корпус 1, след регистриран и заплатен есенен семестър на учебната 2018/2019 година.
   

  СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
  НА ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“

                 Продължаваща стипендия се присъжда на следните студенти:

   

  ВИПУСК 2015/2016 година

  Студент

  Програма

   

  Епифани Семир Хаким, F78067

  Антропология

   

  Кристина Владиславова Костова F78874

  Антропология

   

  Надежда Джорова Джорова F79153

  Египтология

   

  София Муатаз Фарук F79819

  Египтология

   

  Валентин Илиянов Тодоров F78799

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  Теодор Петков Караколев F79284

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  Ема Емилова Иванова F78609

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     ВИПУСК 2016/2017 година

   

  Студент

  Програма

   

  F82243 Яна Венциславова Петкова

  Българистика (Български език, култура и литература)

   

  F84630 Златка Видева Димитрова

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                         ВИПУСК 2017/2018 година

  Студент

  Програма

   

  F87353 Боряна Василева Милушева

  Антропология

   

  F87695 Светла Стефанова Иванова

  Антропология

   

  F87661 Стоян Ангелов Костадинов

  Антропология

   

  F87802 Боян Валентинов Щинков

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  F86597 Косара Венцеславова Константинова

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  F87719 Радина Райчева Янчева

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  F88068 Христина Христова Барева

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

   

   

  Повече можете да прочетете   тук.