Стипендии

stipendii_1050x399_crop_478b24840a

Стипендии след първата година на обучение 

 

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой студенти.

Академичните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.


В началото на всяка академична година част от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

СТИПЕНДИИ: ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Академични стипендии на НБУ
 •  

  За новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане:
   

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.
   

  2. Частични академични стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - 50% от две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане
  - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от Комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

   

  За повече информация:



  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и„Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Размер:
  две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и приети по договор с професионални училища участват в класирането, ако са се обучавали поне една година в НБУ;
  • среден успех 6.00 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от предходното образование.


  Процедура:
   

  • Кандидатстване 

         - срок: от 15 до 30 октомври;
         - документи: заявление, обща справка.

  • Присъждане 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември;
         - оповестяване: от 1 декември.

   Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.

  2. Частични академични стипендии


  Размер:
  50% от две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • среден успех над 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен (и от предходното образование за студенти втора година на обучение в НБУ).

  Процедура: 

  • Кандидатстване: 

         - срок: от 15 до 30 октомври

         - документи: заявление, обща справка

  • Присъждане: 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември
         - оповестяване: от 1 декември

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

  За повече информация:



  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти от магистърските програми, завършили поне един семестър – пълни и частични

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Критерии за присъждане:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първия семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични академични стипендии


  Критерии:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : 50 % от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура


  Кандидатстване:

  • срок15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • документи: заявление, обща справка


  Присъждане
  :

  • срок: 1 - 30 ноември и 1 - 30 април
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Необходими документи:


  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.


  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:



  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

   

   

   

 • Социални стипендии на НБУ
 •  

  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и магистърски програми “Архитектура” и “Право”

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.
   

  1. Пълни социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии, след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  2. Частични социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26- годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • - при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  – 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  Усвояване: Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  За повече информация:



  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg


   

   

   

  Социални стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и „Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за учебна година

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК), самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура

  • срок : 15 – 30 октомври


  Присъждане: 

  • срок: 1 - 30 ноември 
  • оповестяване: от 1 декември 


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи:

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

   

  За повече информация:



  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

    

  Социални стипендии за студенти от магистърските програми

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  50% от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура

  • срок: 15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи
  :

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:



  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

 • Стипендии от дарителски фондове
 •  

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“

   

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и за гражданска доблест


  Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  • студентът да се обучава в програма към департамент „Политически науки“;
  • среден успех над 5.50;
  • кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
  • активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи)

  Размер на стипендията.

  • две пълни семестриални такси за бакалавърски програми
  • три пълни семестриални такси за магистърска програма

  Продължителност на стипендията.

  • за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс)
  • за магистърска програма - 3 семестъра

  Кандидатстване:

  срок: 15 – 30 септември;
  документи: обща справка, мотивационно писмо

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендиите в периода 1–5 октомври и се оповестяват между 5–10 октомври.

  За повече информация:
  Елица Узунова
  e-mail: euzunova@nbu.bg

   

   

  Национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“

   

  Условия за кандидатстване:

  Кандидатите за стипендии да са певци до 32-годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове на Райна Кабаиванска.


  Процедура:

  Кандидатства се по време на майсторските класове на Райна Кабаиванска, присъжда се лично от Райна Кабаиванска.

   

  Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду” за подпомагане и стимулиране на младите изпълнители от Лятната музикална академия на НБУ в тяхното обучение и професионално развитие

   

  Процедура:

  Кандидатства се по време на Лятната джаз академия, присъждат се лично от Милчо Левиев и Вики Алмазиду на отличили се участници.

   

  Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения"

   

  Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на студенти от програми:

  Антропология, Българистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия

  Кандидатстването за стипендиите е по документи и чрез събеседване.

   

  Критерии за кандидатстване:

  • Първо желание в заявлението за кандидатстване в НБУ в една от следните програми: Антропология, Българистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия;
  • Бал на приемите изпити не по-нисък от средния за НБУ за текущата година;
  • Участие в събеседване с двама представители на Фондацията и представител наНБУ. Резултатите от събеседването ще имат решаващо значение при класиране накандидатите;
  • Предимство при равни резултати имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, социално слаби семейства, без родители или семействас един родител).

  Срок за подаване на документи:

  18 септември – 29 септември 2017 г. в съответните департаменти


   Повече можете да прочетете.   

   

  Стипендиантска програма на Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”

   

  I. Общи положения

  1. Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” предоставя на Нов български университет средства за присъждане на четири бр. пълни академични стипендии, от които:
  - три целеви стипендии - за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“, които специализират в областта на керамиката и дигиталните форми;
  - една стипендия – на студент от НБУ, независимо от програмата, в която учи.

  2.  Стипендиите са годишни и покриват две семестриални такси за съответната академична година. При ползване на намаление съгласно правилата в НБУ, стипендията се изчислява въз основа на намалената такса.

   

  II. Целеви стипендии за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“

  1. Стипендиите са три.

  2. Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. 

  3. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - участие в събеседване с Комисия включваща двама представители на Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” и представител на НБУ – преподавател от департамент „Пластични изкуства“, определен от Ректора. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  4. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).
  5. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и представителя на НБУ, който е член на Комисията по събеседване.


  III. Стипендия за един студент в НБУ, независимо от програмата, в която учи


  1. Кандидатстването за стипендията е по документи

  2. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България.
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  3. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - доказателства за участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойното положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

  4. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и преподавател в НБУ.

  5. Срок за подаване на документи - 25.09 - 29.09.2017 г.

   

  IV. Процедура за присъждане на стипендиите

  1. НБУ обявява условията за кандидатстване и прием на документи, както и датата за събеседване с кандидатите за трите целеви стипендии на интернет-страницата си -  раздел Студенти – Стипендии на НБУ, на интернет-страницата на департамент „Пластични изкуства“, както и на информационното табло на департамента.

  2. Документите за кандидатстване за стипендиите се приемат в последната седмица на месец септември – в отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на НБУ. 
  3. Ректорът назначава Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, определя преподавателя от департамент „Пластични изкуства“, който ще участва в комисията по събеседване, поканва Фондацията да определи двама свои представители за участие в събеседването – за трите целеви стипендии.

  4. Събеседването с кандидатите за трите целеви стипендии се провежда в началото на месец октомври – на предварително определената и обявена по реда на тази процедура дата.

  5. Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, класира кандидатите, съгласно критериите , определени в тази Процедура.

  6. НБУ усвоява стипендиите за съответния семестър, съгласно вътрешните си правила и след представяне на справка за записаните и платени курсове за семестъра, изисквани по програма. В случай, че стипендиант не се запише за втория семестър на съответната академична година, НБУ не усвоява стипендията за този семестър.

  7. Стипендията се получава, съответно – усвоява за годината, за която е присъдена.

   



   

 • Процедура за присъждане на стипендии

 • Процедурата за присъждане на стипендии можете да видите тук.

   

  За повече информация:



  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМИ "ПРАВО" И "АРХИТЕКТУРА")
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2016/2017 година

   

  1. Стипендиите за есенен и пролетен семестър 2016/2017 г. ще се изплащат в периода от 28.12.2016 г. до 05.02.2017 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1 (На 30 декември 2016 г. стипендии могат да се усвояват до 12.00 часа)
  2. Стипендиите за пролетен семестър на учебната 2016/2017 г. могат да се усвояват след записване на студентите за семестъра (регистрирани и заплатили таксата за обучение)
  3. Стипендии, които не са усвоени до 05.02.2017 г., няма да се изплащат

   

   

   

   

   

   








   

   




   

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ)
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2016/2017 година

   

  1. Възражения относно публикуваните класирания за стипендии ще се приемат до 09.06.2017 г. в Студентски център на НБУ
  2. Стипендиите за пролетен семестър 2016/2017 г. и есенен семестър 2017/2018 г. ще се изплащат в периода от 12.06.2017 г. до 10.09.2017 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1 
  3. Стипендиите за есенен семестър 2017/2018 г. могат да се усвояват след записване на студентите за семестъра (регистрирани и заплатили таксата за обучение)
  4. Стипендии, които не са усвоени до 10.09.2017 г., няма да се изплащат

   

  Пълни академични стипендии за студенти от магистърски програми

   

  Ф№

  Студент

  Програма

  1

  82518

  Ния Владимирова Дойчинова-Петкова

  Противодействие на престъпността и тероризма

   

   

  Частични академични стипендии за студенти от магистърски програми

   

  Ф№

  Студент

  Програма

  1

  60037

  Елисавета Сергеева Димитрова

  Графично и пространствено проектиране

  2

  68124

  Даниела Николова Войнова

  Криминология и политики за превенция на престъпността

  3

  76596

  Адреан Миленов Аврамов

  Криминология политики за превенция на престъпността

  4

  64087

  Владимир Христов Иванов

  Екологични експертизи и контрол

  5

  84273

  Мария Тошкова Пешева

  Мултимедия и компютърна анимация

  6

  84378

  Даяна Радославова Янева

  Криминология и политики за превенция на престъпността

  7

  54526

  Павлета Дойчинова Дойчинова

  Танцово изкуство

  8

  84358

  Николай Георгиев Кръстев

  Тонрежисура

  9

  83027

  Верджиния Иванова Иванова

  Езикова и речева патология

  10

  84641

  Мая Христова Матева

  Мода и бизнес стратегии

  11

  64501

  Спас Йорданов Спасов

  Криминология и политики за превенция на престъпността

  12

  84275

  Христо Огнянов Йорданов

  Мултимедия и компютърна анимация

  13

  84597

  Албена Борянова Андреева

  Танцово изкуство

  14

  85233

  Александра Павлова Димитрова

  Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

  15

  84369

  Надя Тодорова Керанова

  Театрално изкуство и общество

  16

  84527

  Кремена Тошкова Пехливанова

  Филмово и телевизионно изкуство

  17

  21766

  Ивайло Иванов Христов

  Филмово и телевизионно изкуство

  18

  84036

  Сузана Руменова Стоянова

  Дипломация и международни отношения

  19

  65119

  Мартина Краснодар Бонева

  Мода и бизнес стратегии

  20

  66486

  Богдана Иванова Богданова

  Археологически изследвания

   

  Пълни социални стипендии за студенти от магистърски програми

   

  Ф№

  Студент

  Програма

  1

  65870

  Росица Стефанова Караджова

  Театрално изкуство и общество

   

  Частични социални стипендии за студенти от магистърски програми

  Ф№

  Студент

  Програма

  1

  84517

  Диляна Атанасова Атанасова

  Маркетинг мениджмънт

  2

  84474

  Елена Вилиянова Маркова

  Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

  3

  45692

  Мария Михайлова Скендерова

  Финанси

  4

  71713

  Анджела Ангелу Гоцис

  Визуална антропология

  5

  59588

  Сияна Бориславова Борисова

  Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

  6

  83929

  Вяра Юриева Бабова

  Езикова и речева патология

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
 • Списък на класираните новоприети студенти за академични и социални стипендии

  академична 2017/2018 година

  Стипендиите на новоприетите студенти могат да се усвояват в срок от 03.11.2017 г. до 04.02.2018 г. в каси 201 и 209, корпус 1

   

  Пълни академични стипендии за новоприети студенти - 2017/2018 година

   

  Ф номер

  Студент

  Програма

  1

  F87470

  Теодор Николаев Гаджев

  Управление на бизнеса и предприемачество

  2

  F86759

  Божена Павлова Лозева

  Графичен дизайн

  3

  F86844

  Василена Петрова Павлевчева

  Управление на туризма

  4

  F87157

  Лили Мариова Стойнева

  Право

  5

  F87240

  Роксана Руменова Русева

  Управление на бизнеса и предприемачество

  6

  F86952

  Богдан Розалинов Ризов

  Финанси - ДО

  7

  F87096

  Теодора Георгиева Жежова

  Психология

  8

  F87231

  Гергана Мирославова Илиева

  Мултимедия и компютърна графика

  9

  F87382

  Теодоси Димов Димов

  Реклама

  10

  F86922

  Ивета Петрова Петрова

  Маркетинг

   

  Частични академични стипендии за новоприети студенти - 2017/2018 година

   

  Ф номер

  Студент

  Програма

  1

  F86975

  Мария Емилова Мехраз

  Психология

  2

  F87467

  Демитра Пламенова Ангова

  Управление на бизнеса и предприемачество

  3

  F87268

  Славина Петрова Славчева

  Журналистика

  4

  F87005

  Вероника Руменова Миланова

  Счетоводство и контролинг

  5

  F87396

  Дейвид Пламенов Димитров

  Информатика

  6

  F88199

  Натали Георгиева Матева

  Интериорен дизайн

  7

  F86647

  Валентин Бойков  Грозданов

  Информационни технологии

  8

  F87507

  Венера Кирилова Попова

  Графичен дизайн

  9

  F86592

  Ивет Емилова Копривска

  Мода

  10

  F86601

  Елена Росенова Стойнева

  Управление на бизнеса и предприемачество

  11

  F87163

  Ивайло Антонов Антонов

  Международна политика (на френски език)

  12

  F86245

  Биляна Едуардова Георгиева

  Графичен дизайн

  13

  F86691

  Десислава Георгиева Георгиева

  Информатика

  14

  F87009

  Христина Руменова Христова

  Интериорен дизайн

  15

  F86920

  Вяра Светославова Костова

  Връзки с обществеността

  16

  F86955

  Симона Цветомирова Енева

  Информационни технологии

  17

  F86845

  Йордан Стоянов Стоянов

  Графичен дизайн

  18

  F87344

  Никол Момчилова Николова

  Мода

  19

  F87429

  Андреа Росенова Цонева

  Право

  20

  F86651

  Василена Христова Шидерова

  Финанси

   

  Частични социални стипендии за новоприети студенти - 2017/2018 година

  Ф номер

  Студент

  Програма

  1

  F86639

  Слав Пламенов Славчев

  Управление на бизнеса и предприемачество

  2

  F87011

  Йоанна Георгиева Жекова

  Мода

 • СТИПЕНДИИ ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“ - КЛАСИРАНЕ
 • Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:


  Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия.


  Повече можете да прочетете   тук.

   

  Списък на класираните новоприети студенти КЪМ СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
  НА ФОНДАЦИЯ "КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ"

  ВИПУСК 2017/2018 година

   

  1. Възражения относно класирането ще се приемат в срок от 12.10.2017 г. до 16.10.2017 г. в стая 211, корпус 1

  2. Стипендиите за есенен  семестър ще се изплащат в периода от 16.10.2017 г. до 27.10.2017 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1

   

   

  1. Стипендия се присъжда на следните студенти:

   

  Студент

  Програма

  1

  F87353 Боряна Василева Милушева

  Антропология

  2

  F87695 Светла Стефанова Иванова

  Антропология

  3

  F87661 Стоян Ангелов Костадинов

  Антропология

  4

  F87274 Александър Владимиров Владимиров

  Българистика (Български език,култура и литература)

  5

  F88161 Петя Николова Гарова

  Българистика (Български език,култура и литература)

  6

  F87802 Боян Валентинов Щинков

  Изкуствознание и артмениджмънт

  7

  F86597 Косара Венцеславова Константинова

  Изкуствознание и артмениджмънт

  8

  F87719 Радина Райчева Янчева

  Изкуствознание и артмениджмънт

  9

  F88068 Христина Христова Барева

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  1. Стипендия не се присъжда не следните студенти:

   

  Студент

  Програма

  1

  F86103 Мирела Каменова Благоева

  Египтология (Египетски език,култура и литература)

   

  2

  F88046 Аделина Бориславова Борисова

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  3

  F86658 Йолита Маринова Печенкова

  Изкуствознание и артмениджмънт