facebook

Стипендии

stipendii_1050x399_crop_478b24840a

СТИПЕНДИИ НА НБУ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ

  

НБУ присъжда чрез Комисия за стипендиите академични и социални стипендии.

 

Настоятелството на НБУ определя в бюджета за всяка академична година финансиране за академични и социални стипендии.

 

Ректорът назначава Комисия по стипендии в състав: Председател - зам.-ректорът по учебната дейност и членове: деканите на Факултета за базово образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет, директора на ЦСА и секретар. Комисията по стипендии отговаря за разпределението на стипендиите, класирането и обявяването им.

 

Комисията по стипендии изготвя и предлага на Ректора разпределение на стипендиите по квоти: по випуски и по учебни програми. Учебните програми могат да бъдат групирани по сходни научни и професионални области. Ректорът утвърждава квотите ежегодно. Председателят на Комисията по стипендии обявява квотите на стипендиите до 15 октомври всяка година на сайта на НБУ.

 

Резултатите, с които участват кандидатите за стипендии са към деня на подаване на документите.

 

Продължителността на стипендиите е за два семестъра, с изключение на стипендиите в едногодишните магистърски програми. С решение на Председателския съвет може да се определят стипендии за по-дълъг период от време, за изявени студенти на НБУ.

 

Студентите, кандидатстващи за стипендия, трябва да са записани (регистрирани и платили таксата за обучение) в регламентирания срок за записване на семестъра без процентно увеличение на таксата. Студенти с разрешение за разсрочено плащане на семестриалната такса нямат право да кандидатстват за стипендия. За следващия семестър стипендиантите усвояват стипендията си след като са се записали (регистрирали и платили таксата за обучение). Стипендията се усвоява в рамките на семестъра, за който е отпусната. Студентите, които не са платили семестриална такса в срок за записване на семестъра без процентно увеличение на таксата, нямат право на стипендия през съответния семестър.

 

Стипендиите са в пълен или частичен размер (75%, 50%, 25%) от семестриалната такса. Стипендиите биват: академични за успех, академични за изява (активно участие в университетски проекти в областта на знанието, изкуството, спорта или изяви, свързани с развитието на социалната среда), социални стипендии и стипендии от дарителски фондове.

 

Оценките от minor програма – втора специалност не участват в балообразуването, с което студентите участват в класирането за стипендии.

 

Студентите имат право на една стипендия от НБУ, вкл. и стипендиите от дарителски фондове.

 

Студентите нямат право на стипендия от НБУ в случай, че се обучават по програма Еразъм+.

 

При сливане на семестри се присъжда и изплаща само една стипендия, равна на семестриалната такса на един от семестрите.

 

Обявяването на стипендиите става по квоти, а студентите се посочват по азбучен ред. При всеки раздел/група на квотите се посочва максималния и минималния бал.

 

Уведомяването на студентите (обявяване на класирането) става чрез съобщение на сайта на НБУ.

 

Студентите могат да обжалват решение на Комисията със заявление до Ректора в срок до две седмици от оповестяване на класирането.

 

 Видовете стипендии на НБУ и процедурите за присъждане са детайлно описани в приложение 3 към Наредба за студентите в НБУ.

 

 Наръчник за студенти 

 

За повече информация:

 

Студентски център, корпус 1, централно фоайе

тел.: 02/8110 170; 02/8110 573

e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

 

СТИПЕНДИИ: ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 • Академични стипендии за успех
 •  

  Академични стипендии за успех (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за новоприети студенти в бакалавърските програми, както и в магистърските програми „Право“ и „Архитектура“.

   

   

  а) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - в класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август;
  - среден успех не по-нисък от 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити;
  - над 80 точки резултат от ТОП;
  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП;
  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси. Стипендиите се изплащат за една учебна година, семестър по семестър.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: предават се служебно от отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на Комисията по стипендии.

   

  d) Срокове:

  - Срок за кандидатстване: автоматично, след подаване на кандидатстудентски документи;
  - Срок за разглеждане: след последното класиране през м. август;
  - Срок за обявяване на класирането: 15 октомври.

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg   

  Академични стипендии за успех (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ, от бакалавърските програми, както и магистърските програми „Право” и „Архитектура“

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:
  - прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и приети по договор с професионални училища, участват в класирането, ако са се обучавали поне една учебна година в НБУ;
  - среден успех не по-нисък от 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от периода на обучение в съответната образователно-квалификационна степен;
  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех от предходното образование;
  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси. Стипендиите се изплащат за една учебна година, семестър по семестър.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление и обща справка.

   

  d) Срокове:
  - Срок за кандидатстване: от 15 до 30 октомври;
  - Срок за разглеждане: 30 ноември;
  - Срок за обявяване на класирането: 15 декември.

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

   

  Академични стипендии за успех (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за студенти от магистърските програми (с изключение на магистърските програми „Право“ и „Архитектура“)

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:
  - среден успех не по-нисък от 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от първи семестър на МП;
  - среден успех не по-нисък от 5.50 от предходната образователна степен (среден успех от обучението и оценката от защитата);
  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на една семестриална такса (при едногодишни МП) и пълен или частичен размер на две семестриални такси (при трисеместриални МП).

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление и обща справка.

   

  d) Срокове:
  - Срок за кандидатстване: от 15 до 31 март (за студенти от есенен прием) и от 15 до 30 октомври (за студенти от пролетен прием);
  - Срок за разглеждане: 30 април (за студенти от есенен прием) и 30 ноември (за студенти от пролетен прием);
  - Срок за обявяване на класирането: 15 май (за студенти от есенен прием) и 15 декември (за студенти от пролетен прием).

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg 

   

   

   

   

 • АКАДЕМИЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ИЗЯВИ
 •  

  Академични стипендии (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за изяви в областта на знанието, изкуството, спорта или в развитието на социалната среда.

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - среден успех не по-нисък от 5.00 и взети всички кредити по програмна схема от периода на обучение в съответната образователно-квалификационна степен;
  - активно участие в университетски проекти в областта на знанието, изкуството, спорта или свързани с развитието на социалната среда. Университетски проекти са проекти, свързани с НБУ, популяризиращи НБУ, реализирани по инициатива на студента или по поръчка на НБУ и са извън аудиторната и извънаудиторна заетост на учебната програма, в която се обучава студентът, съответно не носят кредити или оценки и за които не е получено заплащане или друго финансиране от НБУ, или външна организация.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси (за студенти в бакалавърски програми и трисеместриални магистърски програми) или пълен или частичен размер на една семестриална такса (за студенти в двусеместриални магистърски програми).

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление, обща справка, мотивационно писмо, препоръка от утвърдена личност (преподавател, ментор или друго приложимо, от или извън НБУ) и материали, доказващи активно участие в университетски проекти в областта на:

  - знанието (научни публикации, участие в научни и изследователски проекти, успешно внедрени в практиката иновативни продукти, отличени предприемачески идеи, награди на национални и международни състезания и др. под. от името на НБУ);
  - изкуството (самостоятелни изложби и изяви, свързани с проекти на НБУ);
  - спорта (участие в спортни инициативи и спортни отбори на НБУ, отличия в областта на спорта извън НБУ, но от името на НБУ);
  - развитието на социалната среда (участие в доброволчески инициативи в и извън НБУ, иницииране и популяризиране на обществено-значими каузи на НБУ, активно участие в граждански, неправителствени организации и инициативи с положително въздействие за имиджа на НБУ; участие в организацията на общоуниверситетски събития; подпомагане на дейността на звена на НБУ и други подходящи).

   

  d) По преценка на Комисията по стипендии с потенциалните кандидати се провежда интервю. За целите на тези стипендии, при предложение на Комисията по стипендии Ректорът утвърждава подкомисия за разглеждане на кандидатурите за стипендии за изяви в областта на знанието, изкуството, спорта или в развитието на социалната среда.

   

  e) Срокове:

  - Срок за кандидатстване: от 15 до 30 октомври (за студенти след първа година на обучение в бакалавърски програми и МП „Право“ и „Архитектура“); от 15 до 31 март (за студенти от други МП);
  - Срок за разглеждане: 30 ноември (за студенти след първа година на обучение в бакалавърски програми и МП „Право“ и „Архитектура“); 30 април (за студенти от други МП);
  - Срок за обявяване на класирането: 15 декември (за студенти след първа година на обучение в бакалавърски програми и МП „Право“ и „Архитектура“); 15 май (за студенти от други МП).

   

  f) Одобрените кандидати сключват договор с НБУ, като поемат задължение да споделят публично, че са носители на стипендията, а НБУ има правото да използва свои стипендианти в информационни кампании, както и да ги използва с други промоционални цели.

   

  g) При нереализиране на квотите по тази категория, Ректорът на НБУ може да обяви конкурс по определена тема, свързана с развитие на знанието, изкуството, спорта или социалната среда, в рамките на който да бъдат раздадени еднократни стипендии за студенти с изява в посочените области.

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  Академични стипендии за извънредни постижения с национално и международно значение.


  С решение на Председателския съвет, стипендия за определен период на обучение може да бъде присъдена на студент с извънредни постижения с национално и международно значение.

   

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

   

 • Социални стипендии
 •  

  Социални стипендии (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за новоприети студенти в бакалавърските програми, както и в магистърските програми „Право“ и „Архитектура“.

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

   

  - студентите да принадлежат към следните приоритетни групи, като класирането е по тежест в следния ред: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; родители с повече от едно дете; полусираци до 26 годишна възраст;
  - в класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август;
  - среден успех не по-нисък от 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;
  - над 80 точки резултат от ТОП;
  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП;
  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси. Стипендиите се изплащат за една учебна година, семестър по семестър.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: предават се служебно от отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на Комисията по стипендии.

   

  d) Срокове:

  - Срок за кандидатстване: автоматично, след подаване на кандидатстудентски документи и документ удостоверяващ принадлежност към приоритетна група;
  - Срок за разглеждане: след последното класиране през м. август;
  - Срок за обявяване на класирането: 15 октомври.


  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

   

   

  Социални стипендии (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за студенти завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми, както и от магистърски програми „Право“ и „Архитектура“

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

   

  - студентите да принадлежат към следните приоритетни групи, като класирането е по тежест в следния ред: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; родители с повече от едно дете; полусираци до 26 годишна възраст;

  - среден успех не по-нисък от 5,50 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен;

  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех от дипломата за средно образование;

  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси. Стипендиите се изплащат за една учебна година, семестър по семестър.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление, обща справка, документ доказващ принадлежност към приоритетна група.

   

  d) Срокове:

   

  - Срок за кандидатстване: от 15 до 30 октомври;
  - Срок за разглеждане: 30 ноември.

   

  e) Срок за обявяване на класирането: 15 декември.

   

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

    

  Социални стипендии (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за студенти завършили един семестър в НБУ от магистърски програми (с изключение на магистърските програми „Право“ и „Архитектура“)

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

   

  - студентите да принадлежат към следните приоритетни групи, като класирането е по тежест в следния ред: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; полусираци до 26 годишна възраст;

  - среден успех не по-нисък от 5,50 и взети всички кредити по програмна схема от предходния семестър на МП;

  - среден успех не по-нисък от 5,50 от предходната образователна степен (среден успех от обучението и оценката от защитата);

  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех от предходната образователна степен (среден успех от обучението и оценката от защитата);

  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на една (при едногодишни МП) или две (при трисеместриални МП) семестриални такси.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление, обща справка, документ доказващ принадлежност към приоритетна група.

   

  d) Срокове:

  - Срок за кандидатстване: от 15 до 31 март (студенти от есенен прием) и от 15 до 30 октомври (студенти от пролетен прием);

  - Срок за разглеждане: 30 април (студенти от есенен прием) и 30 ноември (студенти от пролетен прием).

   

  e) Срок за обявяване на класирането: 15 май (студенти от есенен прием) и 15 декември (студенти от пролетен прием).

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

   

 • Стипендии от дарителски фондове
 •  

  Стипендии за постижения в изучаването на политическите науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - студентът да се обучава в програма към департамент „Политически науки“;
  - среден успех не по-нисък от 5.50;
  - кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
  - активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи).

   

  b) Размер на стипендията:

  - две семестриални такси за бакалавърски програми;
  - три семестриални такси за магистърска програма.

   

  c) Продължителност на стипендията:

  - за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс);
  - за магистърска програма – 3 семестъра.

   

  d) Процедура за присъждане:

  - Кандидатстване:
    • срок – 15 – 30 септември;
    • документи – обща справка, мотивационно писмо.

  - Класиране: класирането се осъществява от Комисията в състав: Председател – д-р Анастасия Мозер и членове: зам.-ректора по учебната дейност, ръководителя на департамента и двама преподаватели от департамент „Политически науки“.

  - Присъждане:
    • срок: 01 – 05 октомври;
    • оповестяване: 05 – 10 октомври.

   

   

     

   

  Национални и международни академични стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“

   

   

  а) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: певци до 32-годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове или участвали в оперни спектакли по международни проекти на Райна Кабаиванска.

   

  b) Размер на стипендията – равна на средствата, необходими за участие в майсторските класове, за обучение в български университети или музикални академии, или за обучение в Италия при Райна Кабаиванска.

   

  c) Продължителност на стипендията – според необходимия курс за обучение.

   

  d) Процедура за присъждане:

  - Кандидатстване: по време на майсторските класове на Райна Кабаиванска;
  - Присъждане: лично от Райна Кабаиванска.

   

   

  Годишна академична стипендия „Александър Божков“ за студенти от бакалавърските програми на департамент „Администрация и управление“, секция „Бизнесадминистрация“ и департамент „Икономика“

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - студентът да е записан в пети семестър на бакалавърската програма;
  - среден успех от обучението не по-нисък от 5.00 и набрани всички изисквани от програмата кредити до момента на кандидатстване;
  - написване на есе по предварително обявена тема;
  - студентът да приеме, че ще посочва навсякъде, където е възможно, че е стипендиант на Фонд „Александър Божков“ в НБУ.

   

  b) Размер на стипендията – две семестриални такси.

   

  c) Продължителност на стипендията – една учебна година.

   

  d) Процедура за присъждане:

  - Кандидатстване: в определения за съответната година срок;
  - Документи: CV, обща справка и есе по предварително обявената тема;
  - Класиране: класирането се осъществява от комисия, назначена от Ректора на НБУ, в състав: зам.-ректора по учебната дейност, ръководителите на департаментите „Администрация и управление“ и „Икономика“ и ръководителят на секция „Бизнесадминистрация“ към департамент „Администрация и управление“.
  - Присъждане: в определения за съответната година срок.

   

   

   

   

  Стипендии по фонд „Антоний Гълъбов“ за студенти от Бакалавърска програма „Международна политика“ (на френски език) и от Магистърска програма „Международни отношения и публично управление (на френски език)“

   

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. Стипендиите са две – една за бакалавърската програма и една за магистърската програма;
  - Кандидатите да са завършили предходната си образователна степен със среден успех над 5.50;
  - За новоприети студенти, изискването е програмите да са били посочени като първо желание при кандидатстване в НБУ;
  - За редовни студенти е необходимо успехът от предходната академична година да не е по-нисък от 5.50, както и да са всички взети кредити по програмна схема;
  - Кандидатите да имат демонстрирана активна гражданска и/или университетска ангажираност (участия в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи);
  - участие в събеседване с Комисия определена от Ректора. Събеседването се провежда в началото на месец октомври. Точната дата се обявява на интернет страницата на департамент „Политически науки“. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства);
  - Класирането на кандидатите се извършва от Комисия, в състав: Председател – зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – ръководителя на департамент „Политически науки“ и преподавател от департамента.

   

  b) Продължителност на стипендията – една учебна година:
  - за бакалавърски програми: 2 семестъра;
  - за магистърска програма: 1 семестър.

   

  c) Необходими документи:
  - заявление до ръководителя на департамент „Политически науки“;
  - мотивационно писмо;
  - CV европейски формат;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

   

   

   

  Други стипендии от дарителски фондове.

   

  При възникване на други стипендии от дарителски фондове (еднократни или ежегодни), студенти на НБУ може да кандидатстват за тях по реда, предписан в техните условия, публикувани на сайта на НБУ.

      

 • Стипендии от външни организации
 • Стипендии на фондация „Еврика“

   

   

   

  Едногодишна стипендиантска програма в Бавария

   

   

  Конкурс за стипендианти – магистри и докторанти

   

   

   

  Стипендия на Европейския университетски институт (за докторанти)

   


   

  2021 Global Korea Scholarship GKS, Graduate Degree (за магистри и докторанти)
  Посолство на Република Корея  Scholarship for internship program „Leaders for Future“

   

   

  Две пълни стипендии за студенти по маркетинг за обучението “Brand Building for Tech-Driven Companies”

   

   

  За повече информация:

  Наталия Ценова

  natalia@theotherhalf.co

  0882 370 304

   

   

 • УТВЪРДЕНИ ОТ РЕКТОРА КВОТИ
 •  

   

  Утвърдени от ректора квоти (PDF файл)

   

   

 • КЛАСИРАНЕ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
 •  

  АКАДЕМИЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ (ПЪЛНИ И ЧАСТИЧНИ В РАМКИТЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ РЕКТОРА КВОТИ) ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ В БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, КАКТО И В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ „ПРАВО“ И „АРХИТЕКТУРА“.

   

  1. Квоти, група от учебни програми 1.

  Програми към департаментите: Администрация и управление, Архитектура, Икономика, Медии и комуникация, Национална и международна сигурност, Право

   

  F №

  Програма

  ТОП

  % стипендия

  F113677

  Право

  88

  100%

  F113879

  Управление на бизнеса и предприемачество

  88

  100%

  F113540

  Управление на бизнеса и предприемачество

  86

  50%

  F113566

  Управление на бизнеса и предприемачество ДО

  84

  50%

  F112800

  Право

  83

  50%

  F102039

  Финанси

  82

  50%

  F113238

  Управление на бизнеса и предприемачество

  82

  50%

  F113329

  Управление на бизнеса и предприемачество

  82

  50%

  F113345

  Право

  81

  50%

  F113439

  Право

  80

  50%

  F114557

  Управление на бизнеса и предприемачество

  79

  25%

  F114701

  Управление на бизнеса и предприемачество

  79

  25%

  F112712

  Архитектура

  78

  25%

  F112543

  Архитектура

  77

  25%

  F113019

  Журналистика

  77

  25%

  F112861

  Маркетинг

  77

  25%

   

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 2.

  Програми към департаментите: Информатика, Здравеопазване и социална работа, Когнитивна наука и психология, Природни науки, Телекомуникации.

   

  F №

  Програма

  ТОП

  % стипендия

  F113048

  Информационни технологии

  90

  100%

  F112658

  Информатика

  88

  50%

  F112911

  Психология

  87

  50%

  F112771

  Информатика

  86

  50%

  F112657

  Информатика

  85

  50%

  F113412

  Информатика

  85

  50%

  F112692

  Мултимедия и компютърна графика

  83

  25%

  F113061

  Информатика

  82

  25%

  F112860

  Психология

  82

  25%

  F112536

  Мултимедия и компютърна графика

  82

  25%

  F112519

  Информатика

  81

  25%

  F112818

  Психология

  81

  25%

  F112725

  Телекомуникации и компютърни технологии

  81

  25%

  F114221

  Информатика

  80

  25%

  F112913

  Информатика

  80

  25%

  F113631

  Психология

  79

  25%

  F113253

  Информационни технологии

  79

  25%

  F114645

  Мрежови технологии (на английски език)

  79

  25%

  F114523

  Психология (на английски език)

  79

  25%

  F112517

  Информатика

  78

  25%

  F113002

  Информатика

  78

  25%

  F113025

  Клетъчна биология и вирусология

  78

  25%

  F113671

  Информатика

  77

  25%

   

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 3.

  Програми към департаментите: Антропология, Археология, История, Нова българистика, Политически науки, Средиземноморски и Източни изследвания, Философия и социология, Чужди езици и култури

   

  F №

  Програма

  ТОП

  % стипендия

  F114193

  Германистика (с втори чужд език английски)

  87

  100%

  F113836

  Политически науки

  80

  50%

  F112727

  Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО

  79

  50%

  F113988

  История и археология

  75

  50%

  F112547

  Политиката и обществото (на английски език)

  75

  50%

  F112310

  Испанистика (с втори чужд език английски)

  67

  25%

  F113309

  Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

  66

  25%

   

  1. Квоти, група от учебни програми 4.

  Програми към департаментите: Дизайн, Изящни изкуства, Кино, реклама и шоубизнес, Музика, Театър

   

  F №

  Програма

  ТОП

  % стипендия

  F112510

  Кино и телевизия

  91

  100%

  F112528

  Графичен дизайн

  90

  75%

  F113381

  Реклама

  90

  75%

  F112742

  Интериорен дизайн

  90

  75%

  F113900

  Реклама

  90

  75%

  F112243

  Графичен дизайн

  89

  25%

  F114731

  Музика

  89

  25%

  F113229

  Графичен дизайн

  88

  25%

  F113043

  Реклама

  87

  25%

  F113513

  Кино и телевизия

  87

  25%

  F113950

  Графичен дизайн

  87

  25%

  F112234

  Графичен дизайн

  86

  25%

  F112652

  Мода

  86

  25%

  F113882

  Графичен дизайн

  86

  25%

  F112561

  Анимационно кино

  85

  25%

  F113214

  Уеб дизайн и графична реклама

  85

  25%

  F113866

  Уеб дизайн и графична реклама

  85

  25%

   

   

   

   

  СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ (ПЪЛНИ И ЧАСТИЧНИ В РАМКИТЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ РЕКТОРА КВОТИ) ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ В БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, КАКТО И В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ „ПРАВО“ И „АРХИТЕКТУРА“.

   

  F №

  Програма

  ТОП

  % Стипендия

  F113632

  Графичен дизайн

  85

  100%

  F113220

  Архитектура

  79

  100%

  F113972

  Кино и телевизия

  77

  100%

  F112193

  Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

  70

  100%

   

   

  Стипендиите за новоприети студенти за есенен семестър 2023/2024 могат да се усвояват от 25.10.2023 г. до 16.02.2024 г.

  Продължителността на стипендиите е за два семестъра в пълен или частичен (75%, 50 %, 25%) размер от семестриалната такса.

  За следващия семестър стипендиантите усвояват стипендията си след като са се записали (регистрирали и платили таксата за обучение). Стипендията се усвоява в рамките на семестъра, за който е отпусната.

  Видовете стипендии на НБУ и процедурите за присъждане са детайлно описани в Приложение 3 към Наредба за студентите в НБУ.

   

   

   

   

 • Класиране на студенти завършили поне една учебна година в НБУ
 •  

  АКАДЕМИЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ (ПЪЛНИ И ЧАСТИЧНИ В РАМКИТЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ РЕКТОРА КВОТИ) ЗА СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ ПОНЕ ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА В НБУ, ОТ БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, КАКТО И В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ „ПРАВО“ И „АРХИТЕКТУРА“.

   

  1. Квоти, група от учебни програми 1.

   

  Програми към департаментите: Администрация и управление, Архитектура, Икономика, Медии и комуникация, Национална и международна сигурност, Право

   

  F №

  Програма / Випуск 2022

  % стипендия

  F109611

  Маркетинг

  75%

  F109869

  Управление на бизнеса и предприемачество

  75%

  F109250

  Връзки с обществеността

  75%

  F108333

  Маркетинг

  75%

  F108467

  Управление на туризма

  50%

  F108567

  Архитектура

  50%

  F109732

  Право

  50%

  F108789

  Маркетинг

  50%

  F109865

  Право

  50%

  F108875

  Право

  50%

  F108501

  Управление на бизнеса и предприемачество

  25%

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F058816

  Право

  75%

  F104451

  Управление на бизнеса и предприемачество

  50%

  F104437

  Право

  50%

  F104230

  Право

  50%

  F104282

  Управление на туризма

  25%

  F109325

  Право

  25%

  F105229

  Право

  25%

  F104284

  Журналистика

  25%

  F105486

  Връзки с обществеността

  25%

  F107463

  Връзки с обществеността

  25%

  F106870

  Гражданска и корпоративна сигурност

  25%

  F104302

  Гражданска и корпоративна сигурност

  25%

  F106104

  Журналистика

  25%

  F107009

  Право

  25%

   

  F №

  Програма / Випуск 2020

  % стипендия

  F099653

  Гражданска и корпоративна сигурност

  75%

  F100776

  Управление на бизнеса и предприемачество ДО

  75%

  F101270

  Гражданска и корпоративна сигурност

  50%

  F100658

  Право

  50%

  F101732

  Връзки с обществеността

  50%

  F099682

  Управление на бизнеса и предприемачество

  25%

  F101066

  Право

  25%

  F100993

  Журналистика

  25%

  F099985

  Финанси

  25%

  F100072

  Право

  25%

   

  F №

  Програма / Випуск 2019

  % стипендия

  F097158

  Право

  50%

   

  F №

  Програма / Випуск 2018

  % стипендия

  F090302

  Архитектура

  50%

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 2.

   

  Програми към департаментите: Информатика, Здравеопазване и социална работа, Когнитивна наука и психология, Природни науки, Телекомуникации.

   

  F №

  Програма / Випуск 2022

  % стипендия

  F108921

  Телекомуникации и компютърни технологии

  75%

  F108961

  Психология (на английски език)

  75%

  F109834

  Психология

  75%

  F108510

  Психология

  50%

  F108496

  Мултимедия и компютърна графика

  50%

  F110844

  Информатика

  50%

  F110477

  Психология

  50%

  F110055

  Психология

  50%

  F108116

  Мултимедия и компютърна графика

  50%

  F080203

  Психология

  25%

  F110135

  Психология

  25%

  F108483

  Мултимедия и компютърна графика

  25%

  F108853

  Психология (на английски език)

  25%

  F110361

  Психология

  25%

  F109332

  Телекомуникации и компютърни технологии

  25%

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F105867

  Психология (на английски език)

  100%

  F104979

  Психология

  50%

  F106196

  Психология

  25%

  F104291

  Мултимедия и компютърна графика

  25%

  F106128

  Информационни технологии

  25%

  F106611

  Психология

  25%

  F106501

  Информатика

  25%

  F104331

  Информатика

  25%

  F106044

  Мултимедия и компютърна графика

  25%

  F096096

  Психология

  25%

  F103919

  Телекомуникации и компютърни технологии

  25%

   

  F №

  Програма / Випуск 2020

  % стипендия

  F101321

  Информационни технологии

  50%

  F099969

  Мрежови технологии (на английски език)

  50%

  F099875

  Мрежови технологии (на английски език)

  50%

  F099976

  Мрежови технологии (на английски език)

  50%

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 3.

   

  Програми към департаментите: Антропология, Археология, История, Нова българистика, Политически науки, Средиземноморски и Източни изследвания, Философия и социология, Чужди езици и култури

   

  F №

  Програма / Випуск 2022

  % стипендия

  F111102

  Философия

  75%

  F107948

  Англицистика (Английски език, култура и литература)

  75%

  F108049

  Философия

  75%

  F107952

  Англицистика (Английски език, култура и литература)

  50%

  F107987

  Политиката и обществото (на английски език)

  50%

  F108891

  Германистика (с втори чужд език английски)

  50%

  F110132

  Германистика (с втори чужд език английски)

  25%

  F108630

  Българистика (Български език, култура и литература)

  25%

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F100851

  История и археология

  75%

  F105371

  Политически науки

  50%

  F105912

  Англицистика (Английски език, култура и литература)

  50%

   

  F №

  Програма / Випуск 2020

  % стипендия

  F101800

  Политиката и обществото (на английски език)

  50%

  F100653

  Социология

  50%

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 4.

   

  Програми към департаментите: Дизайн, Изящни изкуства, Кино, реклама и шоубизнес, Музика, Театър

   

  F №

  Програма / Випуск 2022

  % стипендия

  F109135

  Уеб дизайн и графична реклама

  100%

  F109459

  Кино и телевизия

  100%

  F109119

  Кино и телевизия

  100%

  F109036

  Графичен дизайн

  100%

  F110232

  Графичен дизайн

  50%

  F109358

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F108730

  Графичен дизайн

  50%

  F108361

  Визуални изкуства

  50%

  F105477

  Визуални изкуства

  50%

  F108422

  Графичен дизайн

  50%

  F108675

  Уеб дизайн и графична реклама

  25%

  F108694

  Интериорен дизайн

  25%

  F108752

  Графичен дизайн

  25%

  F108569

  Графичен дизайн

  25%

  F108782

  Реклама

  25%

  F109205

  Уеб дизайн и графична реклама

  25%

  F108639

  Мода

  25%

  F108762

  Визуални изкуства

  25%

  F107997

  Уеб дизайн и графична реклама

  25%

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F104716

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F106383

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F105663

  Графичен дизайн

  50%

  F104243

  Графичен дизайн

  50%

  F104169

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F104153

  Интериорен дизайн

  50%

  F103929

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F104330

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F104420

  Визуални изкуства

  50%

  F105303

  Графичен дизайн

  25%

  F105283

  Графичен дизайн

  25%

  F105121

  Анимационно кино

  25%

  F105448

  Уеб дизайн и графична реклама

  25%

  F104585

  Графичен дизайн

  25%

  F105804

  Графичен дизайн

  25%

  F091429

  Театър

  25%

  F104806

  Театър

  25%

  F104505

  Мода

  25%

   

  F №

  Програма / Випуск 2020

  % стипендия

  F100355

  Уеб дизайн и графична реклама

  75%

  F100517

  Графичен дизайн

  75%

  F101552

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F099892

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F100173

  Реклама

  50%

  F099699

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F100988

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F102597

  Визуални изкуства

  50%

  F099943

  Графичен дизайн

  50%

  F100378

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F100519

  Изкуствознание и артмениджмънт

  25%

  F100007

  Анимационно кино

  25%

  F099651

  Уеб дизайн и графична реклама

  25%

   

   

   

  АКАДЕМИЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ (ПЪЛНИ И ЧАСТИЧНИ В РАМКИТЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ РЕКТОРА КВОТИ) ЗА СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ „ПРАВО“ И „АРХИТЕКТУРА“).

   

  F №

  Програма / Випуск 2022

  % стипендия

  F111901

  Киберсигурност

  100%

   

   

   

  АКАДЕМИЧНИ СТИПЕНДИИ (ПЪЛНИ И ЧАСТИЧНИ В РАМКИТЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ РЕКТОРА КВОТИ) ЗА ИЗЯВИ В ОБЛАСТТА НА ЗНАНИЕТО, ИЗКУСТВОТО, СПОРТА ИЛИ В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 1.

   

  Програми към департаментите: Администрация и управление, Архитектура, Икономика, Медии и комуникация, Национална и международна сигурност, Право

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F104381

  Управление на бизнеса и предприемачество

  75%

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 2.

   

  Програми към департаментите: Информатика, Здравеопазване и социална работа, Когнитивна наука и психология, Природни науки, Телекомуникации.

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F105243

  Психология

  100%

  F104292

  Телекомуникации и компютърни технологии

  75%

  F104518

  Телекомуникации и компютърни технологии

  50%

  F105146

  Телекомуникации и компютърни технологии

  25%

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 3.

  Програми към департаментите: Антропология, Археология, История, Нова българистика, Политически науки, Средиземноморски и Източни изследвания, Философия и социология, Чужди езици и култури

   

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 4.

   

  Програми към департаментите: Дизайн, Изящни изкуства, Кино, реклама и шоубизнес, Музика, Театър

   

  F №

  Програма / Випуск 2022

  % стипендия

  F108955

  Фотография

  100%

  F073519

  Графичен дизайн

  50%

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F106486

  Визуални изкуства

  75%

  F100325

  Музика

  75%

  F103847

  Кино и телевизия

  25%

  F104571

  Кино и телевизия

  25%

   

  F №

  Програма / Випуск 2020

  % стипендия

  F100261

  Графичен дизайн

  75%

   

   

   

  СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ (ПЪЛНИ И ЧАСТИЧНИ В РАМКИТЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ РЕКТОРА КВОТИ) ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ В БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, КАКТО И В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ „ПРАВО“ И „АРХИТЕКТУРА“.

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 1.

   

  Програми към департаментите: Администрация и управление, Архитектура, Икономика, Медии и комуникация, Национална и международна сигурност, Право

   

  F №

  Програма / Випуск 2022

  % стипендия

  F110757

  Архитектура

  75%

  F109791

  Право

  75%

  F108394

  Архитектура

  50%

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F105948

  Управление на бизнеса и предприемачество

  50%

   

  F №

  Програма / Випуск 2020

  % стипендия

  F100215

  Журналистика

  100%

  F099925

  Връзки с обществеността

  50%

  F101378

  Гражданска и корпоративна сигурност

  50%

  F099920

  Управление на бизнеса и предприемачество

  50%

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 2.

   

  Програми към департаментите: Информатика, Здравеопазване и социална работа, Когнитивна наука и психология, Природни науки, Телекомуникации.

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F104250

  Информатика

  100%

  F106410

  Психология

  100%

  F105442

  Мултимедия и компютърна графика

  75%

  F107130

  Психология

  50%

   

  F №

  Програма / Випуск 2020

  % стипендия

  F099732

  Психология

  50%

  F101620

  Психология

  50%

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 3.

   

  Програми към департаментите: Антропология, Археология, История, Нова българистика, Политически науки, Средиземноморски и Източни изследвания, Философия и социология, Чужди езици и култури

   

  F №

  Програма / Випуск 2022

  % стипендия

  F108438

  Англицистика (Английски език, култура и литература)

  75%

  F093362

  Българистика (Български език, култура и литература)

  75%

  F110335

  Социология

  50%

   

  F №

  Програма / Випуск 2020

  % стипендия

  F099866

  Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

  50%

   

   

  1. Квоти, група от учебни програми 4.

   

  Програми към департаментите: Дизайн, Изящни изкуства, Кино, реклама и шоубизнес, Музика, Театър

   

  F №

  Програма / Випуск 2022

  % стипендия

  F109276

  Графичен дизайн

  50%

  F108902

  Визуални изкуства

  50%

  F108894

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

   

  F №

  Програма / Випуск 2021

  % стипендия

  F104155

  Кино и телевизия

  100%

  F105728

  Графичен дизайн

  100%

  F086980

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F104417

  Графичен дизайн

  50%

  F104470

  Интериорен дизайн

  50%

  F106017

  Театър

  50%

   

  F №

  Програма / Випуск 2020

  % стипендия

  F100773

  Графичен дизайн

  50%

  F101266

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F099561

  Графичен дизайн

  50%

  F100940

  Анимационно кино

  50%

  F100754

  Уеб дизайн и графична реклама

  50%

  F100382

  Реклама

  50%

   

   

  Стипендиите за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ за есенен семестър 2023/2024 могат да се усвояват от 03.01.2024 г. до 16.02.2024 г.

   

  Студентите, които са класирани за академични стипендии за изяви в областта на знанието, изкуството, спорта или в развитието на социалната среда сключват договор с НБУ.

   

  Продължителността на стипендиите е за два семестъра в пълен или частичен (75%, 50 %, 25%) размер от семестриалната такса.

   

  За следващия семестър стипендиантите усвояват стипендията си след като са се записали (регистрирали и платили таксата за обучение). Стипендията се усвоява в рамките на семестъра, за който е отпусната.

   

  Видовете стипендии на НБУ и процедурите за присъждане са детайлно описани в Приложение 3 към Наредба за студентите в НБУ.

   

   

   

   

   

   

 • КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ
 •  

   

  АКАДЕМИЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ (ПЪЛНИ И ЧАСТИЧНИ В РАМКИТЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ РЕКТОРА КВОТИ) ЗА СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ „ПРАВО“ И „АРХИТЕКТУРА“).

   

  1. Квоти, група от учебни програми 1.

  Програми към департаментите: Администрация и управление, Архитектура, Икономика, Медии и комуникация, Национална и международна сигурност, Право

  F №

  Програма

  % стипендия

   1

  F095822

  Бизнес администрация

  100%

   2

  F095854

  Финанси

  100%

   3

  F096176

  Криминология и политики за превенция на престъпността

  75%

   4

  F068953

  Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии

  50%

   5

  F095926

  Бизнес комуникации

  50%

   6

  F112446

  Киберсигурност

  25%

   

  1. Квоти, група от учебни програми 2.

  Програми към департаментите: Информатика, Здравеопазване и социална работа, Когнитивна наука и психология, Природни науки, Телекомуникации.

  F №

  Програма

  % стипендия

   1

  F096358

  Мултимедия и компютърна анимация

  50%

   2

  F114808

  Софтуерни технологии в интернет

  50%

   3

  F115628

  Управление на здравеопазването

  50%

   4

  F114960

  Извличане на знания и технологии за големи данни

  50%

   5

  F112405

  Организационна и социална психология

  25%

   6

  F115567

  Езикова и речева патология

  25%

   

  1. Квоти, група от учебни програми 3.

  Програми към департаментите: Антропология, Археология, История, Нова българистика, Политически науки, Средиземноморски и Източни изследвания, Философия и социология, Чужди езици и култури

  F №

  Програма

  % стипендия

   1

  F086747

  Лидерство и мениджмънт в образованието

  100%

   

  1. Квоти, група от учебни програми 4.

  Програми към департаментите: Дизайн, Изящни изкуства, Кино, реклама и шоубизнес, Музика, Театър

  F №

  Програма

  % стипендия

   1

  F095856

  Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

  100%

   2

  F115246

  Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

  50%

   3

  F091428

  Пространствен и продуктов дизайн за интериор

  50%

   4

  F115118

  Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

  50%

   5

  F115852

  Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

  25%

   6

  F114610

  Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

  25%

   7

  F115159

  Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

  25%

   

  СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ (ПЪЛНИ И ЧАСТИЧНИ В РАМКИТЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ РЕКТОРА КВОТИ) ЗА СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ „ПРАВО“ И „АРХИТЕКТУРА“).

   

  1. Квоти, група от учебни програми 1.

  Програми към департаментите: Администрация и управление, Архитектура, Икономика, Медии и комуникация, Национална и международна сигурност, Право

  F №

  Програма

  % стипендия

   1

  F097281

  Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

  75%

   

  1. Квоти, група от учебни програми 2.

  Програми към департаментите: Информатика, Здравеопазване и социална работа, Когнитивна наука и психология, Природни науки, Телекомуникации.

  F №

  Програма

  % стипендия

  1

  F115715

  Когнитивна наука на английски език

  75%

  2

  F114835

  Езикова и речева патология

  25%

   

  1. Квоти, група от учебни програми 3.

  Програми към департаментите: Антропология, Археология, История, Нова българистика, Политически науки, Средиземноморски и Източни изследвания, Философия и социология, Чужди езици и култури

  1. Квоти, група от учебни програми 4.

  Програми към департаментите: Дизайн, Изящни изкуства, Кино, реклама и шоубизнес, Музика, Театър

  F №

  Програма

  % стипендия

   1

  F100106

  Танцово изкуство

  25%

   2

  F115057

  Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

  25%

   

  Стипендиите за студенти от магистърските програми (с изключение на магистърските програми „Право“ и „Архитектура“) за пролетен семестър 2023/2024 могат да се усвояват от 29.05.2024 г. до 20.09.2024 г. - намясто в касата на НБУ, 201 офис, корпус 1.

   

  Продължителността на стипендиите е за два семестъра в пълен или частичен (75%, 50 %, 25%) размер от семестриалната такса, с изключение на стипендиите в едногодишните магистърски програми.

   

  За следващия семестър стипендиантите усвояват стипендията си след като са се записали (регистрирали и платили таксата за обучение). Стипендията се усвоява в рамките на семестъра, за който е отпусната.

   

  Видовете стипендии на НБУ и процедурите за присъждане са детайлно описани в Приложение 3 към Наредба за студентите в НБУ.