facebook

Стипендии

stipendii_1050x399_crop_478b24840a

СТИПЕНДИИ НА НБУ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ

  

НБУ присъжда чрез Комисия за стипендиите академични и социални стипендии.

 

Настоятелството на НБУ определя в бюджета за всяка академична година финансиране за академични и социални стипендии.

 

Ректорът назначава Комисия по стипендии в състав: Председател - зам.-ректорът по учебната дейност и членове: деканите на Факултета за базово образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет, директора на ЦСА и секретар. Комисията по стипендии отговаря за разпределението на стипендиите, класирането и обявяването им.

 

Комисията по стипендии изготвя и предлага на Ректора разпределение на стипендиите по квоти: по випуски и по учебни програми. Учебните програми могат да бъдат групирани по сходни научни и професионални области. Ректорът утвърждава квотите ежегодно. Председателят на Комисията по стипендии обявява квотите на стипендиите до 15 октомври всяка година на сайта на НБУ.

 

Резултатите, с които участват кандидатите за стипендии са към деня на подаване на документите.

 

Продължителността на стипендиите е за два семестъра, с изключение на стипендиите в едногодишните магистърски програми. С решение на Председателския съвет може да се определят стипендии за по-дълъг период от време, за изявени студенти на НБУ.

 

Студентите, кандидатстващи за стипендия, трябва да са записани (регистрирани и платили таксата за обучение) в регламентирания срок за записване на семестъра без процентно увеличение на таксата. Студенти с разрешение за разсрочено плащане на семестриалната такса нямат право да кандидатстват за стипендия. За следващия семестър стипендиантите усвояват стипендията си след като са се записали (регистрирали и платили таксата за обучение). Стипендията се усвоява в рамките на семестъра, за който е отпусната. Студентите, които не са платили семестриална такса в срок за записване на семестъра без процентно увеличение на таксата, нямат право на стипендия през съответния семестър.

 

Стипендиите са в пълен или частичен размер (75%, 50%, 25%) от семестриалната такса. Стипендиите биват: академични за успех, академични за изява (активно участие в университетски проекти в областта на знанието, изкуството, спорта или изяви, свързани с развитието на социалната среда), социални стипендии и стипендии от дарителски фондове.

 

Оценките от minor програма – втора специалност не участват в балообразуването, с което студентите участват в класирането за стипендии.

 

Студентите имат право на една стипендия от НБУ, вкл. и стипендиите от дарителски фондове.

 

Студентите нямат право на стипендия от НБУ в случай, че се обучават по програма Еразъм+.

 

При сливане на семестри се присъжда и изплаща само една стипендия, равна на семестриалната такса на един от семестрите.

 

Обявяването на стипендиите става по квоти, а студентите се посочват по азбучен ред. При всеки раздел/група на квотите се посочва максималния и минималния бал.

 

Уведомяването на студентите (обявяване на класирането) става чрез съобщение на сайта на НБУ.

 

Студентите могат да обжалват решение на Комисията със заявление до Ректора в срок до две седмици от оповестяване на класирането.

 

 Видовете стипендии на НБУ и процедурите за присъждане са детайлно описани в приложение 3 към Наредба за студентите в НБУ.

 

 Наръчник за студенти 

 

За повече информация:

 

Студентски център, корпус 1, централно фоайе

тел.: 02/8110 170; 02/8110 573

e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

 

СТИПЕНДИИ: ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 • Академични стипендии за успех
 •  

  Академични стипендии за успех (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за новоприети студенти в бакалавърските програми, както и в магистърските програми „Право“ и „Архитектура“.

   

   

  а) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - в класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август;
  - среден успех не по-нисък от 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити;
  - над 80 точки резултат от ТОП;
  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП;
  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси. Стипендиите се изплащат за една учебна година, семестър по семестър.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: предават се служебно от отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на Комисията по стипендии.

   

  d) Срокове:

  - Срок за кандидатстване: автоматично, след подаване на кандидатстудентски документи;
  - Срок за разглеждане: след последното класиране през м. август;
  - Срок за обявяване на класирането: 15 октомври.

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg   

  Академични стипендии за успех (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ, от бакалавърските програми, както и магистърските програми „Право” и „Архитектура“

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:
  - прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и приети по договор с професионални училища, участват в класирането, ако са се обучавали поне една учебна година в НБУ;
  - среден успех не по-нисък от 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от периода на обучение в съответната образователно-квалификационна степен;
  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех от предходното образование;
  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси. Стипендиите се изплащат за една учебна година, семестър по семестър.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление и обща справка.

   

  d) Срокове:
  - Срок за кандидатстване: от 15 до 30 октомври;
  - Срок за разглеждане: 30 ноември;
  - Срок за обявяване на класирането: 15 декември.

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

   

  Академични стипендии за успех (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за студенти от магистърските програми (с изключение на магистърските програми „Право“ и „Архитектура“)

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:
  - среден успех не по-нисък от 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от първи семестър на МП;
  - среден успех не по-нисък от 5.50 от предходната образователна степен (среден успех от обучението и оценката от защитата);
  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на една семестриална такса (при едногодишни МП) и пълен или частичен размер на две семестриални такси (при трисеместриални МП).

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление и обща справка.

   

  d) Срокове:
  - Срок за кандидатстване: от 15 до 31 март (за студенти от есенен прием) и от 15 до 30 октомври (за студенти от пролетен прием);
  - Срок за разглеждане: 30 април (за студенти от есенен прием) и 30 ноември (за студенти от пролетен прием);
  - Срок за обявяване на класирането: 15 май (за студенти от есенен прием) и 15 декември (за студенти от пролетен прием).

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg 

   

   

   

   

 • АКАДЕМИЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ИЗЯВИ
 •  

  Академични стипендии (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за изяви в областта на знанието, изкуството, спорта или в развитието на социалната среда.

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - среден успех не по-нисък от 5.00 и взети всички кредити по програмна схема от периода на обучение в съответната образователно-квалификационна степен;
  - активно участие в университетски проекти в областта на знанието, изкуството, спорта или свързани с развитието на социалната среда. Университетски проекти са проекти, свързани с НБУ, популяризиращи НБУ, реализирани по инициатива на студента или по поръчка на НБУ и са извън аудиторната и извънаудиторна заетост на учебната програма, в която се обучава студентът, съответно не носят кредити или оценки и за които не е получено заплащане или друго финансиране от НБУ, или външна организация.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси (за студенти в бакалавърски програми и трисеместриални магистърски програми) или пълен или частичен размер на една семестриална такса (за студенти в двусеместриални магистърски програми).

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление, обща справка, мотивационно писмо, препоръка от утвърдена личност (преподавател, ментор или друго приложимо, от или извън НБУ) и материали, доказващи активно участие в университетски проекти в областта на:

  - знанието (научни публикации, участие в научни и изследователски проекти, успешно внедрени в практиката иновативни продукти, отличени предприемачески идеи, награди на национални и международни състезания и др. под. от името на НБУ);
  - изкуството (самостоятелни изложби и изяви, свързани с проекти на НБУ);
  - спорта (участие в спортни инициативи и спортни отбори на НБУ, отличия в областта на спорта извън НБУ, но от името на НБУ);
  - развитието на социалната среда (участие в доброволчески инициативи в и извън НБУ, иницииране и популяризиране на обществено-значими каузи на НБУ, активно участие в граждански, неправителствени организации и инициативи с положително въздействие за имиджа на НБУ; участие в организацията на общоуниверситетски събития; подпомагане на дейността на звена на НБУ и други подходящи).

   

  d) По преценка на Комисията по стипендии с потенциалните кандидати се провежда интервю. За целите на тези стипендии, при предложение на Комисията по стипендии Ректорът утвърждава подкомисия за разглеждане на кандидатурите за стипендии за изяви в областта на знанието, изкуството, спорта или в развитието на социалната среда.

   

  e) Срокове:

  - Срок за кандидатстване: от 15 до 30 октомври (за студенти след първа година на обучение в бакалавърски програми и МП „Право“ и „Архитектура“); от 15 до 31 март (за студенти от други МП);
  - Срок за разглеждане: 30 ноември (за студенти след първа година на обучение в бакалавърски програми и МП „Право“ и „Архитектура“); 30 април (за студенти от други МП);
  - Срок за обявяване на класирането: 15 декември (за студенти след първа година на обучение в бакалавърски програми и МП „Право“ и „Архитектура“); 15 май (за студенти от други МП).

   

  f) Одобрените кандидати сключват договор с НБУ, като поемат задължение да споделят публично, че са носители на стипендията, а НБУ има правото да използва свои стипендианти в информационни кампании, както и да ги използва с други промоционални цели.

   

  g) При нереализиране на квотите по тази категория, Ректорът на НБУ може да обяви конкурс по определена тема, свързана с развитие на знанието, изкуството, спорта или социалната среда, в рамките на който да бъдат раздадени еднократни стипендии за студенти с изява в посочените области.

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  Академични стипендии за извънредни постижения с национално и международно значение.


  С решение на Председателския съвет, стипендия за определен период на обучение може да бъде присъдена на студент с извънредни постижения с национално и международно значение.

   

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

   

 • Социални стипендии
 •  

  Социални стипендии (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за новоприети студенти в бакалавърските програми, както и в магистърските програми „Право“ и „Архитектура“.

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

   

  - студентите да принадлежат към следните приоритетни групи, като класирането е по тежест в следния ред: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; родители с повече от едно дете; полусираци до 26 годишна възраст;
  - в класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август;
  - среден успех не по-нисък от 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;
  - над 80 точки резултат от ТОП;
  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП;
  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси. Стипендиите се изплащат за една учебна година, семестър по семестър.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: предават се служебно от отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на Комисията по стипендии.

   

  d) Срокове:

  - Срок за кандидатстване: автоматично, след подаване на кандидатстудентски документи и документ удостоверяващ принадлежност към приоритетна група;
  - Срок за разглеждане: след последното класиране през м. август;
  - Срок за обявяване на класирането: 15 октомври.


  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

   

   

  Социални стипендии (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за студенти завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми, както и от магистърски програми „Право“ и „Архитектура“

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

   

  - студентите да принадлежат към следните приоритетни групи, като класирането е по тежест в следния ред: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; родители с повече от едно дете; полусираци до 26 годишна възраст;

  - среден успех не по-нисък от 5,50 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен;

  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех от дипломата за средно образование;

  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на две семестриални такси. Стипендиите се изплащат за една учебна година, семестър по семестър.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление, обща справка, документ доказващ принадлежност към приоритетна група.

   

  d) Срокове:

   

  - Срок за кандидатстване: от 15 до 30 октомври;
  - Срок за разглеждане: 30 ноември.

   

  e) Срок за обявяване на класирането: 15 декември.

   

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

    

  Социални стипендии (пълни и частични в рамките на утвърдените от Ректора квоти) за студенти завършили един семестър в НБУ от магистърски програми (с изключение на магистърските програми „Право“ и „Архитектура“)

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

   

  - студентите да принадлежат към следните приоритетни групи, като класирането е по тежест в следния ред: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); сираци до 26 годишна възраст; полусираци до 26 годишна възраст;

  - среден успех не по-нисък от 5,50 и взети всички кредити по програмна схема от предходния семестър на МП;

  - среден успех не по-нисък от 5,50 от предходната образователна степен (среден успех от обучението и оценката от защитата);

  - при еднакъв резултат, кандидатите се класират според средния успех от предходната образователна степен (среден успех от обучението и оценката от защитата);

  - кандидатите се класират в низходящ ред според посочените условия и в рамките на утвърдената от Ректора квота.

   

  b) Размер на стипендията – пълен или частичен размер на една (при едногодишни МП) или две (при трисеместриални МП) семестриални такси.

   

  c) Необходими документи за кандидатстване: заявление, обща справка, документ доказващ принадлежност към приоритетна група.

   

  d) Срокове:

  - Срок за кандидатстване: от 15 до 31 март (студенти от есенен прием) и от 15 до 30 октомври (студенти от пролетен прием);

  - Срок за разглеждане: 30 април (студенти от есенен прием) и 30 ноември (студенти от пролетен прием).

   

  e) Срок за обявяване на класирането: 15 май (студенти от есенен прием) и 15 декември (студенти от пролетен прием).

   

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

   

  За повече информация:

   

  Студентски център, корпус 1, централно фоайе

  тел.: 02/8110 170; 02/02/8110 573

  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg

   

   

 • Стипендии от дарителски фондове
 •  

  Стипендии за постижения в изучаването на политическите науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - студентът да се обучава в програма към департамент „Политически науки“;
  - среден успех не по-нисък от 5.50;
  - кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
  - активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи).

   

  b) Размер на стипендията:

  - две семестриални такси за бакалавърски програми;
  - три семестриални такси за магистърска програма.

   

  c) Продължителност на стипендията:

  - за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс);
  - за магистърска програма – 3 семестъра.

   

  d) Процедура за присъждане:

  - Кандидатстване:
    • срок – 15 – 30 септември;
    • документи – обща справка, мотивационно писмо.

  - Класиране: класирането се осъществява от Комисията в състав: Председател – д-р Анастасия Мозер и членове: зам.-ректора по учебната дейност, ръководителя на департамента и двама преподаватели от департамент „Политически науки“.

  - Присъждане:
    • срок: 01 – 05 октомври;
    • оповестяване: 05 – 10 октомври.

   

   

     

   

  Национални и международни академични стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“

   

   

  а) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите: певци до 32-годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове или участвали в оперни спектакли по международни проекти на Райна Кабаиванска.

   

  b) Размер на стипендията – равна на средствата, необходими за участие в майсторските класове, за обучение в български университети или музикални академии, или за обучение в Италия при Райна Кабаиванска.

   

  c) Продължителност на стипендията – според необходимия курс за обучение.

   

  d) Процедура за присъждане:

  - Кандидатстване: по време на майсторските класове на Райна Кабаиванска;
  - Присъждане: лично от Райна Кабаиванска.

   

   

  Годишна академична стипендия „Александър Божков“ за студенти от бакалавърските програми на департамент „Администрация и управление“, секция „Бизнесадминистрация“ и департамент „Икономика“

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - студентът да е записан в пети семестър на бакалавърската програма;
  - среден успех от обучението не по-нисък от 5.00 и набрани всички изисквани от програмата кредити до момента на кандидатстване;
  - написване на есе по предварително обявена тема;
  - студентът да приеме, че ще посочва навсякъде, където е възможно, че е стипендиант на Фонд „Александър Божков“ в НБУ.

   

  b) Размер на стипендията – две семестриални такси.

   

  c) Продължителност на стипендията – една учебна година.

   

  d) Процедура за присъждане:

  - Кандидатстване: в определения за съответната година срок;
  - Документи: CV, обща справка и есе по предварително обявената тема;
  - Класиране: класирането се осъществява от комисия, назначена от Ректора на НБУ, в състав: зам.-ректора по учебната дейност, ръководителите на департаментите „Администрация и управление“ и „Икономика“ и ръководителят на секция „Бизнесадминистрация“ към департамент „Администрация и управление“.
  - Присъждане: в определения за съответната година срок.

   

   

   

   

  Стипендии по фонд „Антоний Гълъбов“ за студенти от Бакалавърска програма „Международна политика“ (на френски език) и от Магистърска програма „Международни отношения и публично управление (на френски език)“

   

   

   

  a) Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  - Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. Стипендиите са две – една за бакалавърската програма и една за магистърската програма;
  - Кандидатите да са завършили предходната си образователна степен със среден успех над 5.50;
  - За новоприети студенти, изискването е програмите да са били посочени като първо желание при кандидатстване в НБУ;
  - За редовни студенти е необходимо успехът от предходната академична година да не е по-нисък от 5.50, както и да са всички взети кредити по програмна схема;
  - Кандидатите да имат демонстрирана активна гражданска и/или университетска ангажираност (участия в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи);
  - участие в събеседване с Комисия определена от Ректора. Събеседването се провежда в началото на месец октомври. Точната дата се обявява на интернет страницата на департамент „Политически науки“. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства);
  - Класирането на кандидатите се извършва от Комисия, в състав: Председател – зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – ръководителя на департамент „Политически науки“ и преподавател от департамента.

   

  b) Продължителност на стипендията – една учебна година:
  - за бакалавърски програми: 2 семестъра;
  - за магистърска програма: 1 семестър.

   

  c) Необходими документи:
  - заявление до ръководителя на департамент „Политически науки“;
  - мотивационно писмо;
  - CV европейски формат;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

   

   

   

  Други стипендии от дарителски фондове.

   

  При възникване на други стипендии от дарителски фондове (еднократни или ежегодни), студенти на НБУ може да кандидатстват за тях по реда, предписан в техните условия, публикувани на сайта на НБУ.

      

 • Стипендии от външни организации
 • Стипендии на фондация „Еврика“

   

   

   

  Едногодишна стипендиантска програма в Бавария

   

   

  Конкурс за стипендианти – магистри и докторанти

   

   

   

  Стипендия на Европейския университетски институт (за докторанти)

   


   

  2021 Global Korea Scholarship GKS, Graduate Degree (за магистри и докторанти)
  Посолство на Република Корея  Scholarship for internship program „Leaders for Future“

   

   

  Две пълни стипендии за студенти по маркетинг за обучението “Brand Building for Tech-Driven Companies”

   

   

  За повече информация:

  Наталия Ценова

  natalia@theotherhalf.co

  0882 370 304