Стипендии

stipendii-2020_1050x399_crop_478b24840a

Стипендии след първата година на обучение 

 

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой студенти.

Академичните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.


В началото на всяка академична година част от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

СТИПЕНДИИ: ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Академични стипендии на НБУ
 •  

  За новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане:
   

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.
   

  2. Частични академични стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - 50% от две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане
  - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от Комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и„Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Размер:
  две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и приети по договор с професионални училища участват в класирането, ако са се обучавали поне една година в НБУ;
  • среден успех 6.00 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от предходното образование.


  Процедура:
   

  • Кандидатстване 

         - срок: от 15 до 30 октомври;
         - документи: заявление, обща справка.

  • Присъждане 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември;
         - оповестяване: от 1 декември.

   Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.

  2. Частични академични стипендии


  Размер:
  50% от две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • среден успех над 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен (и от предходното образование за студенти втора година на обучение в НБУ).

  Процедура: 

  • Кандидатстване: 

         - срок: от 15 до 30 октомври

         - документи: заявление, обща справка

  • Присъждане: 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември
         - оповестяване: от 1 декември

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти от магистърските програми, завършили поне един семестър – пълни и частични

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Критерии за присъждане:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първия семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични академични стипендии


  Критерии:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : 50 % от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура


  Кандидатстване:

  • срок15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • документи: заявление, обща справка


  Присъждане
  :

  • срок: 1 - 30 ноември и 1 - 30 април
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Необходими документи:


  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.


  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

   

   

 • Социални стипендии на НБУ
 •  

  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.
   

  1. Пълни социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии, след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  2. Частични социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26- годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • - при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  – 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  Усвояване: Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg


   

   

   

  Социални стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и „Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за учебна година

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК), самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура

  • срок : 15 – 30 октомври


  Присъждане: 

  • срок: 1 - 30 ноември 
  • оповестяване: от 1 декември 


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи:

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

    

  Социални стипендии за студенти от магистърските програми

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  50% от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура

  • срок: 15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи
  :

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

 • Стипендии от дарителски фондове
 •  

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“

   

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и за гражданска доблест


  Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  • студентът да се обучава в програма към департамент „Политически науки“;
  • среден успех над 5.50;
  • кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
  • активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи)

  Размер на стипендията.

  • две пълни семестриални такси за бакалавърски програми
  • три пълни семестриални такси за магистърска програма

  Продължителност на стипендията.

  • за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс)
  • за магистърска програма - 3 семестъра

  Кандидатстване:

  срок: 15 – 30 септември;
  документи: обща справка, мотивационно писмо

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендиите в периода 1–5 октомври и се оповестяват между 5–10 октомври.

  За повече информация:
  Елица Узунова
  e-mail: euzunova@nbu.bg

   

   

  Национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“

   

  Условия за кандидатстване:

  Кандидатите за стипендии да са певци до 32-годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове на Райна Кабаиванска.


  Процедура:

  Кандидатства се по време на майсторските класове на Райна Кабаиванска, присъжда се лично от Райна Кабаиванска.

   

  Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду” за подпомагане и стимулиране на младите изпълнители от Лятната музикална академия на НБУ в тяхното обучение и професионално развитие

   

  Процедура:

  Кандидатства се по време на Лятната джаз академия, присъждат се лично от Милчо Левиев и Вики Алмазиду на отличили се участници.

   

   

  Стипендиантска програма на Фондация „НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”

   

  I. Общи положения

  1. Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” предоставя на Нов български университет средства за присъждане на четири бр. пълни академични стипендии, от които:
  - три целеви стипендии - за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“, които специализират в областта на керамиката и дигиталните форми;
  - една стипендия – на студент от НБУ, независимо от програмата, в която учи.

  2.  Стипендиите са годишни и покриват две семестриални такси за съответната академична година. При ползване на намаление съгласно правилата в НБУ, стипендията се изчислява въз основа на намалената такса.

   

  II. Целеви стипендии за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“

  1. Стипендиите са три.

  2. Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. 

  3. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - участие в събеседване с Комисия включваща двама представители на Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” и представител на НБУ – преподавател от департамент „Пластични изкуства“, определен от Ректора. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  4. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).
  5. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и представителя на НБУ, който е член на Комисията по събеседване.


  III. Стипендия за един студент в НБУ, независимо от програмата, в която учи


  1. Кандидатстването за стипендията е по документи

  2. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България.
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  3. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - доказателства за участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойното положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

  4. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и преподавател в НБУ.

  5. Срок за подаване на документи - 25.09 - 29.09.2017 г.

   

  IV. Процедура за присъждане на стипендиите

  1. НБУ обявява условията за кандидатстване и прием на документи, както и датата за събеседване с кандидатите за трите целеви стипендии на интернет-страницата си -  раздел Студенти – Стипендии на НБУ, на интернет-страницата на департамент „Пластични изкуства“, както и на информационното табло на департамента.

  2. Документите за кандидатстване за стипендиите се приемат в последната седмица на месец септември – в отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на НБУ. 
  3. Ректорът назначава Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, определя преподавателя от департамент „Пластични изкуства“, който ще участва в комисията по събеседване, поканва Фондацията да определи двама свои представители за участие в събеседването – за трите целеви стипендии.

  4. Събеседването с кандидатите за трите целеви стипендии се провежда в началото на месец октомври – на предварително определената и обявена по реда на тази процедура дата.

  5. Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, класира кандидатите, съгласно критериите , определени в тази Процедура.

  6. НБУ усвоява стипендиите за съответния семестър, съгласно вътрешните си правила и след представяне на справка за записаните и платени курсове за семестъра, изисквани по програма. В случай, че стипендиант не се запише за втория семестър на съответната академична година, НБУ не усвоява стипендията за този семестър.

  7. Стипендията се получава, съответно – усвоява за годината, за която е присъдена.

      

 • Процедура за присъждане на стипендии

 • Процедурата за присъждане на стипендии можете да видите тук.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМИ "ПРАВО" И "АРХИТЕКТУРА")
 •  

  Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2019/2020 година

  1. Стипендиите могат да се усвояват от 23 януари до 02 февруари 2020 г. в касите 201 и 209, корпус 1 след записан семестър.

  Академични стипендии

  Випуск 2015

   

  Пълни академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2015

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F79499

  МП Право

   

  Частични академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2015

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F78445

  МП Право

   

  2

  F78574 

  МП Архитектура

   

  3

  F78552

  МП Архитектура

   

  Випуск 2016

   

  Частични академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2016

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F54148

  Информатика

   

  2

  F82682

  Мултимедия и компютърна графика

   

  3

  F83374

  Анимационно кино

   

  4

  F82860

  Графичен дизайн

   

  5

  F82960

  Мултимедия и компютърна графика

   

  6

  F82838

  Интериорен дизайн

   

  7

  F83288

  Международна политика (на френски език)

   

  8

  F82212

  Право

   

  9

  F82244

  Интериорен дизайн

   

  10

  F82669

  Графичен дизайн

   

  11

  F82733

  Кино и телевизия

   

  12

  F82327

  Музика

   

  13

  F82800

  Пластични изкуства

   

  14

  F82711

  Връзки с обществеността

   

  15

  F83016

  Мултимедия и компютърна графика

   

  16

  F84905

  Право

   

  17

  F82652

  Музика

   

  18

  F83406

  Графичен дизайн

   

  19

  F82651

  Управление на бизнеса и предприемачество

   

  20

  F83898

  Графичен дизайн

   

  Випуск 2017

   

  Пълни академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2017

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F86747

  Управление на туризма

   

  2

  F82667

  Психология

   

  3

  F86062

  Маркетинг

   

  4

  F86759

  Графичен дизайн

   

  5

  F87055

  Анимационно кино

   

  6

  F88129

  Кино и телевизия

   

  7

  F88199

  Интериорен дизайн

   

  8

  F86490

  Психология

   

  Частични академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2017

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F87142

  Анимационно кино

   

  2

  F86766

  Визуални изкуства

   

  3

  F87001

  Реклама

   

  4

  F86592

  Мода

   

  5

  F86662

  Кино и телевизия

   

  6

  F87296

  Графичен дизайн

   

  7

  F86561

  Интериорен дизайн

   

  8

  F87231

  Мултимедия и компютърна графика

   

  9

  F86753

  Интериорен дизайн

   

  10

  F86887

  Графичен дизайн

   

  11

  F86970

  Графичен дизайн

   

  12

  F87429

  Право

   

  13

  F86775

  Графичен дизайн

   

  14

  F88944

  Психология (на английски език)

   

  15

  F86930

  Психология

   

  16

  F86486

  Интериорен дизайн

   

  17

  F87631

  Управление на туризма

   

  18

  F87632

  Интериорен дизайн

   

  19

  F87431

  Право

   

  20

  F87382

  Реклама

   

  Випуск 2018  
  Пълни академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2018  

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F91864

  Администрация и управление

   

  2

  F90867

  Финанси

   

  3

  F92048

  Графичен дизайн

   

  4

  F91127

  Международна политика (на френски език)

   

  5

  F90662

  Уеб дизайн и графичен дизайн

   

  6

  F92058

  Управление на бизнеса и предприемачество

   

  7

  F90532

  Визуални изкуства

   

  8

  F91736

  Право

   

  Частични академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2018

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F91208

  Уеб дизайн и графичен дизайн

   

  2

  F91247

  Интериорен дизайн

   

  3

  F90827

  Реклама

   

  4

  F91598

  Анимационно кино

   

  5

  F91586

  Мултимедия и компютърна графика

   

  6

  F90026

  Уеб дизайн и графичен дизайн

   

  7

  F91316

  Психология

   

  8

  F91082

  Уеб дизайн и графичен дизайн

   

  9

  F92059

  Визуални изкуства

   

  10

  F89618

  Графичен дизайн

   

  11

  F90712

  Графичен дизайн

   

  12

  F90553

  Интериорен дизайн

   

  13

  F91300

  Управление на бизнеса и предприемачество

   

  14

  F92161

  Музика

   

  15

  F90854

  Арабистика

   

  16

  F91056

  Графичен дизайн

   

  17

  F91305

  Арабистика

   

  18

  F91108

  Анимационно кино

   

  19

  F91745

  Интериорен дизайн

   

  20

  F89941

  Маркетинг

   

  Социални стипендии

  Випуск 2015

  Пълна социална стипендия за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2015

  Фак.№

  Програма

  1

  F78452

  МП Право

  Частична социална стипендия за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2015

  Фак.№

  Програма

  1

  F79237

  МП Право

   

  Випуск 2016

  Пълни социални стипендии за студенти от БП и МП "Право" и "Архитектура" - Випуск 2016

  Фак.№

  Програма

  1

  F82977

  Право

  2

  F82799

  Право

  Частични социални стипендии за студенти от БП и МП "Право" и "Архитектура" - Випуск 2016

  Фак.№

  Програма

  1

  F45233

  Управление на бизнеса и предприемачество - ДО

  2

  F82570

  Право

  3

  F84803

  Графичен дизайн

  4

  F82965

  Интериорен дизайн

  5

  F82769

  Мултимедия и компютърна графика

  6

  F82261

  Графичен дизайн

  7

  F82670

  Графичен дизайн

  8

  F83330

  Политиката и обществото (на английски език)

  9

  F83105

  Туризъм

  10

  F88330

  Интериорен дизайн

   

  Випуск 2017

  Пълни социални стипендии за студенти отБП и  МП "Право" и "Архитектура" - Випуск 2017

  Фак.№

  Програма

  1

  F88053

  Визуални изкуства

  2

  F87443

  Реклама

  Частични социални стипендии за студенти отБП и  МП "Право" и "Архитектура" - Випуск 2017

  Фак.№

  Програма

  1

  F87382

  Реклама

  2

  F86108

  Управление на бизнеса и предприемачество

  3

  F86823

  Психология (на английски език)

  4

  F86613

  Кино и телевизия

  5

  F87137

  Интериорен дизайн

  6

  F87011

  Графичен дизайн

  7

  F87489

  Реклама

  8

  F86649

  Психология

  9

  F86606

  Графичен дизайн

  10

  F89791

  Психология (на английски език)

   

  Випуск 2018

  Пълни социални стипендии за студенти от БП и МП "Право" и "Архитектура" - 2018

  Фак.№

  Програма

  1

  F91610

  Графичен дизайн

  2

  F90992

  Уеб дизайн и графична реклама

  Частични социални стипендии за студенти от БП и МП "Право" и "Архитектура" - 2018

  Фак.№

  Програма

  1

  F91159

  Информационни технологии

  2

  F93460

  Управление на бизнеса и предприемачество - ДО

  3

  F92045

  Графичен дизайн

  4

  F90118

  Интериорен дизайн

  5

  F90849

  Графичен дизайн

  6

  F90834

  Графичен дизайн

  7

  F91033

  Информационни технологии

  8

  F91820

  Управление на бизнеса и предприемачество

  9

  F90092

  Фотография

  10

  F91076

  Графичен дизайн

   

   

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ)
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2019/2020 година


  Стипендии могат да се усвояват до 01 септември 2020 г.
  Пълна академична стипендия

  Фак.№

  1

  F97811

  Частични академични стипендии

  1

  F79067

  2

  F74254

  3

  F98258

  4

  F97800

  5

  F98511

  6

  F71237

  7

  F97615

  8

  F74919

  9

  F73601

  10

  F49446

  11

  F98055

  12

  F95420

  13

  F77681

  14

  F80658

  15

  F95229

  Пълна социална стипендия

        №

  Фак.№

  1

  F 79699

  Частични социални стипендии

  1

  F 59645

  2

  F 97717

  3

  F 74120

  4

  F 98517

  5

  F 75176

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
 • Списък на класираните новоприети студенти за академични и социални стипендии

  академична 2020/2021 година

   

  Стипендиите могат да се усвояват от 23 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 в каса 201, корпус 1 след записан семестър.

   

  Пълни академични стипендии

   

  F №

  Програма

  F100355

  Уеб дизайн и графична реклама

  F101107

  Музика

  F100662

  Графичен дизайн

  F100855

  Мултимедия и компютърна графика

  F100944

  Архитектура

  F101719

  Мода

  F100758

  Информатика

  F100174

  Информационни технологии

   

   

  Частични академични стипендии

   

   F №

  Програма

  F100484

  Психология (на английски език)

  F101022

  Графичен дизайн

  F100106

  Театър

  F100456

  Информатика

  F100046

  Реклама

  F099875

  Мрежови технологии (на английски език)

  F100543

  Психология

  F101552

  Уеб дизайн и графична реклама

  F100509

  Връзки с обществеността

  F100280

  Кино и телевизия

  F099995

  Фотография

  F099559

  Психология

  F101132

  Уеб дизайн и графична реклама

  F099915

  Графичен дизайн

  F100467

  Фотография

  F100988

  Уеб дизайн и графична реклама

  F099943

  Графичен дизайн

  F100491

  Кино и телевизия

   

  Пълни социални стипендии за новоприети студенти

   

   F №

  Програма

  F103098

  Реклама

  F100754

  Уеб дизайн и графична реклама

  F099561

  Графичен дизайн

   

  Частични социални стипендии за новоприети студенти

   

   F №

  Програма

  F100575

  Право

  F100016

  Информатика

  F101620

  Психология

  F099920

  Управление на бизнеса и предприемачество

  F100167

  Психология (на английски език)

 • СТИПЕНДИИ ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“ - КЛАСИРАНЕ
 • Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на студенти от програми:


  Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия.

  СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
  НА ФОНДАЦИЯ

  КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

   

                 Продължаваща стипендия се присъжда на следните студенти:

   

   

   

  Випуск 2017/2018 г.

   

  Студент

  Програма

   1.

  F86597     

  Изкуствознание и артмениджмънт

   2.

  F88068

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

   

  Випуск 2018/2019 г.

   

  Студент

  Програма

   1.

  F91661   

  Антропология

   2.

  F93100

  История и археология

   

           

   

   

  Стипендиите за есенен семестър 2020/2021 година ще се усвояват в периода от 14.09.2020 г. до 25.09.2020 г. на касата на НБУ – 201, корпус 1 , след регистриран и заплатен есенен семестър на учебната 2020/2021 година.

   

   

                 

   

   

   

   


   

   

 • Стипендии от външни организации
 • Стипендии на фондация „Еврика“

   

   

   

  Едногодишна стипендиантска програма в Бавария

   

   

  Конкурс за стипендианти – магистри и докторанти

   

   

   

  Стипендия на Европейския университетски институт (за докторанти)