Стипендии

stipendii_1050x399_crop_478b24840a

Стипендии след първата година на обучение 

 

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой студенти.

Академичните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.


В началото на всяка академична година част от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

СТИПЕНДИИ: ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Академични стипендии на НБУ
 •  

  За новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане:
   

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.
   

  2. Частични академични стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - 50% от две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане
  - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от Комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и„Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Размер:
  две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и приети по договор с професионални училища участват в класирането, ако са се обучавали поне една година в НБУ;
  • среден успех 6.00 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от предходното образование.


  Процедура:
   

  • Кандидатстване 

         - срок: от 15 до 30 октомври;
         - документи: заявление, обща справка.

  • Присъждане 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември;
         - оповестяване: от 1 декември.

   Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.

  2. Частични академични стипендии


  Размер:
  50% от две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • среден успех над 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен (и от предходното образование за студенти втора година на обучение в НБУ).

  Процедура: 

  • Кандидатстване: 

         - срок: от 15 до 30 октомври

         - документи: заявление, обща справка

  • Присъждане: 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември
         - оповестяване: от 1 декември

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти от магистърските програми, завършили поне един семестър – пълни и частични

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Критерии за присъждане:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първия семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични академични стипендии


  Критерии:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : 50 % от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура


  Кандидатстване:

  • срок15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • документи: заявление, обща справка


  Присъждане
  :

  • срок: 1 - 30 ноември и 1 - 30 април
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Необходими документи:


  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.


  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

   

   

   

 • Социални стипендии на НБУ
 •  

  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.
   

  1. Пълни социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии, след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  2. Частични социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26- годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • - при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  – 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  Усвояване: Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg


   

   

   

  Социални стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и „Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за учебна година

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК), самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура

  • срок : 15 – 30 октомври


  Присъждане: 

  • срок: 1 - 30 ноември 
  • оповестяване: от 1 декември 


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи:

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

    

  Социални стипендии за студенти от магистърските програми

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  50% от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура

  • срок: 15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи
  :

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

 • Стипендии от дарителски фондове
 •  

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“

   

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и за гражданска доблест


  Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  • студентът да се обучава в програма към департамент „Политически науки“;
  • среден успех над 5.50;
  • кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
  • активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи)

  Размер на стипендията.

  • две пълни семестриални такси за бакалавърски програми
  • три пълни семестриални такси за магистърска програма

  Продължителност на стипендията.

  • за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс)
  • за магистърска програма - 3 семестъра

  Кандидатстване:

  срок: 15 – 30 септември;
  документи: обща справка, мотивационно писмо

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендиите в периода 1–5 октомври и се оповестяват между 5–10 октомври.

  За повече информация:
  Елица Узунова
  e-mail: euzunova@nbu.bg

   

   

  Национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“

   

  Условия за кандидатстване:

  Кандидатите за стипендии да са певци до 32-годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове на Райна Кабаиванска.


  Процедура:

  Кандидатства се по време на майсторските класове на Райна Кабаиванска, присъжда се лично от Райна Кабаиванска.

   

  Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду” за подпомагане и стимулиране на младите изпълнители от Лятната музикална академия на НБУ в тяхното обучение и професионално развитие

   

  Процедура:

  Кандидатства се по време на Лятната джаз академия, присъждат се лично от Милчо Левиев и Вики Алмазиду на отличили се участници.

   

   

  Стипендиантска програма на Фондация „НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”

   

  I. Общи положения

  1. Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” предоставя на Нов български университет средства за присъждане на четири бр. пълни академични стипендии, от които:
  - три целеви стипендии - за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“, които специализират в областта на керамиката и дигиталните форми;
  - една стипендия – на студент от НБУ, независимо от програмата, в която учи.

  2.  Стипендиите са годишни и покриват две семестриални такси за съответната академична година. При ползване на намаление съгласно правилата в НБУ, стипендията се изчислява въз основа на намалената такса.

   

  II. Целеви стипендии за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“

  1. Стипендиите са три.

  2. Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. 

  3. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - участие в събеседване с Комисия включваща двама представители на Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” и представител на НБУ – преподавател от департамент „Пластични изкуства“, определен от Ректора. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  4. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).
  5. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и представителя на НБУ, който е член на Комисията по събеседване.


  III. Стипендия за един студент в НБУ, независимо от програмата, в която учи


  1. Кандидатстването за стипендията е по документи

  2. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България.
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  3. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - доказателства за участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойното положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

  4. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и преподавател в НБУ.

  5. Срок за подаване на документи - 25.09 - 29.09.2017 г.

   

  IV. Процедура за присъждане на стипендиите

  1. НБУ обявява условията за кандидатстване и прием на документи, както и датата за събеседване с кандидатите за трите целеви стипендии на интернет-страницата си -  раздел Студенти – Стипендии на НБУ, на интернет-страницата на департамент „Пластични изкуства“, както и на информационното табло на департамента.

  2. Документите за кандидатстване за стипендиите се приемат в последната седмица на месец септември – в отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на НБУ. 
  3. Ректорът назначава Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, определя преподавателя от департамент „Пластични изкуства“, който ще участва в комисията по събеседване, поканва Фондацията да определи двама свои представители за участие в събеседването – за трите целеви стипендии.

  4. Събеседването с кандидатите за трите целеви стипендии се провежда в началото на месец октомври – на предварително определената и обявена по реда на тази процедура дата.

  5. Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, класира кандидатите, съгласно критериите , определени в тази Процедура.

  6. НБУ усвоява стипендиите за съответния семестър, съгласно вътрешните си правила и след представяне на справка за записаните и платени курсове за семестъра, изисквани по програма. В случай, че стипендиант не се запише за втория семестър на съответната академична година, НБУ не усвоява стипендията за този семестър.

  7. Стипендията се получава, съответно – усвоява за годината, за която е присъдена.

      

 • Процедура за присъждане на стипендии

 • Процедурата за присъждане на стипендии можете да видите тук.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМИ "ПРАВО" И "АРХИТЕКТУРА")
 •  

  Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2018/2019 година

  1. Стипендиите могат да се усвояват до 03 февруари 2019 г. в касите 201 и 209, корпус 1 след записан семестър.

  Академични стипендии - Випуск 2014

  Частични академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право"- Випуск 2014

  Фак.№

  Програма

  1

  F75974

  МП Право

  2

  F74599

  МП Архитектура

  3

  F73781

  МП Право

  4

  F80855

  МП Архитектура

  5

  F73772

  МП Право

  Академични стипендии - Випуск 2015

   

  Пълни академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2015

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F78509

  Анимационно кино

   

  2

  F79499

  МП Право

   

  3

  F36829

  Туризъм                                                          

   

  4

  F81896

  Антропология

   

  Частични академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2015

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F79067

  Италианистика

   

  2

  F80329

  Графичен дизайн

   

  3

  F78445

  МП Право

   

  4

  F78994

  Мултимедия и компютърна графика

   

  5

  68953

  Музика

   

  6

  F78947

  Графичен дизайн

   

  7

  F78104

  Кино и телевизия

   

  8

  F82579

  Музика

   

  9

  F79600

  Международна политика (на френски език)

   

  10

  F79683

  Анимационно кино

   

  11

  F79039

  Администрация и управление

   

  12

  F78573

  Социология

   

  13

  F78544

  Кино и телевизия

   

  14

  F78603

  Графичен дизайн

   

  15

  F78574

  МП Архитектура

   

  16

  F79451

  Интериорен дизайн

   

  17

  F78111

  Кино и телевизия

   

  18

  F80679

  Кино и телевизия

   

  19

  F78555

  Пластични изкуства

   

  20

  F40172

  МП Право

   

  Академични стипендии - Випуск 2016

   

  Пълни академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2016

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F82960

  Мултимедия и компютърна графика

   

  2

  F83962

  Връзки с обществеността

   

  3

  F82330

  Реклама

   

  4

  F83016

  Мултимедия и компютърна графика

   

  5

  F82799

  МП Право

   

  6

  F82714

  Графичен дизайн

   

  7

  F84309

  МП Право

   

  8

  F82651

  Управление на бизнеса и предприемачество

   

  9

  F82546

  Психология

   

  10

  F82313

  Психология

   

  Частични академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2016

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F82711

  Връзки с обществеността

   

  2

  F82715

  Кино и телевизия

   

  3

  F82686

  Мултимедия и компютърна графика

   

  4

  F83777

  Интериорен дизайн

   

  5

  F82838

  Интериорен дизайн

   

  6

  F82860

  Графичен дизайн

   

  7

  F83051

  Графичен дизайн

   

  8

  F82682

  Мултимедия и компютърна графика

   

  9

  F82212

  МП Право

   

  10

  F83288

  Международна политика (на френски език)

   

  11

  F54148

  Информатика

   

  12

  F82786

  МП Архитектура

   

  13

  F83608

  Телекомуникации

   

  14

  F82327

  Музика

   

  15

  F84905

  МП Право

   

  16

  F82694

  Графичен дизайн

   

  17

  F82326

  Графичен дизайн

   

  18

  F86350

  Мода

   

  19

  F82244

  Интериорен дизайн

   

  20

  F82873

  Музика

   

  21

  F82669

  Графичен дизайн

   

  22

  F82733

  Кино и телевизия

   

  23

  F82704

  Кино и телевизия

   

  24

  F82800

  Пластични изкуства

   

  25

  F84658

  Графичен дизайн

   

  Академични стипендии - Випуск 2017

   

  Пълни академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2017

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F82667

  Психология

   

  2

  F86747

  Управление на туризма

   

  3

  F86062

  Маркетинг

   

  4

  F86759

  Графичен дизайн

   

  5

  F86608

  Биология - обща и приложна

   

  6

  F86668

  Графичен дизайн

   

  7

  F87296

  Графичен дизайн

   

  8

  F88199

  Интериорен дизайн

   

  9

  F88129

  Кино и телевизия

   

  Частични академични стипендии за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2017

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F86601

  Управление на бизнеса и предпримачество

   

  2

  F86766

  Визуални изкуства

   

  3

  F87001

  Реклама

   

  4

  F86592

  Мода

   

  5

  F86013

  Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

   

  6

  F86490

  Психология

   

  7

  F86762

  Анимационно кино

   

  8

  F87507

  Графичен дизайн

   

  9

  F87142

  Анимационно кино

   

  10

  F86956

  Графичен дизайн

   

  11

  F87815

  МП Право

   

  12

  F89103

  Театър

   

  13

  F86662

  Кино и телевизия

   

  14

  F87163

  Международна политика (на френски език)

   

  15

  F87055

  Анимационно кино

   

  16

  F87795

  Графичен дизайн

   

  17

  F87009

  Интериорен дизайн

   

  18

  F87069

  Графичен дизайн

   

  19

  F86753

  Интериорен дизайн

   

  20

  F86561

  Интериорен дизайн

   

  21

  F88092

  Информатика

   

  22

  F87079

  Анимационно кино

   

  23

  F86648

  Мода

   

  24

  F87150

  Графичен дизайн

   

  25

  F86669

  Графичен дизайн

   

  26

  F87057

  Арабистика

   

  27

  F86775

  Графичен дизайн

   

  28

  F86970

  Графичен дизайн

   

  29

  F87436

  Интериорен дизайн

   

  30

  F86887

  Графичен дизайн

   

  31

  F87468

  Мода

   

  Социални стипендии - Випуск 2014

  Пълна социална стипендия за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2014

  Фак.№

  Програма

  1

  F54734

  МП Право

  Частична социална стипендия за студенти от БП и МП "Архитектура" и "Право" - Випуск 2014

  Фак.№

  Програма

  1

  F73947

  МП Право

  2

  F20146

  МП Право

  3

  F75628

  МП Право

  4

  F76663

  МП Право

   

  Социални стипендии - Випуск 2015

  Пълни социални стипендии за студенти от БП и МП "Право" и "Архитектура" - Випуск 2015

  Фак.№

  Програма

  1

  F78152

  Информатика

  2

  F79451

  Интериорен дизайн

  Частични социални стипендии за студенти от БП и МП "Право" и "Архитектура" - Випуск 2015

  Фак.№

  Програма

  3

  F79359

  Музика

  4

  F78144

  Анимационно кино

  5

  F74733

  Изкуствознание и артмениджмънт

  6

  F78529

  Реклама

  7

  F78452

  МП Право

  8

  F78787

  Интериорен дизайн

  9

  F79237

  МП Право

  10

  F85459

  Управление на бизнеса и предприемачество

   

  Социални стипендии - Випуск 2016

  Пълни социални стипендии за студенти отБП и  МП "Право" и "Архитектура" - Випуск 2016

  Фак.№

  Програма

  1

  F84631

  Анимационно кино

  2

  F84803

  Графичен дизайн

  3

  F82570

  МП Право

  Частични социални стипендии за студенти отБП и  МП "Право" и "Архитектура" - Випуск 2016

  Фак.№

  Програма

  4

  F82965

  Интериорен дизайн

  5

  F82769

  Мултимедия и компютърна графика

  6

  F82261

  Графичен дизайн

  7

  F82670

  Графичен дизайн

  8

  F82640

  Кино и телевизия

  9

  F83106

  Реклама

  10

  F83330

  Политика и общество (на английски език)

  11

  F86429

  Интериорен дизайн

  12

  F88330

  Интериорен дизайн

  13

  F88339

  Управление на бизнеса и предпримачество

  14

  F83105

  Туризъм РО

  15

  83597

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  Социални стипендии - Випуск 2017

  Пълни социални стипендии за студенти от БП и МП "Право" и "Архитектура" - 2017

  Фак.№

  Програма

  1

  F88053

  Визуални изкуства

  2

  F87443

  Реклама

   

   

   

  Частични социални стипендии за студенти от БП и МП "Право" и "Архитектура" - 2017

  Фак.№

  Програма

  3

  F87382

  Реклама

  4

  F86639

  Управление на бизнеса и предприемачество

  5

  F87011

  Графичен дизайн

  6

  F86649

  Психология

  7

  F87137

  Интериорен дизайн

  8

  F86823

  Психология (на английски език)

  9

  F86210

  Маркетинг

  10

  F86613

  Кино и телевизия

  11

  F87489

  Реклама

  12

  F87064

  Графичен дизайн

  13

  F88832

  Визуални изкуства

  14

  F86606

  Графичен дизайн

  15

  F88631

  Маркетинг

  16

  F86069

  Мултимедия и компютърна графика

  17

  F87233

  Маркетинг

  18

  F86507

  Биология - обща и приложна

  19

  F86791

  Гражданска и корпоративна сигурност

  20

  F87733

  Управление на бизнеса и предприемачество

   

   

   

   

   

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ)
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2018/2019 година

  1. Стипендиите могат да се усвояват до 08 септември 2019 г. в касите 201 и 209, корпус 1 след записан семестър.

   

  Пълни академични стипендии МАГИСТРИ - Випуск есен 2018

   
  Фак.№ Програма
  1 F69916 Организационна и социална психология

  Частични академични стипендии за студенти от МП - Випуск есен 2018

  Фак.№

  Програма

  1

  F70205

  Клинична социална работа

  2

  F74578

  Счетоводство и одитинг

   3

  F73838

   Мода и бизнес стратегиии

  4

  F74457

  Екологични експертизи и контрол

  5

  F93866

  Психология на развитието
  6 F74219 Управление на проекти по информационни технологии
  7 F91990 Тонрежисура
  8 F74247 Графично и пространствено проектиране
  9 F92109 Пространствен дизайн
  10 F78412 Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
  11 F59441 Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
  12 F78413 Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
  13 F69004 Древният Египет в Класическата епоха
  14 F70698 Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
  15 F92385 Клинична социална работа

   

   

  Пълни социални стипендии МАГИСТРИ - Випуск есен 2018
  Фак.№ Програма
  1 F93481 Театрално изкуство и общество
  Частични социални стипендии за студенти от МП - Випуск есен 2018
  Фак.№ Програма
  1 F93263 Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
  2 F17543 Управление на проекти по информационни технологии
  3 F60293 Политически мениджмънт и публични политики
  4 F92509 Поп и джаз музика
  5 F93022 Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
 • Списък на класираните новоприети студенти за академични и социални стипендии

  академична 2019/2020 година

   

   

  Пълни академични стипендии

   

  F №

  Програма

  F95579

  Право

  F95727

  Интериорен дизайн

  F95972

  Информационни технологии

  F95471

  Връзки с обществеността

  F96774

  Египтология (Египетски език, култура и литература)

  F95580

  Информатика

  F95856

  Графичен дизайн

  F53872

  Психология (на английски език)

  F95621

  Интериорен дизайн

  F96792

  Графичен дизайн

   

   

  Частични академични стипендии

   

   F №

  Програма

  F95600

  Реклама

  F96955

  Право

  F96087

  Мрежови технологии (на английски език)

  F97158

  Право

  F96275

  Графичен дизайн

  F96751

  Графичен дизайн

  F96555

  Графичен дизайн

  F96750

  Журналистика

  F95822

  Реклама

  F96181

  Психология

  F96934

  Управление на бизнеса и предприемачество

  F95104

  Музика

  F96665

  Графичен дизайн

  F95575

  Маркетинг

  F96963

  Кино и телевизия

  F95226

  Финанси

  F96868

  Архитектура

  F95831

  Музика

  F95633

  Интериорен дизайн

  F95853

  Анимационно кино

  F97201

  Информатика

  F97131

  Реклама

  F95593

  Графичен дизайн

   

  Частични социални стипендии

   

   F №

  Програма

  F97015

  Информатика

 • СТИПЕНДИИ ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“ - КЛАСИРАНЕ
 • Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:


  Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия.


  СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
  НА ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“

                 Продължаваща стипендия се присъжда на следните студенти:

   

  ВИПУСК 2016/2017 година

  Студент

  Програма

   1

  F82243 Яна Венциславова Петкова

  Българистика (Български език, култура и литература)

   

  ВИПУСК 2017/2018 година

  Студент

  Програма

   1

  F87661 Стоян Ангелов Костадинов

  Антропология

  2

  F86597 Косара Венцеславова Константинова

  Изкуствознание и артмениджмънт

   3

  F87719 Радина Райчева Янчева

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

   

                                                    ВИПУСК 2018/2019 година

   

  Студент

  Програма

   1

  F64092 Юлиян Николов Недев

  Антропология

   2

  F91661 Роберта Радкова Колева

  Антропология

   3

  F93100 Мартин Бойков Новаков

  История и археология

   

   

  Стипендиите за есенен семестър 2019/2020 година ще се усвояват в периода от 23.08.2019 г. до 08.09.2019 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1 , след регистриран и заплатен есенен семестър на учебната 2019/2020 година.