facebook

Стипендии

stipendii-2020_1050x399_crop_478b24840a

Стипендии след първата година на обучение 

 

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой студенти.

Академичните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.


В началото на всяка академична година част от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

СТИПЕНДИИ: ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Допълнителни частични социални стипендии на НБУ във връзка с пандемията от COVID-19
 • І. Стипендии за доброволческа дейност в борбата срещу COVID-19

  Воден от желанието да насърчава гражданската активност и солидарността, Нов български университет присъжда извънредно 10 еднократни стипендии, покриващи 50 % от таксата за обучение за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г., на свои студенти в бакалавърски и магистърски програми, участвали активно в борбата срещу COVID-19.

  1. Критерии за присъждане: организиране на доброволческа дейност и/или участие като доброволец в болнично заведение, държавна или обществена институция, или НПО с национално представителство, в помощ на пострадали от COVID-19, в периода март 2020 – декември 2020 г.;

  Предимство имат тези студенти, които не са получавали възнаграждение за съответната доброволческа дейност.

  В случай на еднакви кандидатури НБУ ще използва като допълнителен критерий успеха от дипломата за средно образование (при първокурсниците) или броя на взетите изпити и успеха от следването (при студентите след първи курс).

  Кандидатите трябва да са български граждани и да са записани като редовни студенти в програмата, в която се обучават, както и да не са носители на други стипендии от НБУ за същия семестър. Ако са получили друг вид стипендия от университета за същия семестър, имат право да изберат само една стипендия.

  1. Размер на стипендията: 50 % от семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г.
  2. Необходими документи:
  • заявление от кандидата за стипендия;
  • документ (удостоверение, служебна бележка и др.) от болнично заведение, държавна или обществена институция, или НПО с национално представителство, удостоверяващ извършването на доброволческа дейност в това болнично заведение/институция/НПО, в помощ на пострадали от COVID-19, в периода март 2020 – декември 2020 г.;
  • мотивационно писмо на кандидата (до 500 думи).
  1. Процедура на кандидатстване:

  Студентът подава документите си лично в отдел „Студенти“ или на имейл student@nbu.bg, в срок до 9 февруари 2021 г.

  1. Присъждане и усвояване на стипендията:
  • комисия в състав: Ректорът на НБУ, Зам.-ректорът по учебната дейност, Изпълнителният директор на НБУ, Деканът на ФБО, Директорът на ЦСА и Гл. юрисконсулт разглежда документите и в десетдневен срок уведомява избраните кандидати;
  • усвояването на стипендията става след заплащането на семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. в предвидения в календара срок.

  Нов български университет няма да класира кандидати, които подават невярна или подвеждаща информация при кандидатстване.

  ΙΙ. Стипендии за подкрепа на студенти, пострадали от COVID-19 и ефектите от пандемията

  Воден от желанието си да подпомогне студенти в затруднено финансово положение в период на пандемия, Нов български университет обявява 40 извънредни частични стипендии за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. за свои студенти в бакалавърски и магистърски програми, пострадали от COVID-19 и негативните ефекти от пандемията.

  1. Вид и размер на стипендиите:
  • Еднократна стипендия в размер на 30% от семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. – при загуба на родител или съпруг/съпруга, вследствие на което доходът на член от семейството е спаднал под две минимални работни заплати, определени за страната;
  • Еднократна стипендия в размер на 20% от семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. – при дълготрайна загуба на работа (период от поне 3 месеца), вследствие на което доходът на член от семейството е спаднал под две минимални работни заплати, определени за страната.
  1. Критерии за присъждане:
  • загуба на родител (за студенти не по-възрастни от 26 години) или съпруг/съпруга, починали след м. март 2020 г.;
  • дълготрайна загуба на работа (период от поне 3 месеца) вследствие от икономическите ефекти от COVID-19 в периода март 2020-декември 2020 г.

  В случай на еднакви кандидатури НБУ ще използва като допълнителен критерий успеха от дипломата за средно образование (при първокурсниците) или броя на взетите изпити и успеха от следването (при студентите след първи курс).

  Кандидатите трябва да са български граждани и да са записани като редовни студенти в програмата, в която се обучават, както и да не са носители на други стипендии от НБУ за същия семестър. Ако са получили друг вид стипендия от университета за същия семестър, имат право да изберат само една стипендия.

  1. Необходими документи:
  • заявление от кандидата за стипендия;
  • акт за раждане или акт за брак;
  • смъртен акт за починал родител или съпруг/съпруга;
  • документ от работодател, удостоверяващ, че кандидатът е бил освободен от работа вследствие на негативните ефекти от COVID-19;
  • декларация от студента, удостоверяваща намаляването на дохода на член от семейството, както и истинността на предоставената информация.
  1. Процедура на кандидатстване:

  Студентът подава документите си лично в отдел „Студенти“ или на имейл student@nbu.bg, в срок до 9 февруари 2021 г.

   

  1. Присъждане и усвояване на стипендията:
  • комисия в състав: Ректорът на НБУ, Зам.-ректорът по учебната дейност, Изпълнителният директор на НБУ, Деканът на ФБО, Директорът на ЦСА и Гл. юрисконсулт разглежда документите и в десетдневен срок уведомява избраните кандидати;
  • усвояването на стипендията става след заплащането на семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. в предвидения в календара срок.

  Нов български университет няма да класира кандидати, които подават невярна или подвеждаща информация при кандидатстване.

 • Академични стипендии на НБУ
 •  

  За новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане:
   

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.
   

  2. Частични академични стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - 50% от две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане
  - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от Комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ
  от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и„Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Размер:
  две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и приети по договор с професионални училища участват в класирането, ако са се обучавали поне една година в НБУ;
  • среден успех 6.00 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от предходното образование.


  Процедура:
   

  • Кандидатстване 

         - срок: от 15 до 30 октомври;
         - документи: заявление, обща справка.

  • Присъждане 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември;
         - оповестяване: от 1 декември.

   Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.

  2. Частични академични стипендии


  Размер:
  50% от две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • среден успех над 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен (и от предходното образование за студенти втора година на обучение в НБУ).

  Процедура: 

  • Кандидатстване: 

         - срок: от 15 до 30 октомври

         - документи: заявление, обща справка

  • Присъждане: 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември
         - оповестяване: от 1 декември

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти от магистърските програми, завършили поне един семестър – пълни и частични

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Критерии за присъждане:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първия семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични академични стипендии


  Критерии:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : 50 % от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура


  Кандидатстване:

  • срок15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • документи: заявление, обща справка


  Присъждане
  :

  • срок: 1 - 30 ноември и 1 - 30 април
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Необходими документи:


  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.


  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

   

   

   

 • Социални стипендии на НБУ
 •  

  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.
   

  1. Пълни социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии, след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  2. Частични социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26- годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • - при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  – 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  Усвояване: Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg


   

   

   

  Социални стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и „Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за учебна година

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК), самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура

  • срок : 15 – 30 октомври


  Присъждане: 

  • срок: 1 - 30 ноември 
  • оповестяване: от 1 декември 


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи:

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

    

  Социални стипендии за студенти от магистърските програми

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  50% от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура

  • срок: 15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи
  :

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

 • Стипендии от дарителски фондове
 •  

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“

   

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и за гражданска доблест


  Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  • студентът да се обучава в програма към департамент „Политически науки“;
  • среден успех над 5.50;
  • кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
  • активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи)

  Размер на стипендията.

  • две пълни семестриални такси за бакалавърски програми
  • три пълни семестриални такси за магистърска програма

  Продължителност на стипендията.

  • за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс)
  • за магистърска програма - 3 семестъра

  Кандидатстване:

  срок: 15 – 30 септември;
  документи: обща справка, мотивационно писмо

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендиите в периода 1–5 октомври и се оповестяват между 5–10 октомври.

  За повече информация:
  Елица Узунова
  e-mail: euzunova@nbu.bg

   

   

  Национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“

   

  Условия за кандидатстване:

  Кандидатите за стипендии да са певци до 32-годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове на Райна Кабаиванска.


  Процедура:

  Кандидатства се по време на майсторските класове на Райна Кабаиванска, присъжда се лично от Райна Кабаиванска.

   

  Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду” за подпомагане и стимулиране на младите изпълнители от Лятната музикална академия на НБУ в тяхното обучение и професионално развитие

   

  Процедура:

  Кандидатства се по време на Лятната джаз академия, присъждат се лично от Милчо Левиев и Вики Алмазиду на отличили се участници.

   

   

  Стипендиантска програма на Фондация „НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”

   

  I. Общи положения

  1. Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” предоставя на Нов български университет средства за присъждане на четири бр. пълни академични стипендии, от които:
  - три целеви стипендии - за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“, които специализират в областта на керамиката и дигиталните форми;
  - една стипендия – на студент от НБУ, независимо от програмата, в която учи.

  2.  Стипендиите са годишни и покриват две семестриални такси за съответната академична година. При ползване на намаление съгласно правилата в НБУ, стипендията се изчислява въз основа на намалената такса.

   

  II. Целеви стипендии за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“

  1. Стипендиите са три.

  2. Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. 

  3. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - участие в събеседване с Комисия включваща двама представители на Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” и представител на НБУ – преподавател от департамент „Пластични изкуства“, определен от Ректора. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  4. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).
  5. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и представителя на НБУ, който е член на Комисията по събеседване.


  III. Стипендия за един студент в НБУ, независимо от програмата, в която учи


  1. Кандидатстването за стипендията е по документи

  2. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България.
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  3. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - доказателства за участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойното положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

  4. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и преподавател в НБУ.

  5. Срок за подаване на документи - 25.09 - 29.09.2017 г.

   

  IV. Процедура за присъждане на стипендиите

  1. НБУ обявява условията за кандидатстване и прием на документи, както и датата за събеседване с кандидатите за трите целеви стипендии на интернет-страницата си -  раздел Студенти – Стипендии на НБУ, на интернет-страницата на департамент „Пластични изкуства“, както и на информационното табло на департамента.

  2. Документите за кандидатстване за стипендиите се приемат в последната седмица на месец септември – в отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на НБУ. 
  3. Ректорът назначава Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, определя преподавателя от департамент „Пластични изкуства“, който ще участва в комисията по събеседване, поканва Фондацията да определи двама свои представители за участие в събеседването – за трите целеви стипендии.

  4. Събеседването с кандидатите за трите целеви стипендии се провежда в началото на месец октомври – на предварително определената и обявена по реда на тази процедура дата.

  5. Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, класира кандидатите, съгласно критериите , определени в тази Процедура.

  6. НБУ усвоява стипендиите за съответния семестър, съгласно вътрешните си правила и след представяне на справка за записаните и платени курсове за семестъра, изисквани по програма. В случай, че стипендиант не се запише за втория семестър на съответната академична година, НБУ не усвоява стипендията за този семестър.

  7. Стипендията се получава, съответно – усвоява за годината, за която е присъдена.

      

 • Процедура за присъждане на стипендии

 • Процедурата за присъждане на стипендии можете да видите тук.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМИ "ПРАВО" И "АРХИТЕКТУРА")
 •  

  Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2021/2022 година

  1. Възражения и информация по класирането могат да се подават до 19.01.2022 г. в Студентския център на НБУ и на student@nbu.bg.

  2. Стипендиите могат да се усвояват в срок от 24.01 до 18.02.2022 г. включително.
  Пълни академични стипендии
  Фак.№ Програма Випуск
  1 F091864 Управление на бизнеса и предприемачество 2018
  2 F091127 Международна политика (на френски език) 2018
  3 F092058 Финанси 2018
  4 F090532 Визуални изкуства 2018
  5 F091736 Право 2018
         
      Частични академични стипендии  
  1 F091586 Мултимедия и компютърна графика 2018
  2 F090662 Уеб дизайн и графична реклама 2018
  3 F091300 Финанси 2018
  4 F090026 Уеб дизайн и графична реклама 2018
  5 F092161 Музика 2018
  6 F090910 Анимационно кино 2018
  7 F092294 Графичен дизайн 2018
  8 F091428 Интериорен дизайн 2018
  9 F097442 Кино и телевизия 2018
  10 F091208 Уеб дизайн и графична реклама 2018
  11 F090827 Реклама 2018
  12 F095394 Музика 2018
  13 F091446 Графичен дизайн 2018
  14 F090854 Арабистика (Арабски език, култура и литература) 2018
  15 F092059 Визуални изкуства 2018
  16 F090867 Финанси 2018
  17 F091598 Анимационно кино 2018
  18 F090883 Право 2018
  19 F091082 Уеб дизайн и графична реклама 2018
  20 F089941 Маркетинг 2018
         
   
  Частични академични стипендии
  Фак.№ Програма Випуск
  1 F082676 Архитектура 2016
         

   

  Пълни академични стипендии
  Фак.№ Програма Випуск
  1 F095856 Графичен дизайн 2019
  2 F095822 Реклама 2019
  3 F095727 Интериорен дизайн 2019
  4 F095918 Графичен дизайн 2019
  5 F096809 Анимационно кино 2019
  6 F095854 Счетоводство и контролинг 2019
  Частични академични стипендии
  1 F096434 Кино и телевизия 2019
  2 F096104 Реклама 2019
  3 F095660 Графичен дизайн 2019
  4 F096333 Графичен дизайн 2019
  5 F096176 Гражданска и корпоративна сигурност 2019
  6 F095783 Графичен дизайн 2019
  7 F098214 Психология 2019
  8 F095629 Мултимедия и компютърна графика 2019
  9 F095715 Графичен дизайн 2019
  10 F095469 Финанси 2019
  11 F095853 Анимационно кино 2019
  12 F095621 Интериорен дизайн 2019
  13 F095731 Информационни технологии 2019
  14 F097776 Визуални изкуства 2019
  15 F095959 Българистика (Български език, култура и литература) 2019
  16 F096455 Психология (на английски език) 2019
  17 F098370 Психология 2019
  18 F097152 Графичен дизайн 2019
  19 F096413 Графичен дизайн 2019
  20 F095831 Музика 2019
  21 F096031 Анимационно кино 2019

   

   

  Пълни академични стипендии
  Фак.№ Програма Випуск
  1 F100355 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  2 F100776 Управление на бизнеса и предприемачество ДО 2020
  3 F099630 Графичен дизайн 2020
  4 F100872 Графичен дизайн 2020
  5 F102597 Визуални изкуства 2020
  6 F100772 Мултимедия и компютърна графика 2020
  7 F100977 Графичен дизайн 2020

   

  Частични академични стипендии
  1 F100161 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  2 F100517 Графичен дизайн 2020
  3 F101022 Графичен дизайн 2020
  4 F100089 Антропология 2020
  5 F100173 Реклама 2020
  6 F102398 Клетъчна биология и вирусология 2020
  7 F099653 Гражданска и корпоративна сигурност 2020
  8 F101552 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  9 F100693 Интериорен дизайн 2020
  10 F100988 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  11 F099561 Графичен дизайн 2020
  12 F100007 Анимационно кино 2020
  13 F100773 Графичен дизайн 2020
  14 F100278 Политически науки 2020
  15 F101749 Мода 2020
  16 F099892 Мултимедия и компютърна графика 2020
  17 F101655 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  18 F101262 Интериорен дизайн 2020
  19 F101625 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  20 F099699 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  21 F100484 Психология (на английски език) 2020
  22 F101107 Музика 2020
  23 F100519 Изкуствознание и артмениджмънт 2020
  24 F100514 Графичен дизайн 2020
  25 F099943 Графичен дизайн 2020
  26 F100027 Анимационно кино 2020
  27 F100490 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  28 F101480 Право 2020
  29 F100545 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  30 F099732 Психология 2020
  31 F100378 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  32 F101898 Телекомуникации и компютърни технологии 2020
  33 F099897 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  34 F100491 Кино и телевизия 2020
  35 F099997 Информатика 2020

   

  Пълни социални стипендии
  Фак.№ Програма Випуск
  1 F091610 Графичен дизайн 2018
  2 F090992 Уеб дизайн и графична реклама 2018
  Частични социални стипендии
  1 F091159 Информационни технологии 2018
  2 F090118 Интериорен дизайн 2018
  3 F091033 Информационни технологии 2018
  4 F097554 Анимационно кино 2018
  5 F091820 Управление на бизнеса и предприемачество 2018
  6 F092130 Фотография 2018

   

  Пълни социални стипендии
  Фак.№ Програма Випуск
  1 F097439 Психология 2019
  2 F095473 Гражданска и корпоративна сигурност 2019

   

  Частични социални стипендии
  1 F095963 Анимационно кино 2019
  2 F096047 Маркетинг 2019
  3 F096151 Уеб дизайн и графична реклама 2019
  4 F097793 Психология 2019
  5 F096841 Кино и телевизия 2019
  6 F095521 Мода 2019
  7 F096057 Графичен дизайн 2019
  8 F096175 Телекомуникации и компютърни технологии 2019
  9 F096915 Архитектура 2019
  10 F095925 Маркетинг 2019

   

  Пълни социални стипендии
  Фак.№ Програма Випуск
  1 F101266 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  2 F100575 Право 2020
  Частични социални стипендии
  1 F100215 Журналистика 2020
  2 F099925 Връзки с обществеността 2020
  3 F099920 Управление на бизнеса и предприемачество 2020
  4 F100754 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  5 F099866 Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) 2020
  6 F100369 Графичен дизайн 2020
  7 F100940 Анимационно кино 2020
  8 F100468 Графичен дизайн 2020
  9 F099658 Музика 2020
  10 F100167 Психология (на английски език) 2020
  11 F100795 Архитектура 2020
  12 F100106 Театър 2020
  13 F101654 Връзки с обществеността 2020
  14 F099710 Уеб дизайн и графична реклама 2020
  15 F101620 Психология 2020
  16 F101126 Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) 2020
  17 F100626 Мултимедия и компютърна графика 2020
  18 F099864 Информатика 2020
 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ)
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2021/2022 година

  1. Възражения и информация по класирането могат да се подават до 08.06.2022 г. в Студентския център на НБУ и на student@nbu.bg.

  2. Стипендиите могат да се усвояват в срок от 16.06 до 23.09.2022 г. включително.

   

  Пълни и частични академични стипендии за магистри випуск 2021 - есенен прием 

  Пълни академични стипендии
  Фак.№ Програма
  1. F086759 Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
  2. F086747 Мениджмънт на туристическия бизнес

   

  Частични академични стипендии
  1. F052974 Психология на развитието
  2. F106649 Софтуерни технологии в интернет
  3. F078509 Анимационна режисура
  4. F104126 Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
  5. F089840 Композиция и дирижиране
  6. F082313 Клинична психология - психоаналитична перспектива
  7. F078947 Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
  8. F056915 Археологически изследвания
  9. F105291 Киберсигурност
  10. F087979 Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
  11. F088973 Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
  12. F086651 Счетоводство и одитинг
  13. F106598 Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
  14. F107310 Криминология и политики за превенция на престъпността
  15. F107337 Филмово и телевизионно изкуство

   

  Пълни социални стипендии
  1. F025022 Езикова и речева патология

   

  Частични социални стипендии
  1. F106616 Филмово и телевизионно изкуство
  2. F086108 Финанси
  3. F107262 Реклама и бранд мениджмънт
  4. F106648 Софтуерни технологии в Интернет
  5. F106558 Езикова и речева патология
 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
 • Списък на класираните новоприети студенти за академични и социални стипендии

  академична 2022/2023 година

   

  Информация по класирането може да получите в Студентския център на НБУ и на student@nbu.bg

  Стипендиите могат да се усвояват в срок от 15.11 до 17.02.2023 г. включително.

   

   

  Пълни академични стипендии
  F № Програма
  1 F108019 Телекомуникации и компютърни технологии
  2 F110523 Информатика
  3 F109543 Управление на туризма - ДО
  4 F108688 Психология
  5 F109013 Графичен дизайн
  6 F110543 Визуални изкуства
  7 F108094 Информатика
  8 F109135 Уеб дизайн и графична реклама
  9 F108496 Мултимедия и компютърна графика
  10 F109842 Реклама

   

   

  Частични академични стипендии
  F № Програма
  1 F109223 Маркетинг
  2 F109205 Уеб дизайн и графична реклама
  3 F108789 Маркетинг
  4 F108361 Визуални изкуства
  5 F108483 Мултимедия и компютърна графика
  6 F108833 Управление на бизнеса и предприемачество
  7 F109119 Кино и телевизия
  8 F109125 Българистика (Български език, култура и литература)
  9 F109082 Мултимедия и компютърна графика
  10 F108889 Информатика
  11 F109834 Психология
  12 F108098 Уеб дизайн и графична реклама
  13 F108942 Интериорен дизайн
  14 F109732 Право
  15 F109063 Реклама
  16 F108731 Кино и телевизия
  17 F108639 Мода
  18 F108899 Информатика
  19 F109005 Информатика
  20 F108838 Кино и телевизия
  21 F108345 Управление на бизнеса и предприемачество
  22 F110144 Кино и телевизия

   

  Пълни социални стипендии
  F № Програма
  1 F108091 Управление на бизнеса и предприемачество ДО
  2 F108438 Англицистика (Английски език, култура и литература)

   

   

  Частични социални стипендии
  F № Програма
  1 F108430 Информатика
  2 F108709 Интериорен дизайн
  3 F110406 Информатика
  4 F108063 Информатика
  5 F109128 Клетъчна биология и вирусология
  6 F108894 Уеб дизайн и графична реклама
  7 F108472 Психология
  8 F109696 Уеб дизайн и графична реклама
  9 F108294 Графичен дизайн
  10 F108619 Уеб дизайн и графична реклама
 • СТИПЕНДИИ ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“ - КЛАСИРАНЕ
 • Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на студенти от програми:


  Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия.

  СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
  НА ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“

             

                 Продължаваща стипендия се присъжда на следните студенти:

   

   

   

   

   

  Випуск 2018/2019 г.

        

   

           Студент

  Програма

   

  F91661

  Антропология

   

  F93100

  История и археология

   

   

  Стипендиите за пролетен семестър 2021/2022 година ще се усвояват в периода от 04.04.2022 г. до 18.04.2022 г. на касата на НБУ – 201, корпус 1 , след регистриран и заплатен пролетен семестър на учебната 2021/2022 година.

 • Стипендии на Международно биенале на стъклото от Робърт и Нели Гипсън, Фондация „Тианадера“
 • Стипендиите са за студенти от БП „Визуални изкуства“, модул „Стъклото в изкуството и дизайна“ и МП „Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата“ в НБУ за учебната 2020/2021 г.

   

  Критерии за кандидатстване:

  • Мотивация за професионално развитие в областта на изобразителното изкуство – художествено стъкло;
  • Доказан опит от предходна степен на образование;
  • Ангажиране с проект към Ателието по стъкло и/ или Международно биенале на стъклото.

   

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление до Комисията по стипендии на Международно биенале на стъклото;
  • Автобиография на кандидата в европейски формат;
  • Портфолио на кандидата с участие в проекти и изложби.

   

  Срок за подаване на документите: до 26 февруари 2021 г. в Студентски център на НБУ

 • Стипендии от външни организации
 • Стипендии на фондация „Еврика“

   

   

   

  Едногодишна стипендиантска програма в Бавария

   

   

  Конкурс за стипендианти – магистри и докторанти

   

   

   

  Стипендия на Европейския университетски институт (за докторанти)

   


   

  2021 Global Korea Scholarship GKS, Graduate Degree (за магистри и докторанти)
  Посолство на Република Корея  Scholarship for internship program „Leaders for Future“

   

   

  Конкурс за стипендия на името на Ваня Константинова

   

  Департамент „Нова българистика“ обявява конкурс за стипендия в магистърска програма „Творческо писане“ на името на писателката Ваня Константинова (1960 - 2015). Стипендията покрива едносеместриална такса на един студент в програмата. Средствата се осигуряват от съпруга на Ваня Константинова психиатъра и психоаналитика д-р Евгений Генчев.

   

  Условия за участие в конкурса

   

  Право на участие в конкурса за стипендия имат всички кандидат-студенти в програма „Творческо писане“. Конкурсът започва през септември и завършва на 1 октомври. Кандидатите изпращат три свои прозаически и / или поетически произведения на имейли: mfadel@nbu.bg и nharalampieva@nbu.bg. Журито се състои от преподаватели в магистърска програма „Творческо писане“ и от съпруга на Ваня Константинова – д-р Евгений Генчев.