facebook

Стипендии

stipendii-2020_1050x399_crop_478b24840a

Стипендии след първата година на обучение 

 

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой студенти.

Академичните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.


В началото на всяка академична година част от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

СТИПЕНДИИ: ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Допълнителни частични социални стипендии на НБУ във връзка с пандемията от COVID-19
 • І. Стипендии за доброволческа дейност в борбата срещу COVID-19

  Воден от желанието да насърчава гражданската активност и солидарността, Нов български университет присъжда извънредно 10 еднократни стипендии, покриващи 50 % от таксата за обучение за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г., на свои студенти в бакалавърски и магистърски програми, участвали активно в борбата срещу COVID-19.

  1. Критерии за присъждане: организиране на доброволческа дейност и/или участие като доброволец в болнично заведение, държавна или обществена институция, или НПО с национално представителство, в помощ на пострадали от COVID-19, в периода март 2020 – декември 2020 г.;

  Предимство имат тези студенти, които не са получавали възнаграждение за съответната доброволческа дейност.

  В случай на еднакви кандидатури НБУ ще използва като допълнителен критерий успеха от дипломата за средно образование (при първокурсниците) или броя на взетите изпити и успеха от следването (при студентите след първи курс).

  Кандидатите трябва да са български граждани и да са записани като редовни студенти в програмата, в която се обучават, както и да не са носители на други стипендии от НБУ за същия семестър. Ако са получили друг вид стипендия от университета за същия семестър, имат право да изберат само една стипендия.

  1. Размер на стипендията: 50 % от семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г.
  2. Необходими документи:
  • заявление от кандидата за стипендия;
  • документ (удостоверение, служебна бележка и др.) от болнично заведение, държавна или обществена институция, или НПО с национално представителство, удостоверяващ извършването на доброволческа дейност в това болнично заведение/институция/НПО, в помощ на пострадали от COVID-19, в периода март 2020 – декември 2020 г.;
  • мотивационно писмо на кандидата (до 500 думи).
  1. Процедура на кандидатстване:

  Студентът подава документите си лично в отдел „Студенти“ или на имейл student@nbu.bg, в срок до 9 февруари 2021 г.

  1. Присъждане и усвояване на стипендията:
  • комисия в състав: Ректорът на НБУ, Зам.-ректорът по учебната дейност, Изпълнителният директор на НБУ, Деканът на ФБО, Директорът на ЦСА и Гл. юрисконсулт разглежда документите и в десетдневен срок уведомява избраните кандидати;
  • усвояването на стипендията става след заплащането на семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. в предвидения в календара срок.

  Нов български университет няма да класира кандидати, които подават невярна или подвеждаща информация при кандидатстване.

  ΙΙ. Стипендии за подкрепа на студенти, пострадали от COVID-19 и ефектите от пандемията

  Воден от желанието си да подпомогне студенти в затруднено финансово положение в период на пандемия, Нов български университет обявява 40 извънредни частични стипендии за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. за свои студенти в бакалавърски и магистърски програми, пострадали от COVID-19 и негативните ефекти от пандемията.

  1. Вид и размер на стипендиите:
  • Еднократна стипендия в размер на 30% от семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. – при загуба на родител или съпруг/съпруга, вследствие на което доходът на член от семейството е спаднал под две минимални работни заплати, определени за страната;
  • Еднократна стипендия в размер на 20% от семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. – при дълготрайна загуба на работа (период от поне 3 месеца), вследствие на което доходът на член от семейството е спаднал под две минимални работни заплати, определени за страната.
  1. Критерии за присъждане:
  • загуба на родител (за студенти не по-възрастни от 26 години) или съпруг/съпруга, починали след м. март 2020 г.;
  • дълготрайна загуба на работа (период от поне 3 месеца) вследствие от икономическите ефекти от COVID-19 в периода март 2020-декември 2020 г.

  В случай на еднакви кандидатури НБУ ще използва като допълнителен критерий успеха от дипломата за средно образование (при първокурсниците) или броя на взетите изпити и успеха от следването (при студентите след първи курс).

  Кандидатите трябва да са български граждани и да са записани като редовни студенти в програмата, в която се обучават, както и да не са носители на други стипендии от НБУ за същия семестър. Ако са получили друг вид стипендия от университета за същия семестър, имат право да изберат само една стипендия.

  1. Необходими документи:
  • заявление от кандидата за стипендия;
  • акт за раждане или акт за брак;
  • смъртен акт за починал родител или съпруг/съпруга;
  • документ от работодател, удостоверяващ, че кандидатът е бил освободен от работа вследствие на негативните ефекти от COVID-19;
  • декларация от студента, удостоверяваща намаляването на дохода на член от семейството, както и истинността на предоставената информация.
  1. Процедура на кандидатстване:

  Студентът подава документите си лично в отдел „Студенти“ или на имейл student@nbu.bg, в срок до 9 февруари 2021 г.

   

  1. Присъждане и усвояване на стипендията:
  • комисия в състав: Ректорът на НБУ, Зам.-ректорът по учебната дейност, Изпълнителният директор на НБУ, Деканът на ФБО, Директорът на ЦСА и Гл. юрисконсулт разглежда документите и в десетдневен срок уведомява избраните кандидати;
  • усвояването на стипендията става след заплащането на семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. в предвидения в календара срок.

  Нов български университет няма да класира кандидати, които подават невярна или подвеждаща информация при кандидатстване.

 • Академични стипендии на НБУ
 •  

  За новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане:
   

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.
   

  2. Частични академични стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - 50% от две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане
  - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от Комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и„Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Размер:
  две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и приети по договор с професионални училища участват в класирането, ако са се обучавали поне една година в НБУ;
  • среден успех 6.00 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от предходното образование.


  Процедура:
   

  • Кандидатстване 

         - срок: от 15 до 30 октомври;
         - документи: заявление, обща справка.

  • Присъждане 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември;
         - оповестяване: от 1 декември.

   Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.

  2. Частични академични стипендии


  Размер:
  50% от две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • среден успех над 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен (и от предходното образование за студенти втора година на обучение в НБУ).

  Процедура: 

  • Кандидатстване: 

         - срок: от 15 до 30 октомври

         - документи: заявление, обща справка

  • Присъждане: 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември
         - оповестяване: от 1 декември

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти от магистърските програми, завършили поне един семестър – пълни и частични

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Критерии за присъждане:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първия семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични академични стипендии


  Критерии:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : 50 % от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура


  Кандидатстване:

  • срок15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • документи: заявление, обща справка


  Присъждане
  :

  • срок: 1 - 30 ноември и 1 - 30 април
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Необходими документи:


  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.


  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

   

   

   

 • Социални стипендии на НБУ
 •  

  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.
   

  1. Пълни социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии, след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  2. Частични социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26- годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • - при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  – 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  Усвояване: Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg


   

   

   

  Социални стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и „Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за учебна година

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК), самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура

  • срок : 15 – 30 октомври


  Присъждане: 

  • срок: 1 - 30 ноември 
  • оповестяване: от 1 декември 


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи:

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

    

  Социални стипендии за студенти от магистърските програми

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  50% от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура

  • срок: 15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи
  :

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

 • Стипендии от дарителски фондове
 •  

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“

   

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и за гражданска доблест


  Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  • студентът да се обучава в програма към департамент „Политически науки“;
  • среден успех над 5.50;
  • кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
  • активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи)

  Размер на стипендията.

  • две пълни семестриални такси за бакалавърски програми
  • три пълни семестриални такси за магистърска програма

  Продължителност на стипендията.

  • за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс)
  • за магистърска програма - 3 семестъра

  Кандидатстване:

  срок: 15 – 30 септември;
  документи: обща справка, мотивационно писмо

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендиите в периода 1–5 октомври и се оповестяват между 5–10 октомври.

  За повече информация:
  Елица Узунова
  e-mail: euzunova@nbu.bg

   

   

  Национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“

   

  Условия за кандидатстване:

  Кандидатите за стипендии да са певци до 32-годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове на Райна Кабаиванска.


  Процедура:

  Кандидатства се по време на майсторските класове на Райна Кабаиванска, присъжда се лично от Райна Кабаиванска.

   

  Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду” за подпомагане и стимулиране на младите изпълнители от Лятната музикална академия на НБУ в тяхното обучение и професионално развитие

   

  Процедура:

  Кандидатства се по време на Лятната джаз академия, присъждат се лично от Милчо Левиев и Вики Алмазиду на отличили се участници.

   

   

  Стипендиантска програма на Фондация „НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”

   

  I. Общи положения

  1. Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” предоставя на Нов български университет средства за присъждане на четири бр. пълни академични стипендии, от които:
  - три целеви стипендии - за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“, които специализират в областта на керамиката и дигиталните форми;
  - една стипендия – на студент от НБУ, независимо от програмата, в която учи.

  2.  Стипендиите са годишни и покриват две семестриални такси за съответната академична година. При ползване на намаление съгласно правилата в НБУ, стипендията се изчислява въз основа на намалената такса.

   

  II. Целеви стипендии за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“

  1. Стипендиите са три.

  2. Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. 

  3. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - участие в събеседване с Комисия включваща двама представители на Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” и представител на НБУ – преподавател от департамент „Пластични изкуства“, определен от Ректора. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  4. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).
  5. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и представителя на НБУ, който е член на Комисията по събеседване.


  III. Стипендия за един студент в НБУ, независимо от програмата, в която учи


  1. Кандидатстването за стипендията е по документи

  2. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България.
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  3. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - доказателства за участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойното положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

  4. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и преподавател в НБУ.

  5. Срок за подаване на документи - 25.09 - 29.09.2017 г.

   

  IV. Процедура за присъждане на стипендиите

  1. НБУ обявява условията за кандидатстване и прием на документи, както и датата за събеседване с кандидатите за трите целеви стипендии на интернет-страницата си -  раздел Студенти – Стипендии на НБУ, на интернет-страницата на департамент „Пластични изкуства“, както и на информационното табло на департамента.

  2. Документите за кандидатстване за стипендиите се приемат в последната седмица на месец септември – в отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на НБУ. 
  3. Ректорът назначава Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, определя преподавателя от департамент „Пластични изкуства“, който ще участва в комисията по събеседване, поканва Фондацията да определи двама свои представители за участие в събеседването – за трите целеви стипендии.

  4. Събеседването с кандидатите за трите целеви стипендии се провежда в началото на месец октомври – на предварително определената и обявена по реда на тази процедура дата.

  5. Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, класира кандидатите, съгласно критериите , определени в тази Процедура.

  6. НБУ усвоява стипендиите за съответния семестър, съгласно вътрешните си правила и след представяне на справка за записаните и платени курсове за семестъра, изисквани по програма. В случай, че стипендиант не се запише за втория семестър на съответната академична година, НБУ не усвоява стипендията за този семестър.

  7. Стипендията се получава, съответно – усвоява за годината, за която е присъдена.

      

 • Процедура за присъждане на стипендии

 • Процедурата за присъждане на стипендии можете да видите тук.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 288
  e-mail: student@nbu.bg

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМИ "ПРАВО" И "АРХИТЕКТУРА")
 •  

  Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2020/2021 година

  1. Възражения и информация по класирането могат да се подават до 29.12.2020 г. в Студентския център на НБУ и на student@nbu.bg.

  2. Стипендиите могат да се усвояват в срок до 19.02.2021 г. включително.

  Академични стипендии

  Випуск 2015/2016

   

  Пълни академични стипендии за студенти от БП и МП „Архитектура“ и „Право“ - Випуск 2015/2016

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F082799

  МП Право

   

  Частични академични стипендии за студенти от БП и МП „Архитектура“ и „Право“ - Випуск 2015/2016

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F082212

   Право

   

  2

  F078574

   Архитектура

   

  3

  F084905

   Право

   

  4

  F078552

   Архитектура

   

  5

  F082676

   Архитектура

   

  Випуск 2017

   

  Пълни академични стипендии за студенти випуск 2017

   

  Фак.№

   Програма

   

  1

  F086747

   Управление на туризма

   

  2

  F086062

   Маркетинг

   

  3

  F086759

   Графичен дизайн

   

  4

  F088199

   Интериорен дизайн

   

  5

  F088129

   Кино и телевизия

   

  Випуск 2017

   

  Частични академични стипендии за студенти випуск 2017

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F087055

   Анимационно кино

   

  2

  F087001

   Реклама

   

  3

  F086592

   Мода

   

  4

  F087468

   Мода

   

  5

  F086753

   Интериорен дизай

   

  6

  F086970

   Графичен дизайн

   

  7

  F086601

   Управление на бизнеса и предприемачество

   

  8

  F087631

   Управление на туризма

   

  9

  F087079

   Анимационно кино

   

  10

  F087436

   Интериорен дизайн

   

  11

  F086930

   Психология

   

  12

  F087429

   Право

   

  13

  F087431

   Право

   

  14

  F087041

   Интериорен дизайн

   

  15

  F087507

   Графичен дизайн

   

  16

  F086775

   Графичен дизайн

   

  17

  F087296

   Графичен дизайн

   

  18

  F086570

   

  Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

   

  19

  F086636

   Визуални изкуства

   

  20

  F087382

   Реклама

   

  Випуск 2018  
  Пълни академични стипендии за студенти  випуск 2018  

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F090867

   Финанси

   

  2

  F091864

   Управление на бизнеса и предприемачество

   

  3

  F091127

  Международна политика (на френски език)

   

  4

  F092058

   Финанси

   

  5

  F090532

   Визуални изкуства

   

  6

  F091736

   Право

   

  Частични академични стипендии за студенти випуск 2018

   

  Фак.№

  Програма

   

  1

  F090662

   Уеб дизайн и графична реклама

   

  2

  F091586

   Мултимедия и компютърна графика

   

  3

  F091300

   Финанси

   

  4

  F090026

   Уеб дизайн и графична реклама

   

  5

  F092161

   Музика

   

  6

  F090827

   Реклама

   

  7

  F090910

   Анимационно кино

   

  8

  F092294

   Графичен дизайн

   

  9

  F090565

   Управление на бизнеса и предприемачество

   

  10

  F090553

   Интериорен дизайн

   

  11

  F091082

   Уеб дизайн и графична реклама

   

  12

  F091428

   Интериорен дизайн

   

  13

  F092059

   Визуални изкуства

   

  14

  F091373

   Управление на бизнеса и предприемачество

   

  15

  F091208

   Уеб дизайн и графична реклама

   

  16

  F091446

   Графичен дизайн

   

  17

  F090572

   Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

   

  18

  F089618

   Графичен дизайн

   

  19

  F095394

   Музика

   

  20

  F090883

   Право

   
  Випуск 2019  
  Пълни академични стипендии за студенти випуск 2019  
  Фак.№  Програма  
  1 F095856  Графичен дизайн  
  2 F095822  Реклама  
  3 F095727  Интериорен дизайн  
  4 F095918  Графичен дизайн  
  5 F095660  Графичен дизайн  
  6 F095854  Счетоводство и контролинг  
  Частични академични стипендии за студенти випуск 2019  
  Фак.№  Програма  
  1 F095621  Интериорен дизайн  
  2 F096434  Кино и телевизия  
  3 F096750  Журналистика  
  4 F097152  Графичен дизайн  
  5 F095715  Графичен дизайн  
  6 F096809  Анимационно кино  
  7 F096104  Реклама  
  8 F096699   Архитектура  
  9 F097724  Изкуствознание и артмениджмънт  
  10 F096333  Графичен дизайн  
  11 F096031  Анимационно кино  
  12 F095853  Анимационно кино  
  13 F096413  Графичен дизайн  
  14 F097158  Право  
  15 F096176  Гражданска и корпоративна сигурност  
  16 F098370  Психология  
  17 F095783  Графичен дизайн  
  18 F096325  Графичен дизайн  
  19 F097167  Графичен дизайн  
  20 F095703  Фотография  

  Социални стипендии

  Випуск 2016

  Пълна социална стипендия за студенти от БП и МП „Архитектура“ и „Право“ - Випуск 2016

  Фак.№

   Програма

  1

  F082977

   МП Право

  Частична социална стипендия за студенти от БП и МП „Архитектура“ и „Право“ - Випуск 2016

  Фак.№

   Програма

  1

  F082274

   МП Право

   

  Випуск 2017

  Пълни социални стипендии за студенти випуск 2017

  Фак.№

   Програма

  1

  F088053

   Визуални изкуства

  2

  F087443

   Реклама

  Частични социални стипендии за студенти випуск 2017

  Фак.№

   Програма

  1

  F087382

   Реклама

  2

  F088092

   Информатика

  3

  F087137

   Интериорен дизайн

  4

  F086613

   Кино и телевизия

  5

  F086608

   Биология - обща и приложна

  6

  F086639

   Управление на бизнеса и предприемачество

  7

  F086108

   Управление на бизнеса и предприемачество

  8

  F087234

   Анимационно кино

  9

  F087029

   Интериорен дизайн

  10

  F087011

   Графичен дизайн

   

  Випуск 2018

  Пълни социални стипендии за студенти випуск 2018

  Фак.№

   Програма

  1

  F092072

   МП Право

  2

  F082570

   МП Право

  Частични социални стипендии за студенти випуск 2018

  Фак.№

   Програма

  1

  F091610

   Графичен дизайн

  2

  F090992

   Уеб дизайн и графична реклама

  3

  F090118

   Интериорен дизайн

  4

  F092045

   Графичен дизайн

  5

  F090996

   Германистика (с втори чужд език английски)

  6

  F090849

   Графичен дизайн

  7

  F091033

   Информационни технологии

  8

  F097554

   Анимационно кино

  9

  F090092

   Фотография

  10

  F091820

   Управление на бизнеса и предприемачество

  11

  F091315

   Право

   

  Випуск 2019

  Пълни социални стипендии за студенти випуск 2019

  Фак.№

   Програма

  1

  F097439

   Психология

  2

  F095473

   Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

  Частични социални стипендии за студенти випуск 2019

  Фак.№

   Програма

  1

  F095460

   Архитектура

  2

  F095451

   Графичен дизайн

  3

  F095963

   Анимационно кино

  4

  F096047

   Маркетинг

  5

  F097015

   Информатика

  6

  F096915

   Архитектура

  7

  F096057

   Графичен дизайн

  8

  F097793

   Психология

  9

  F096151

   Уеб дизайн и графична реклама

  10

  F096841

   Кино и телевизия

   

   

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ)
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2020/2021 година

  1. Възражения и информация по класирането могат да се подават до 12.05.2021 г. в Студентския център на НБУ и на student@nbu.bg.

  2. Стипендиите могат да се усвояват в срок от 28.05. 2021 г. до 15.09.2021 г. включително.

   

  Пълни и частични академични стипендии за магистри,
  випуск 2020 - есенен прием
  Фак. № Програма
  Пълни стипендии
  Няма отговарящи на критериите кандидатури
  Частични стипендии
  1 F060242 Когнитивна наука (на английски език)
  2 F102440 Мултимедия и компютърна анимация
  3 F083898 Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
  4 F086219 Тонрежисура
  5 F102208 Плакат и комуникативен дизайн
  6 F079153 Древният Египет в Класическата епоха
  7 F102779 Дизайн на електронни издания и уеб сайтове 
  8 F102093 Мода, стайлинг и бизнес стратегии
  9 F083017 Счетоводство и одитинг
  10 F102607 Филмово и телевизионно изкуство
  11 F046542 Сценичен дизайн и медии
  12 F039147 Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
  13 F102265 Тонрежисура
  14 F102659 Дизайн на електронни издания и уеб сайтове 
  15 F102648 Творческо писане 

   

   

  Пълни и частични социални стипендии за магистри,
   випуск 2020 - есенен прием
  Фак. № Програма
  Пълни стипендии
  1 F101477 Сравнително изкуствознание
  Частични стипендии
  1 F103074 Езикова и речева патология
  2 F093460 Бизнес администрация ДО
  3 F079359 Поп и джаз музика
  4 F100353 Филмово и телевизионно изкуство
  5 F086175 Музикално изпълнителство (на английски език)
 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
 • Списък на класираните новоприети студенти за академични и социални стипендии

  академична 2021/2022 година

   

  Възражения и информация по класирането могат да се подават до 18.11.2021 г. в Студентския център на НБУ и на student@nbu.bg.

  Стипендиите могат да се усвояват в срок от 01.12. 2021 г. до 18.02.2022 г. включително.

   

   

   

  Пълни академични стипендии
  K № F № Програма
  1 K149944 F105260 Администрация и управление
  2 K147161 F068574 Графичен дизайн
  3 K147518 F104558 Информационни технологии
  4 K150210 F105947 Психология
  5 K150574 F104867 Графичен дизайн
  6 K150204 F104774 Информатика
  7 K149219 F105650 Архитектура
  8 K150972 F105489 Информатика
  9 K149558 F105371 Политически науки
  10 K149975 F105111 Графичен дизайн

   

   

  Частични академични стипендии
  K № F № Програма
  1 K152030 F105663 Графичен дизайн
  2 K148501 F104716 Уеб дизайн и графична реклама
  3 K148700 F104548 Психология
  4 K149556 F104514 Кино и телевизия
  5 K148310 F104201 Психология
  6 K150673 F105314 Психология
  7 K144958 F099995 Графичен дизайн
  8 K133686 F103945 Психология
  9 K152865 F106383 Уеб дизайн и графична реклама
  10 K150913 F106167 Социология
  11 K148572 F106512 Биология - обща и приложна
  12 K152002 F105419 Музика
  13 K151143 F105236 Информатика
  14 K149128 F105283 Графичен дизайн
  15 K149452 F105540 Информатика
  16 K149427 F104456 Архитектура
  17 K151279 F104178 Кино и телевизия
  18 K151878 F105229 Право
  19 K149698 F105173 Графичен дизайн
  20 K150100 F104265 Графичен дизайн

   

  Пълни социални стипендии
  K № F № Програма
  1 K151621 F104250 Информатика
  2 K149708 F104155 Кино и телевизия

   

   

  Частични социални стипендии
  K № F № Програма
  1 K150366 F104297 Реклама
  2 K152127 F104614 Музика
  3 K151221 F106017 Театър
  4 K145349 F104417 Графичен дизайн
  5 K150044 F104424 Маркетинг
  6 K150169 F105513 Интериорен дизайн
  7 K150227 F104524 Право
  8 K149957 F105613 Графичен дизайн
  9 K152146 F105025 Графичен дизайн
  10 K150064 F105948 Управление на бизнеса и предприемачество
 • СТИПЕНДИИ ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“ - КЛАСИРАНЕ
 • Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на студенти от програми:


  Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия.

  СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
  НА ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“

                 Продължаваща стипендия се присъжда на следните студенти:

   

   

   

   

   

   

  Випуск 2018/2019 г.

        

   Студент

           Програма

   1

  F91661

  Антропология

   2

  F93100

  История и археология

   

   

  Стипендиите за есенен семестър 2021/2022 година ще се усвояват в периода от 01.09.2021 г. до 24.09.2021 г. на касата на НБУ – 201, корпус 1, след регистриран и заплатен есенен семестър на учебната 2021/2022 година.

   

                

 • Стипендии на Международно биенале на стъклото от Робърт и Нели Гипсън, Фондация „Тианадера“
 • Стипендиите са за студенти от БП „Визуални изкуства“, модул „Стъклото в изкуството и дизайна“ и МП „Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата“ в НБУ за учебната 2020/2021 г.

   

  Критерии за кандидатстване:

  • Мотивация за професионално развитие в областта на изобразителното изкуство – художествено стъкло;
  • Доказан опит от предходна степен на образование;
  • Ангажиране с проект към Ателието по стъкло и/ или Международно биенале на стъклото.

   

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление до Комисията по стипендии на Международно биенале на стъклото;
  • Автобиография на кандидата в европейски формат;
  • Портфолио на кандидата с участие в проекти и изложби.

   

  Срок за подаване на документите: до 26 февруари 2021 г. в Студентски център на НБУ

 • Стипендии от външни организации
 • Стипендии на фондация „Еврика“

   

   

   

  Едногодишна стипендиантска програма в Бавария

   

   

  Конкурс за стипендианти – магистри и докторанти

   

   

   

  Стипендия на Европейския университетски институт (за докторанти)

   


   

  2021 Global Korea Scholarship GKS, Graduate Degree (за магистри и докторанти)
  Посолство на Република Корея  Scholarship for internship program „Leaders for Future“