facebook

Структура и управление

 

 

 

Структурата на Нов български университет се определя от принципа за разделението на властите и вътрешната свобода за инициатива на университетските звена.

 

Стратегическото и финансовото управление на Университета са в правомощията на Настоятелството на НБУ. Те определят общата структура на Университета, приемат Правилника за неговото устройство и дейност, разработват институционалната и обществената му политика, определят неговата образователна, финансова и стопанска стратегия и привличат средства за развитието му.

 

Към Настоятелството работят: Комисия за стратегическото развитие; Комисия за академичното развитие с три подкомисии – за развитието на академичния състав, за академичните наредби, за качеството; Комисия за управлението на проекти за стратегическо развитие; Издателски съвет; Директорски съвет; Комисия по развитието на интегрираната информационна система; Еразъм комисия.

Дейността на Настоятелството се подпомага от Изпълнителния директор на НБУ и от Администрацията на Настоятелството, която включва отдели, работещи по планирането и развитието, финансирането, издателската продукция, архивните фондове, информационните технологии, правните и стопанските въпроси.

Академичното управление е в отговорността на Академичния съвет и Ректора. Те отговарят за провеждането на образователната и научната политика на университета. Управляват учебната, изследователската и международната дейност на университета. В Академичния съвет на НБУ представителство имат университетските структури, преподавателите, студентите, докторантите и администрацията.

 

 

 

Академичната дейност се подпомага от заместник-ректорите, Ректорския съвет, Конференцията на НБУ, разширения Академичен съвет и Централната университетска администрация.


Учебният процес се организира от факултетите, които са изградени на принципа на образователните степени. Те свързват образованието с изследователската дейност и практиката. Факултетите се управляват от факултетни съвети и декани.
 
Обучението се осъществява по учебни програми, които се управляват от програмните съвети, директорите на програмните съвети и програмните консултанти. Учебно-практическата дейност на студентите и преподавателите се извършва в учебно-практическите и изследователски звена към факултетите и департаментите.
 

Професионалното и продължаващо обучение в Нов български университет (НБУ) е организирано чрез Училището за професионално и продължаващо обучение (УППО) в НБУ. То включва професионално-квалификационни програми, следдипломни педагогически и други квалификации, разнообразни обучения, академии, семинари, практикуми, летни и бизнес училища, ИТ сертификационни курсове, чуждоезикови курсове, български език за чужденци, публични лекции и други разнообразни обучения и събития в различни направления, които са ориентирани към всички възрасти.


Изследователската и творческата дейност се организират от департаментите и изследователските центровете. Департаментите обединяват преподаватели и изследователи в едно научно направление и свързват НБУ с външната среда. Те работят по международни и национални проекти, предлагат нови учебни програми и привличат преподаватели. Департаментите се управляват от департаментен съвет и ръководител на департамента.

 

Департаментите в НБУ са: Администрация и управление, Антропология, Археология, Архитектура, Дизайн, Здравеопазване и социална работа, Изкуствознание и история на културата, Изящни изкуства, Икономика, Информатика, История, Кино, реклама и шоубизнес, Когнитивна наука и психология, Медия и комуникации,  Музика, Национална и международна сигурност, Нова българистика, Политически науки, Природни науки, Право, Средиземноморски и Източни изследвания, Театър, Телекомуникации, Философия и социология и Чужди езици и култури.


Изследователските центрове в НБУ са: Български институт за отношения между хората, Център по когнитивна наука, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, Български институт по египтология, Институт за съвременни физически изследвания.