facebook

Заместник-ректори

 и.д. Заместник-ректор по учебната дейност 

 

 

Гл. ас. д-р Владимир Димитров е преподавател в департамент „Изящни изкуства“ на Нов български университет. Доктор по изкуствознание (2010 г.). Основните му изследователски интереси са в областта на възрожденското изкуство, иконографията и опазване на културното наследство. Член е на Българският национален комитет на Международният съвет за опазване паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС) и на Асоциацията на преподавателите по история на изкуството AICA.


Води курсове по Обща история на изкуството, Възрожденско изкуство и култура, Изкуство на Италианския ренесанс, Иконография и Културно наследство. От 2005 г. ежегодно организира пътуващ семинар „България – кръстопът на култури“ и др.

Бил е декан на Факултет за базово образование, директор на бакалавърските и магистърските програми в департамент „Изкуствознание и история на културата“, член на Комисията по качество.

По важна публикация „Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство“, С., Нов български университет, 2012. Автор на поредица пътеписи в списанието за университетска култура „Следва“.

 

Контакти:
гл. ас. д-р Владимир Димитров
корпус 1, офис 104
еmail: vdimitrov@nbu.bg
телефон: 02/8110 225, вътр. 11041

 

Приемно време:
вторник: 14.30 -16.30 ч.
четвъртък: 14.30-16.30 ч.

 

 Заместник-ректор по качеството и акредитацията 

 

Доц. д-р Юлияна Гълъбинова има висше икономическо образование по Управление на териториалните системи и Международни икономически отношения. През 2008 г. защитава дисертация по научната специалност Регионална икономика и администрация. От 2016 г. е доцент в професионално направление Администрация и управление (регионално развитие и кохезионна политика). Автор е на публикации в областта на местното самоуправление, развитието на големите градове, децентрализацията, кохезионната политика на Европейския съюз. Участва в множество национални и международни конференции по теми, свързани с общинските финанси, регионалното развитие, антикорупционните практики и др.

Щатен преподавател и директор на бакалавърска програма „Администрация и управление“ в департамент „Публична администрация“ на Нов български университет от 2004 г. От началото на 2012 година е програмен директор към Центъра по публична администрация, а от ноември 2012 до май 2016 г. изпълнява длъжността декан на Бакалавърски факултет. Доц. д-р Гълъбинова е заместник-ректор по качеството и акредитацията от юни 2016 г.

Води лекции по: Регионална и местна политика, Гражданско общество и неправителствен сектор, Регионално развитие, Местно самоуправление, Административна етика, Управление на проекти, Административен капацитет при управление на средствата от ЕС, Стратегическо управление в публичната сфера, Регионално самоуправление в ЕС и др.

 

Контакти:
доц. д-р Юлияна Гълъбинова
корпус 1, офис 225
тел.: 02/8110 102, вътр. 12251
e-mail: jgalabinova@nbu.bg

 

Заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност 

 

 

Проф. д-р Георги Арнаудов е български композитор, изследовател и музиколог, преподавател в департамент „Музика“ на Нов български университет. Завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, и защитава докторската си дисертация по научната специалност Музикознание и музикално изкуство в Нов български университет. Основните му изследователски интереси са в областта на музикалната композиция, музикалната теория, музикознанието, културологията и етномозикологията – със специални интереси към традициите на азиатската музика.

 

Проф. д-р Арнаудов е заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност в НБУ от януари 2018 г.

 

Носител е на редица национални и международни премии и награди, като наградата „Златен век“ – Звезда и Грамота на Министерството на културата на Република България за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност, наградата „Златно перо“ за принос към българската култура, Международната премия „Карл-Мария фон Вебер“, Голямата награда на Организацията на европейските радиостанции и др.

 

Георги Арнаудов е създал множество симфонични, ораториални, концертни, камерни и солови творби, музика за театрални постановки и танцов театър. В последните години той има премиерни изпълнения в световноизвестни зали.

 

Музиката на Георги Арнаудов е включена в десетки звукови антологии на съвременна и класическа музика.

 

Контакти:
проф. д-р Георги Арнаудов
корпус 1, офис 221
тел.: 02/8110 221, вътр. 12211
e-mail: garnaoudov@nbu.bg 

 

                                   и.д. Заместник-ректор по международната дейност


 

 

 Гл. ас. д-р Димитър Трендафилов е преподавател по маркетинг и бранд мениджмънт в департамент „Икономика“, магистър е по бизнес администрация със специализация в управлението на маркетинга (2009 г.) и доктор на изследователския център по семиотика на НБУ (2014 г.). В периода 2015–2017 г. е програмен консултант на бакалавърската програма „Маркетинг“ и магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“.


Изследователските интереси на д-р Трендафилов са в областта на маркетинговите изследвания, потребителското поведение и управлението на интелектуалната собственост. Практическият му опит е формиран в маркетинговите отдели на две компании и чрез участието в редица изследвания в и извън НБУ, а понастоящем е консултант в брандинга и комерсиалните комуникации. Участвал е с доклади на световни конгреси по семиотика (Ла Коруня и София), както и на международни конференции (Semiofest – Лондон, Барселона и Торонто и EFSS – Международна Ранно-есенна школа по семиотика, организирана от НБУ).

Автор е на монографията „Семиотични изследвания на търговската марка: инструменти, анализи и резултати“ (НБУ, 2017), електронното учебно помагало „Ритейл маркетинг и мениджмънт“ (НБУ, 2017), както и на над 20 преводи и статии в онлайн издания и сборници на български и английски език.

Контакти:
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов
корпус 1, офис 125
тел.: 02/ 8110 231, в. 11251
e-mail: dtrendafilov@nbu.bg