facebook

Графична идентичност

 

 

Мисия на Нов български университет


Мисията на НБУ като автономна либерална академична институция е:

 

  • да бъде ориентирана към своите студенти, като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят;
  • да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания по международни стандарти;
  • да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени, като участва в тях със свои проекти.

 

Образователна философия

Образователната философия на Нов български университет е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

Академичен профил

Нов български университет определя своя академичен профил в областта на:

 

  • науките за човека и обществото;
  • природните науки и новите технологии;
  • изкуствата.

 

Послание

Основното послание във визуалните материали на НБУ е нашата отдаденост на модерното, либерално образование, което същевременно е носител на класическия академичен дух.

В какво сме различни

В Нов български университет не се боим от разнообразието – затова сме различни в мисленето си, в полета на фантазията си, в научните си търсения. Създаването на общ стандарт за визуална комуникация не ограничава нашата различност, а тъкмо напротив – позволява ни да се опрем на него като твърда материална основа, която да придържа размаха на нашата различност в една обща база. Както в трудовете има тънка линия на тезата, на търсенето, която придава общ смисъл на цялостното произведение, така и нашето желание е общото ни виждане за използването на визуалното общуване да играе ролята на свързващото звено в нашата разнообразна цялост.

Ценности на бранда

Нашите ценности са споделените ценности на една общност, хетерогенна в състава и идеите си, във вижданията и работата си, но обединена в чувството за уважение към индивида, неговите права и задължения и стремежа към придобиване и разпространяване на научни знания, насочени към подобряването на общественото добруване.

Характер на бранда

По характер Нов български университет е сериозен. Интелектуалността на неговия ум е облечена в пъстрите дрехи, виждания и настроения на неговите студенти. Синият цвят на бранда олицетворява решителност, интелектуалност и отвореност към заобикалящия свят.

Архитектура на бранда

За Нов български университет студентите, тяхната общност и родители, са реални хора, с които брандът на НБУ комуникира активно и постоянно.

На кого говорим

В НБУ разговаряме с хората, като се стремим да създадем с тях дългосрочни и взаимнополезни отношения, основани на честност, откритост и добри намерения.

Нашите вътрешни публики са студенти, алумни и преподаватели – щатни и хонорувани, администрация и техническия състав, работещ на територията на НБУ.

Има множество организации и хора, с които работим и градим отношения ежедневно.

Общуваме активно с представителите на бизнеса, за да постигнем адекватно за пазара на труда ниво на нашите програми.

Важна част от нашата работа е в сферата на обществения живот, затова ние се стремим да участваме активно в него. Нашият академичен състав е разнообразен и колегите ни са изтъкнати специалисти в множество области. Поради тази причина НБУ общува с различни външни публики.


Допустими лога и бранд елементи 

Шаблон на презентация

Шаблон на постер

Шаблон на покана - лицегръбизображение

Прикачени файлове