facebook

Стефан МАТЕЕВ

Стефан МАТЕЕВ

На 31 май 2011 г. проф. Стефан Матеев е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за приноса му в програмите на департамент „Когнитивна наука и психология“. Проф. Матеев изнесе академична лекция на тема "Човешките грешки в ежедневието". Научните му интереси са в областта на психофизиката – в широкия и тесния смисъл на думата, неинвазивните изследвания на перцептивните и когнитивните способности. Психофизиката като вид описателна статистика, предназначена за извличане на информация и формулиране на психологически твърдения и изводи от специфичен вид данни, възприятие, човешко изпълнение, зрително възприятие на движение и движещи се обекти.
Участва в различни български и международни проекти за изследване на конструктивната памет –конструктивният характер на епизодичната памет, свързани с експерименти, демонстриращи наличието на паметови илюзии и изкривяване на паметта, включително смесване на епизоди (blending).  Чете лекции по обща психология (психофизика).