facebook

Константин БОЯДЖИЕВ

Константин БОЯДЖИЕВ

На 28 септември 2011 г.удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за приноса му в създаването и утвърждаването на програма „Архитектура“.
Преподавател в ВСУ ”Л. Каравелов”, УАСГ, НБУ, Представител в постоянната комисия на Съвета на архитектите в Европа, Брюксел – образование и комуникации.
Научни интереси: от 1974 г. до 1987 г. приложни разработки за отделни видове сгради за общественото обслужване, проектиране, градоустройствени приложни разработки; от 1988 г. след драстичните промени във възлагането на държавни поръчки ориентация към историко-теоретични проучвания. Проф. Бояджиев участва в над 20 архитектурни национални конкурси с 6 откупени проекта, между които: за летище София в колектив с ръководител инж. Р. Младжов; за център на гр. Смолян (втори конкурс) в колектив с ръководител арх. Вл. Балкански; 3 конкурса за православни храмове в Смолян (откупен), Силистра, София (индивидуално); за центъра на гр. София (индивидуално); градоустройствени конкурси за гр. Пещера, Левски; студентски град в Благоевград (колектив); конкурс за детски съоръжения, 1978 (откупен, индивидуално); Член на Националния комитет Васил Левски от 2003 г.; член на българската група на ДОКОМОМО към ЮНЕСКО, Париж от 1994 г.; председател на секция "История, теория и критика", Съюз на архитектите в България от 1992 г.; председател на международното жури за архитектурни книги и списания, Световно триенале по архитектура "Интерарх" 2000, 2003 и 2006 г., София; председател на редколегията на сп. "Архитектура"; Член на редколегията на сп. "Арх и Арт"; член на редколегията на сп. “Паметници, реставрация, музеи”; гл. редактор на Енциклопедия А-Я, част "Архитектура и строителство", акад. изд. Проф. М. Дринов, Българска академия на науките; гл. редактор на тритомна енциклопедия; носител на два сребърни медала (най-високо отличие) от Национални прегледи на българската архитектура, 1992 г. и 1998 г.