facebook

Иванка АПОСТОЛОВА

Иванка АПОСТОЛОВА

На 20 декември 2001 г. удостоена със званието "Почетен професор на Нов български университет" за цялостен принос към НБУ и утвърждаването му като съвременна образователна институция, за дейността й като учен, преподавател и изследовател.
Проф. Апостолова произнася академична лекция на тема "Философия на науката и психоанализата – Паули и Юнг". В периода 1995-2002 г. проф. Апостолова е Ректор на НБУ. От 20 май 2002 г. е член на Настоятелството на НБУ и преподавател по философия в Нов български университет. Проф. Апостолова е работила като директор на Центъра по философия на образованието, Научен секретар на Единния център по философия и социология, Декан на Философския факултет в СУ “Кл. Охридски”, Ректор на Бургаски свободен университет, Ръководител на катедра по философия в СУ “Кл. Охридски”. Сред публикациите й са книгите “Между физиката и философията” (1969), “Стил на мислене” (1971), “Хуманизация на науката” (1975), “Физиците пред аксиологически проблеми” (1985), “Философски предпоставки и научна общност” (1991). Участвала е с доклади в шест Световни конгреса по философия.