facebook

Енчо ГЕРГАНОВ

Енчо ГЕРГАНОВ

На 29 май 2007 година удостоен със званието “Почетен професор на Нов български университет” за цялостен принос към университета и като основател на департамент “Когнитивна наука и психология” и на Центъра за оценяване.
Проф. Герганов работи в и за Нов български университет от самото му основаване - 1990 година. Автор е на програмата по Психология и участва в разработването на единствата в Югоизточна Европа магистърската програма по Когнитивна наука. В периода 1996 – 2002 година, основател е и ръководител на Центъра за оценяване на НБУ. През 2004 година е удостоен с наградата на Ректора за “Най-добър преподавател на годината”.
Изследователската му работа е съсредоточена върху проблемите на психометрията, психолингвистиката и паметта. Най-значимите му приноси са свързани с откриването на семантично кодиране в краткосрочната памет и структурата на перцептивно-когнитивното пространство за български гласни и съгласни. Освен това проф. Герганов има и съществени приноси в методологията на психологическите изследвания – по разработването на методи за измерване на личностови особености и нагласи.