Севим Имамова (2015 г.)

Севим Имамова (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Market challenges of the Tobacco industry in 21st century. Research solutions to the Cigarette business sector. Application and rle of the Semiotic methods”

Научен ръководител: проф. д-р Кристиан Банков

Департамент: Изследователски център: "ЮИЕЦСИ"