facebook

Виктория Мендева (2015 г.)

Виктория Мендева (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: “Изследване на ефективността от инвестиции в земеделието”

Научен ръководител: доц. д-р Иванка Данева

Департамент: „Икономика“