facebook

Илиана Панайотова (2015 г.)

Илиана Панайотова (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: “Легитимиране на международната намеса при регулирането на конфликти”

Научен ръководител: доц. д-р Соня Хинкова

Департамент: „Политически науки“