facebook

Теодора Константинова (2015 г.)

Теодора Константинова (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Развитие на традицията в културните взаимоотношения между България и Австрия след 1989 година. Съвременно българско изкуство в чуждестранния художествен контекст“

Научен ръководител: доц. д-р Боян Манчев

Департамент: „Изкуствознание и история на културата“