facebook

Маруан Сула (2014 г.)

Маруан Сула (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Система за извличане на знание (Data minig system) за отношения, изразени във финансовите новини в Интернет“

Научен ръководител: доц. д-р Велина Славова

Департамент: Информатика