facebook

Христо Кръстев (2015 г.)

Христо Кръстев (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Престъпления против околната среда според българското наказателно право“

Научен ръководител: проф. д-р Румен Владимиров

Департамент: "Право"