facebook

Златина Иванова (2013 г.)

Златина Иванова (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Ролята на непряка политическа комуникация в България (на примера на предизборните кампании 2001, 2009 и 2013).“

Научен ръководител: доц. д-р Добрин Канев

Департамент: "Политически науки"