facebook

Величко Добрев (2014 г.)

Величко Добрев (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Предотвратяване и разкриване на картели в българското право, във френското право и правото на ЕС“

Научен ръководител: проф.Методи Марков, д.ю.н. и доц. д-р Катерина Йочева

Департамент: "Право"