facebook

Томислав Евтимов (2013 г.)

Томислав Евтимов (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Към възможността за една атеоретична философия на езика (късният Витгенщайн, Стенли Кавел, Ричард Рорти).“

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Вацов

Департамент: "Философия и социология"