facebook

Слав Ангелов (2014 г.)

Слав Ангелов (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Компютърно симулиране и оценка на фирмените рискове.“

Научен ръководител: проф. Евгения Стоименова, д.н.

Департамент: "Информатика"