facebook

Ягодина Манова (2013 г.)

Ягодина Манова (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Семиотични подходи за изследване на корпоративната комуникация в новите медии.“

Научен ръководител: проф. д-р Кристиан Банков

Департамент: Изследователски център "ЮИЕЦСИ"