facebook

Кристина Гоцева-Българанова (2013 г.)

Кристина Гоцева-Българанова (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Теории за менталния свят и аналогии при децата.“

Научен ръководител: доц. д-р Елена Андонова

Департамент: "Когнитивна наука и психология"