facebook

Калина Ганева (2014 г.)

Калина Ганева (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Нови форми на социална солидарност (социалните мрежи, като условие за конституиране на доверие.“

Научен ръководител: доц. д-р Мартин Канушев

Департамент: "Философия и социология"