facebook

Христина Дякова (2014 г.)

Христина Дякова (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Сценично осветление и мултимедията като фактори за изграждане на пространства и обекти. Изследване на художествената работа с гледната точка в театър и киното.“

Научен ръководител: доц. Елена Иванова

Департамент: "Изящни изкуства"