facebook

Екатерина Цветанова (2014 г. )

Екатерина Цветанова (2014 г. )

Тема на дисертационния труд: „Проектиране и моделиране на фирмени рискове (на база на стандарт ISO 31000-2009 г.)“

Научен ръководител: доц. д-р Иван Костов

Департамент: "Бизнес администрация"