facebook

Антон Дончев (2014 г.)

Антон Дончев (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Вероятностни подходи към потвърждението в науките за човека и в природните науки“

Научен ръководител: доц. д-р Лилия Гурова

Департамент: "Философия и социология"