facebook

Ставрос Калогианидис (2015 г.)

Ставрос Калогианидис (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: "Ролята на медиите при управление на бедствени и кризисни ситуации“

Научен ръководител: проф. Руси Маринов, д.н.

Департамент: "Масови комуникации"