Заместник-ректори

 Заместник-ректор по учебната дейност 

 

 

Гл. ас. д-р Владимир Димитров е преподавател в департамент „Изкуствознание и история на културата“ на Нов български университет. Доктор по изкуствознание (2010 г.). Основните му изследователски интереси са в областта на възрожденското изкуство, иконографията и опазване на културното наследство. Член е на Българският национален комитет на Международният съвет за опазване паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС).

Води курсове по Обща история на изкуството, Възрожденско изкуство и култура, Изкуство на Италианския ренесанс, Иконография и Културно наследство. От 2005 г. ежегодно организира пътуващ семинар „България – кръстопът на култури“ и др.

Бил е декан на Факултет за базово образование, директор на бакалавърските и магистърските програми в департамент „Изкуствознание и история на културата“, член на Библиотечния съвет и на Комисията по качество.

По важна публикация „Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство“, С., Нов български университет, 2012. Автор на поредица пътеписи в списанието за университетска култура „Следва“.

 

Контакти:

еmail: vdimitrov@nbu.bg

телефон: 8110 225

офис: 226, корпус 1

 

Приемно време:

понеделник: 14.00 -16.00 ч.

четвъртък: 14.00-16.00 ч.

 

 Заместник-ректор по качеството и акредитацията 

 

Доц. д-р Юлияна Гълъбинова има висше икономическо образование по Управление на териториалните системи и Международни икономически отношения. През 2008 г. защитава дисертация по научната специалност Регионална икономика и администрация. От 2016 г. е доцент в професионално направление Администрация и управление (регионално развитие и кохезионна политика). Автор е на публикации в областта на местното самоуправление, развитието на големите градове, децентрализацията, кохезионната политика на Европейския съюз. Участва в множество национални и международни конференции по теми, свързани с общинските финанси, регионалното развитие, антикорупционните практики и др.

Щатен преподавател и директор на бакалавърска програма „Администрация и управление” в департамент „Публична администрация“ на Нов български университет от 2004 г. От началото на 2012 година е програмен директор към Центъра по публична администрация, а от ноември 2012 до май 2016 г. изпълнява длъжността декан на Бакалавърски факултет. Доц. д-р Гълъбинова е заместник-ректор по качеството и акредитацията от юни 2016 г.

Води лекции по: Регионална и местна политика, Гражданско общество и неправителствен сектор, Регионално развитие, Местно самоуправление, Административна етика, Управление на проекти, Административен капацитет при управление на средствата от ЕС, Стратегическо управление в публичната сфера, Регионално самоуправление в ЕС и др.

 

Контакти:

Доц. д-р Юлияна Гълъбинова
корпус 1, стая 102
тел.: 02/8110 102, вътр. 1102
e-mail: jgalabinova@nbu.bg

 

Заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност 

 

 

Гл. ас. д-р Кирил Аврамов е преподавател в департамент „Политически науки” на НБУ. Получава своето образование в Gustavus Adolphus College (САЩ), Абърдийнски университет (Шотландия), Софийски университет, Централноевропейски университет (ЦЕУ) (Унгария) и Нов български университет (НБУ). До 2005 г. преподава в Софийски университет в катедра „Политология”, а в периода 2006 - 2010 е директор на международната изследователска и консултантска компания Political Capital Policy & Research Institute за България. В периода 2010-2011 изпълнява функциите на директор „Международни връзки” на компанията в Будапеща, Унгария.

Основните му изследователски интереси са в областта на: политически елити, политическа икономия, политически екстремизъм, избирателни системи, политическа комуникация, преходи в Източна Европа, политическо лидерство, МПИ.

Допълнителните му изследователски интереси са в областта на: изкуство в политиката, политически протест, политическа радикализация, превенция на политическата радикализация.

Преподавателски му интереси са в сферата на: елити, институции, преходи, представително управление, международна политикономия (МПИ).

Членува в: Българска асоциация по политически науки, член на постоянните групи към Европейския консорциум за политически изследвания (ECPR): Extremism & Democracy, Central and East European Politics, Elites and Political Leadership, Politics and the Arts, South East Europe. Член на мрежата RAN-DERAD към директорат Migration and Home Affairs на Европейската комисия. Асоцииран редактор на Eastbound, международен академичен журнал за култура, медии и комуникации.

Стипендиант на Фондация Fulbright за академичната 2015/16 и гост-изследовател в The Center for Russian, East European and Eurasian Studies към University of Austin at Texas (САЩ). Пълна стипендия за периода на редовната докторантура към СУ “Св. Климент Охридски“. Стипендия от Фондация „Отворено общество” за едногодишна специализация в рамките на докторантурата в Централноевропейски университет (Будапеща) за академичната 2005 г.

 

Контакти:
Гл. ас. д-р Кирил Аврамов
корпус 1, стая 221
тел.: 02/8110 221
e-mail: k.avramov@nbu.bg