Подкрепи

podkrepi_1050x399_crop_478b24840a

Фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет 

 

Стипендии за новоприети студенти

Фонд „Стипендии“ на Нов български университет осигурява едногодишни академични и социални стипендии за новоприети студенти. Академичните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


Повече информация –   тук.

 

Академични стипендии 

Фонд „Стипендии“ на Нов български университет осигурява стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ. Стипендиите са годишни и могат да бъдат пълни или частични. Пълните покриват 100 % от годишната такса за обучение, а частичните – 50 %. 

 

Социални стипендии 

Фонд „Стипендии“ на Нов български университет осигурява стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ и принадлежащи към една от следните групи: сираци и полусираци, лица в неравностойно положение, майки с повече от едно дете. Стипендиите са годишни и могат да бъдат пълни или частични. Пълните покриват 100 %  от годишната такса, а частичните – 50 %.

Повече информация за академични и социални стипендии – тук.  

 

Академични стипендии на Нов български университет за новоприети докторанти

Всяка година университетът отпуска определен брой стипендии за новоприети докторанти в докторските програми към Магистърски факултет след спечелен конкурс по тема, обявена от департамент на НБУ.


Повече информация – тук.

 

 

Стипендии на фондация „Контакти без ограничения“

 

Фондация „Контакти без ограничения“ дава пълни стипендии на новоприети студенти за обучение в Нов български университет. Стипендиите са четиригодишни и се присъждат на студенти от програми в областта на хуманитарните науки: Антропология; Българистика (Български език, култура и литература); Българска културна история и музеи; Египтология; Изкуствознание и артмениджмънт; История и археология; Класически езици, антична култура и литература; Философия.

Повече информация –  тук.

 

Стипендии от фонд „Райна Кабаиванска“

 

 

Фонд „Райна Кабаиванска“ на Нов български университет осигурява национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене в България и чужбина. Стипендиите се присъждат лично от Райна Кабаиванска на най-добрите оперни изпълнители, показали високи резултати в обучението си по време на нейния майсторски клас в НБУ.


Повече информация – тук

 

Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду”

 

Фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду” подпомага и стимулира младите изпълнители от Лятната музикална академия на НБУ в тяхното обучение и професионално развитие, като отпуска ежегодно годишни стипендии или частично покрива разходи за участие на изявени студенти.


Повече информация – тук.   

 

Стипендии от фонд „Чарлз Мозер“

 

 

Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и за гражданска доблест, предназначени за студенти от програми на департамент „Политически науки“.


Повече информация –  тук.За повече информация:
Елица Узунова
e-mail: euzunova@nbu.bg 

 

Система за студентски труд и стаж в Нов български университет

 

 

Системата за студентски труд и стаж се осъществява чрез полагане на труд от студенти в рамките на Университета. Студентският труд се възнаграждава чрез стипендии или почасово заплащане.

Подборът на кандидатите за полагане на студентски труд и стаж в рамките на университета се извършва с конкурс. Условията за участие в него са: редовна форма на обучение; завършена най-малко една учебна година; успех от последния семестър над много добър (4,50); записан нов семестър; студентът да не получава стипендия.
Повече информация – тук.

  

Централен фонд за стратегическо равитие към Настоятелството на НБУ

 

Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ финансира дейности, свързани с учебната дейност: учебна литература, учебници, учебни помагала и албуми, както и нови форми на учебния процес – развитие на уебсреда за обучение, зимни и летни школи и университети. Финансова подкрепа получават също научни и творчески проекти, свързани с изследвания; научни издания – монографии, годишници на департаменти, сборници; научни форуми – конференции и семинари; творчески проекти – спектакли, изложби, модни ревюта, филми, фестивали, театрални училища.

 

 

Фонд „Учебни програми“ към факултетите

 

Всеки от четирите факултета в НБУ разполага със собствен фонд „Учебни програми“, който финансира: проекти, свързани с обучение и изяви на студентите – семинари, школи, практики, представления, концерти; проекти, свързани с участие на преподаватели към програмите в национални конференции, концерти, изнасяне на лекции и други (пътувания в рамките на страната, които са с учебна насоченост); проекти за издаване на сборници със студентски изследвания, учебници и учебни помагала; проекти за развиване на мултимедийни, интерактивни и нестандартни форми на преподаване и учебен процес; проекти за подобряване на материалната среда на програмите; проекти за популяризиране на програмите на НБУ – рекламни материали, презентации. 

 

Фонд „Издателска дейност“

 

Фондът се управлява от Издателски съвет и финансира общоуниверситетски учебни и научни издания, които могат да бъдат от полза за образователната политика на НБУ. Университетските структури кандидатстват за пълно или частично финансиране на издания пред фонд „Издателска дейност“ чрез проект, който се представя на Издателския съвет.