facebook

Студентски стипендии на ЕСФ

stipendii-esf_1050x399_crop_478b24840a
 
Студентски стипендии на ЕСФ
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001

 

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

 

 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1”, ИЗПЪЛНЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

 

Кампанията за он-лайн кандидатстване продължава от 27 НОЕМВРИ 2017 г. до 14 ЯНУАРИ 2018 г.  Класирането ще бъде публикувано на 8 ФЕВРУАРИ 2018 г.

 

Кандидатстването се извършва чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg, на която автоматично се визуализират данните на студента от Регистъра на МОН.

 

Попълнените формуляри заедно с придружаващите ги документи се подават в НБУ за потвърждаване на успеха на студента и на това дали кандидатът отговаря на условията за стипендия за специални постижения.

Подробна информация – в Студентския център, етаж 1, корпус 1

Телефони: 02 / 8110 180, 02 / 8110 213, 02 / 8110 287

 

Важни за спазване условия при кандидатстването:

 

 1. След всяка корекция на вече генериран формуляр е необходимо той отново да бъде разпечатан и подаден на хартия в НБУ. В противен случай формулярът в системата и подаденият преди това във висшето училище ще имат различни номера и баркодове и при това несъвпадение студентът няма да участва в класирането.

 2. Кандидати за стипендии за успех се допускат от следните професионални направления и програми в НБУ:

Шифър

Професионални направления и програми

II

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

 

БП Българистика (Български език, култура и литература)

 

БП Англицистика

 

БП Англицистика (Английски език, култура и литература)

 

БП Арабистика (Арабски език, култура и литература)

 

БП Германистика

 

БП Германистика (Немски език, култура и литература)

 

БП Испанистика (Испански език, култура и литература)

 

БП Италианистика (Италиански език, култура и литература)

 

БП Романистика

 

БП Романистика (Френски език, култура и литература)

 

БП Русистика (Руски език, култура и литература)

 

БП Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

 

БП Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

 

МП Лингводидактика

 

МП Писмен и устен превод

 

МП Литература, книгоиздаване, медии

2.2.

История и археология

 

БП История

 

БП Археология

 

БП История и археология

 

БП Египтология

 

БП Египтология (Египетски език, култура и литература)

 

МП Археологически изследвания

 

МП Древният Египет и Класическата епоха

 

МП Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток

 

МП История, политика и религия

2.3.

Философия

 

БП Философия

ІV

Природни науки, математика и информатика

4.3.

Биологически науки

 

БП Биология - обща и приложна

4.4.

Науки за земята

 

БП Екология и опазване на околната среда

 

МП Екологични експертизи и контрол

4.6.

Информатика и компютърни науки

 

БП Информатика

 

БП Информационни технологии

 

БП Мултимедия и компютърна графика

 

БП Мрежови технологии на английски език

 

МП Софтуерни технологии в Интернет

 

МП Мултимедия и компютърна анимация

 

МП Управление на проекти по информационни технологии

V

Технически науки

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

БП Телекомуникации

 

МП Телекомуникации

 

МП Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

 

МП Архитектура

VІІІ

Изкуства

8.1.

Теория на изкуствата

 

БП Изкуствознание и артмениджмънт

 

БП Култура и изкуство

 

МП Сравнително изкуствознание

8.2.

Изобразително изкуство

 

БП Мода

 

БП Интериорен дизайн

 

БП Пластични изкуства

 

МП Мода и бизнес стратегии

 

МП Живопис

 

МП Илюстриране и графични технологии

 

МП Пространствен дизайн

 

МП Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

 

МП Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

 

МП Плакат и комуникативен дизайн

 

МП Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

 

МП Артистични практики в архитектурна среда

 

МП Стайлинг

 

МП Сценичен дизайн и медии

8.3.

Музикално и танцово изкуство

 

БП Музика

 

МП Тонрежисура

 

МП Композиция и дирижиране

 

МП Танцово изкуство

 

МП Класическа музика

 

МП Поп и джаз музика

 

МП Музикално изпълнителство (на английски език)

8.4.

Театрално и филмово изкуство

 

БП Кино и телевизия

 

БП Анимационно кино

 

БП Графичен дизайн

 

БП Фотография

 

БП Реклама

 

БП Визуални изкуства

 

БП Театър

 

МП Филмово и телевизионно изкуство

 

МП Фотографско изкуство

 

МП Театрално изкуство и общество

 

МП Анимационна режисура

 

МП Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

 

МП Графично и пространствено проектиране

 1. При подаване на формуляр за стипендия за специални постижения в НБУ студентът задължително прилага към него:
 • Копие от самата разработка или част от нея (задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) приложенията на CD да не са SHORT CUT, за да се отварят за справки и проверки;
 • Издадено от НБУ удостоверение по образец, с което се документира наличието и видът на конкретната разработка или документ от научната организация, в която е направена разработката или от културната организация, в която е осъществена художествено-творческата дейност;
 • Декларация по образец за поемане на отговорност за верността на данните
 • За чуждестранни физически лицаподписана (и за двата вида стипендия) декларация по образец съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за облагане на доходи от източник в България при платеца на дохода (висшето училище).

 

 1. Студент може да получи до 3 (три) стипендии за специални постижения за един семестър (в областта на висшето образование или професионалното направление, в което се обучава кандидатът), като за всяка от тях се попълва отделен формуляр. При едновременно обучение по две или повече програми, както и при обучение в major програма и minor програма – втора специалност, може да се кандидатства с разработки и дейности от изучаваните програми в рамките на максималния брой от общо 3 (три) за един семестър.

 

 1. Студентите, подали документи с невярно съдържание, дължат връщане на получените суми и губят право на стипендии за целия период на изпълнение на проекта.

 

 1. След изтичането на крайния срок за посочване на банкова сметка (IBAN) –

13 ФЕВРУАРИ, 2018 г., студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN) губят право на стипендия, независимо от причините за непосочването. Жалби в това отношение няма да се разглеждат.

 

 1. В интернет страницата на проекта е въведено меню, в което кандидатите могат да намерят отбелязана банката, в която НБУ препоръчва да бъдат открити сметките за превод на стипендиите.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта

27 ноември 2017 г.

 

 

Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех и на стипендиите за специални постижения

15 декември 2017 г.

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

 

14 януари 2018 г. (неделя),
23:59 часа

Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 януари 2018 г.) и съпътстващите ги документи 

 

17 януари 2018 г.

(сряда)

 

 

Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

26 януари 2018 г.

 

Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

29-31 януари 2018 г.

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища

5 февруари 2018 г.

Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища

8 февруари 2018 г. (четвъртък)

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта)

13 февруари 2018 г. (вторник) 23:59 часа

 

 

Преводи на стипендиите към сметките на студентите

до 9 март 2018 г.

 

 

 

 

Информация може да получите и в Студентски център, корпус 1, централно фоайе, тел.: 02/8110 110.