Студентски стипендии на ЕСФ

stipendii-na-esf_1050x399_crop_478b24840a
 
Студентски стипендии на ЕСФ
 
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
 


 

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“


СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1”, ИЗПЪЛНЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020Кампанията за он-лайн кандидатстване продължава от 17 АПРИЛ до 14 МАЙ 2017 г. Класирането ще бъде публикувано на 5 ЮНИ 2017 г.

Кандидатстването се извършва чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg, на която автоматично се визуализират данните на студента от Регистъра на МОН.

Попълнените формуляри заедно с придружаващите ги документи се подават в НБУ за потвърждаване на успеха на студента и на това дали кандидатът отговаря на условията за стипендия за специални постижения.

Месечните стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области ще бъдат по 150 лв. за студентите в редовна форма на обучение.
Еднократните семестриални стипендии за специални постижения ще бъдат по 300 лв. за студенти в редовна форма на обучение в специалности от всички професионални направления.

Подробна информация – в Студентския център, етаж 1, корпус 1
Телефони: 02 / 8110 206, 02 / 8110 213, 02 / 8110 287

Важни за спазване условия при кандидатстването:

  1. След всяка корекция на вече генериран формуляр е необходимо той отново да бъде разпечатан и подаден на хартия в НБУ. В противен случай формулярът в системата и подаденият преди това във висшето училище ще имат различни номера и баркодове и при това несъвпадение студентът няма да участва в класирането.
  2. Кандидати за стипендии за успех се допускат от следните професионални направления и програми в НБУ: 

 Шифър

Професионални направления и програми

ІV

Природни науки, математика и информатика

4.3.

Биологически науки

 

БП Биология - обща и приложна

4.4.

Науки за земята

 

БП Науки за земята и алтернативни енергии

 

БП Екология и управление на околната среда

 

БП Екология и опазване на околната среда

 

МП Екологични експертизи и контрол

4.6.

Информатика и компютърни науки

 

БП Информатика

 

БП Информационни технологии

 

БП Мултимедия и компютърна графика

 

БП Мрежови технологии на английски език

 

МП Софтуерни технологии в Интернет

 

МП Мултимедия и компютърна анимация

 

МП Управление на проекти по информационни технологии

V

Технически науки

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

БП Телекомуникации

 

МП Телекомуникации

 

МП Телекомуникации (електронни комуникации)

 

МП Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

 

МП Архитектура

VІІІ

Изкуства

8.1.

Теория на изкуствата

 

БП Изкуствознание и артмениджмънт

 

МП Сравнително изкуствознание

8.2.

Изобразително изкуство

 

БП Мода

 

БП Интериорен дизайн

 

БП Пластични изкуства

 

МП Мода и бизнес стратегии

 

МП Живопис

 

МП Илюстриране и графични технологии

 

МП Пространствен дизайн

 

МП Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата

 

МП Плакат и комуникативен дизайн

 

МП Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

 

МП Стайлинг

 

МП Сценичен дизайн и медии

8.3.

Музикално и танцово изкуство

 

БП Музика

 

МП Тонрежисура

 

МП Танцово изкуство

 

МП Музикално изпълнителско майсторство (на български език)

 

МП Музикално изпълнителство (на английски език)

8.4.

Театрално и филмово изкуство

 

БП Кино и телевизия

 

БП Анимационно кино

 

БП Графичен дизайн

 

БП Фотография

 

БП Реклама

 

БП Театър

 

МП Филмово и телевизионно изкуство

 

МП Фотографско изкуство

 

МП Театрално изкуство и общество

 

МП Анимационна режисура

 

МП Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

 

МП Графично и пространствено проектиране

При подаване на формуляр за стипендия за специални постижения в НБУ студентът задължително прилага към него:
• Копие от самата разработка или част от нея (задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) – приложенията на CD да не са SHORT CUT, за да се отварят за справки и проверки;
• Издадено от НБУ удостоверение по образец, с което се документира наличието и видът на конкретната разработка или документ от научната организация, в която е направена разработката или от културната организация, в която е осъществена художествено-творческата дейност;
• Декларация по образец за поемане на отговорност за верността на данните
• За чуждестранни физически лица – подписана (и за двата вида стипендия) декларация по образец съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за облагане на доходи от източник в България при платеца на дохода (висшето училище).
4. Студент може да получи до 3 (три) стипендии за специални постижения за един семестър (в областта на висшето образование или професионалното направление, в което се обучава кандидатът), като за всяка от тях се попълва отделен формуляр. При едновременно обучение по две или повече програми, както и при обучение в major програма и minor програма – втора специалност, може да се кандидатства с разработки и дейности от изучаваните програми в рамките на максималния брой от общо 3 (три) за един семестър.
5. Студентите, подали документи с невярно съдържание, дължат връщане на получените суми и губят право на стипендии за целия период на изпълнение на проекта.
6. След изтичането на крайния срок за посочване на банкова сметка (IBAN) – 8
ЮНИ, 2017 г., студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN) губят право на стипендия, независимо от причините за непосочването. Жалби в това отношение няма да се разглеждат.
7. В интернет страницата на проекта е въведено меню, в което кандидатите могат да намерят отбелязана банката, в която НБУ препоръчва да бъдат открити сметките за превод на стипендиите.

 Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта

17 април 2017 г.

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища

18 април 2017 г.

Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2016/2017 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти

до 25 април 2017 г.

Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена

до 28 април 2017 г.

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

14 май 2017 г., неделя,
23:59 часа

Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 май 2017 г.) и съпътстващите ги документи 

17 май 2017 г.  (сряда) според работното време на висшето училище

Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

23 май 2017 г.

Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

26-30 май 2017 г.

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища

1 юни 2017 г.

Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища

5 юни 2017 г.

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта)

до 8 юни 2017 г., 23:59 часа

 

 

Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 година

до 19 юни 2017 г.

Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите

до 30 юни 2017 г.

 
 
 
Преводи на стипендиите към сметките на студентите до 30. юни 2017 г.

Информация може да получите и в Студентски център, корпус 1, централно фоайе, тел.: 02/8110 180.