Проект „Студентски практики - фаза 2“

Студентски практики – фаза 2 – 2020 - 2023 г.

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 2“,

финансиран по Оперативна програма

 

 

„Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

https://praktiki.mon.bg/

Договори на обучаващи организации и ментори

 • С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на гражданите препоръчваме подписаните договори от страна на обучаващите организации и менторите в 3 (три) екземпляра + декларация по образец  да бъдат изпращани с куриер на адрес: гр. София, 1618, ул. Монтевидео 21, офис 101, корпус 1 на НБУ – Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, за проект "Студентски практики - фаза 2". На вниманието на Ирена Павлова; тел. 02/81 10 131; имейл: ipetrova@nbu.bg
 • При желание и възможност договорите на обучаващите организации и менторите ще се приемат и лично в офис 101, корпус 1 на НБУ.

Приемно време на офис 101, корпус 1

Дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда

Час: от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 • Всички договори на обучаващи организации и ментори, които отговарят на изискванията на проекта ще бъдат входирани, обработени и качени в платформата на адрес: https://praktiki.mon.bg/.
 • Договорите на работодатели и ментори се предоставят за подпис от Ректор в 3 екземпляра преди договорите на студентите.
 • Работодателските договори трябва да са подписани и подпечатани, а на менторите подписани и с коректно попълнени всички лични данни.
 • Менторски договори се приемат само, ако фигурират в списъка на определените от обучаващата организация ментори на работодателският договор /последна страница от същия/.
 • Приоритетно Висшето училище ще сключва договори с работодателски организации, които осъществяват практики на територията на София град.

Изисквания към менторите

 • Менторите от обучаващите организации следва да отговарят на изискванията на проекта, което може да бъде удостоверено, като заедно с договорите си менторът подготви и 1 (един) екземпляр от подписана декларация по образец.

Договори на студенти

С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на студентите и служителите от НБУ, договорите на студентите ще бъдат приемани по следния начин:

 

1. Всеки студент, желаещ да проведе практическо обучение в реална работна при условията на проекта следва да направи регистрация, оформи своя профил, разработи график и да подготви договор, през системата на проекта. Екип Студентски практики - фаза 2 в НБУ извършва постоянен мониторинг на процеса по подготовка на студентите и оказва методична и техническа помощ на всеки студент, свързана с програмата, графика на обучението и всички други детайли.

2. Автоматично генерирания на всеки студент договор от системата на проекта на адрес https://praktiki.mon.bg/ (в pdf формат), следва да се разпечати в 3 екземпляра, да се подпише от студента и да се предаде в НБУ в офис 102, к. 1.

 

Приемно време на офис 102, корпус 1, Лили Колова

Дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда

Час: от 10:00 ч. до 12:00 ч.

тел: 02/8110 173

Имейл: lkolova@nbu.bg

или

По куриер, след проведен разговор със специалист на следния адрес:

гр. София 1618, НБУ, ул. Монтевидео 21, офис 102, корпус 1.

на вниманието на Лили Колова, тел: 02/8110 173

 

3. Договори със студентите ще се сключват при спазване на следните условия:

 • Обявената позиция за практическо обучение да съответства на изучаваната от студента програма или професионално направление;
 • Изготвена и въведена в информационната система „Програма“ от ментора, съгласувана с академичния наставник преди генериране на договора между студента и висшето училище. Графикът да се съобрази с изискванията за 5-дневна работна седмица, в която изработените часове да не надвишават 40 часа, при максимални 8 часа на ден;
 • Избран академичен наставник;
 • Одобрена програма за практиката от академичния наставник;
 • Банковата сметка, посочена от студента да е лична и в български лева.
 • След приключване на практиката задължително условие е всяка една от страните: студент, ментор, водещ функционален експерт да потвърди окончателно практиката и тогава студентът генерира финален отчет за дейността си.

 

 1. Студентът стартира своята практика при наличието на подписани договори между НБУ и:
 • Работодателска организация
 • Ментор
 • Академичен наставник
 • Студент

 

При представени договори  до сряда, практиката по график може да стартира най-рано седем работни дни след предаването му.

Този срок е важен, за да може да се осигури време за обработка на договорите на студентите, започващи практическо обучение през следващата седмица, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица.

Договори за обработка могат да бъдат изпращани и на по-ранен етап (в предхождащи седмици) преди стартирането на практическото обучение.

4. Ако при обработката на договорите или проверката на студентския статус и условията за включване в проекта възникнат въпроси, неточности или несъответствия с всеки студент ще бъде осъществен контакт на посочения в системата на проекта негов телефон.

 1. Студентът финализира своята практика като:
 • приключва своя график с описани извършени дейности по зададената програма от ментора.
 • менторът от своя страна потвърждава графикът с извършените дейности.
 • академичният наставник също потвърждава графикът му, както и е прикачил в системата формуляра от направената проверка на място в работодателската организация.

 

Всички участници в проекта следва да извършват всички дейности по подготовка на договорите и провеждане на практическото обучение по настоящия проект при задължително спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 за срока на тяхното действие.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА НАЧАЛНА ДАТА ЗА ПЪРВИТЕ ПРАКТИКИ – 06.07.2020

Контакти на екип „Студентски практики – фаза 2“ при НБУ

 

 

 

Водещ функционален експерт:

 

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

jgalabinova@nbu.bu

02/81 10 230

 

 

Функционален експерт:

 

Ирена Петрова Павлова

ipetrova@nbu.bg

02/81 10 131

 

 Технически изпълнител:

 

Лили Колова

lkolova@nbu.bg

02/ 81 10 173

 

 

 

Технически изпълнител:

 

Албена Павлова

apavlova@nbu.bg

02/81 10 285

 

 

Експерт ФСО:

 

Мария Манева

mmaneva@nbu.bg

02/81 10 201

 

Експерт ФСО

 

Десислава Славчева

dslavcheva@nbu.bg

02/8110 241