Проект „Студентски практики“

studentski-practiki_1050x399_crop_478b24840a

 

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ фаза І

 

в партньорство с Нов български университет

 

Стартира проект „Студентски практики“ фаза І по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Първата фаза на проекта ще се продължи до 31.12.2017 г.

 

Целта на проекта е да помогне на студентите в натрупване на допълнителни знания и умения в професионалното им направление и да улесни реализацията им на пазара на труда. Проекта цели още да стимулира връзката между висшите училища и бизнеса, за да повиши процента на студенти наети непосредствено след дипломирането им.

 

За участие могат да кандидатстват студенти редовна и дистанционна форма на обучение със студентски права, обучаващи се в Нов български университет. Според вътрешните правила на НБУ в проекта не могат да вземат участие студенти І курс, бакалавърски програми и студенти I курс МП "Право" и МП "Архитектура".

 

За успешно практическо обучение се счита проведена практика в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв., а на академичния наставник и ментора допълнително възнаграждение.

 

За да участвате в проекта е нужно да се съобразите с инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза I и вътрешните правила за работа по проекта на НБУ.

 

Договорите ще се приемат според вътрешните правила от дата: 2 ноември 2016 година.

 

Договори на студенти се предават в 3 екземляра заедно с декларация по образец в стая 101, корпус 1.

Приемното време е между 10:00 ч. - 12:00 ч. и 13:00 ч. - 16:00 ч.

При педоставяне на договорите до сряда практиката на студента може да започне най-рано от следващия понеделник.

 

Завършилите своята практика през месеците януари, февруари, март, април и май могат да получат своето удостоверение за успешно завършена практика от Център за кариерно развитие и обучителни ресурси - стая 101, корпус 1.

 

Вътрешни правила за СТУДЕНТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ - студенти

Вътрешни правила за ОБУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ и МЕНТОРИ

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА - Обучителни организации

 Вътрешни правила за АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

 

Контакти:
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, НБУ
тел.: 02/8110 131, 8110 141
e-mail: career@nbu.bg
корпус 1, офис 101