Проект „Студентски практики“

studentski-practiki_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Уважаеми студенти,

Уважаеми партньори по проект "Студентски практики - фаза 1",

 

На 17.10.2018 г. изтече крайният срок за включване на студентите в практически обучения по проект "Студентски практики - фаза 1".

 

Крайният срок за приключване на провеждащите се практики беше 29.11.2018 г.

 

Към 29.12.2018 г. проект „Студентски практики – фаза І“ приключи.

 

Дата: 03.01.2019 г. 

Информираме Ви, че със заповед №РД 09-165 от 21.09.2018г. на Изпълнителния директор на ИА ОП НОИР и Ръководител на управляващия орган и след решение на Комитета за наблюдение, крайният срок за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза 1" се удължава до 29.12.2018г.

За Ваше улеснение посочвам датите, които трябва да имате предвид:

  • Студентски договори за подпис се приемат още сега.
  • Практическите обучения могат да стартират най-рано на 01 октомври 2018г.
  • Студентски договори можем да приемаме най-късно до 16 октомври 2018г.
  • Приключване на студенти по график до 29 ноември 2018 г.
  • Финален отчет от студент, ментор и академичен наставник най-късно до 05 декември 2018г.
  • Изготвяне на личен финален отчет за академични наставници и ментори  и предаване в касата на НБУ най-късно до 10 декември 2018 г.

Напомняме, че договорите на студентите се предават в 3 екземпляра, заедно с попълнена в един екземпляр декларация от тях в стая 101, корпус 1.

 

Дата: 22.09.2018 г.

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ фаза І

 

в партньорство с Нов български университет

 

Стартира проект „Студентски практики“ фаза І по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Целта на проекта е да помогне на студентите в натрупване на допълнителни знания и умения в професионалното им направление и да улесни реализацията им на пазара на труда. Проекта цели още да стимулира връзката между висшите училища и бизнеса, за да повиши процента на студенти наети непосредствено след дипломирането им.

 

За участие могат да кандидатстват студенти редовна и дистанционна форма на обучение със студентски права, обучаващи се в Нов български университет.

 

За успешно практическо обучение се счита проведена практика в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв., а на академичния наставник и ментора допълнително възнаграждение.

 

За да участвате в проекта е нужно да се съобразите с инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза I и вътрешните правила за работа по проекта на НБУ.

 

Договорите ще се приемат според вътрешните правила от дата: 2 ноември 2016 година.

 

Договори на студенти се предават в 3 екземляра заедно с декларация по образец в стая 101, корпус 1.

Приемното време е между 10:00 ч. - 12:00 ч. и 13:00 ч. - 16:00 ч.

При педоставяне на договорите до сряда практиката на студента може да започне най-рано от следващия понеделник.

 

Завършилите своята практика през месеците между януари 2017 и март 2018 могат да получат своето удостоверение за успешно завършена практика от Център за кариерно развитие и обучителни ресурси - стая 101, корпус 1.

 

Менторите могат да получат своите служебни бележки от стая 201, корпус 1 на НБУ или чрез съобщение на имейл mmaneva@nbu.bg.

 

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 от 13.10.2017 г., периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.09.2018 г.

 

Договори на студенти ще се приемат до 11.07.2018 г. Всички практики трябва да са приключили до 29.08.18 г

 

Вътрешни правила за СТУДЕНТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ - студенти

Вътрешни правила за ОБУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ и МЕНТОРИ

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА - Обучителни организации

 Вътрешни правила за АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

 

Контакти:
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, НБУ
тел.: 02/8110 131, 8110 141
e-mail: career@nbu.bg
корпус 1, офис 101