Магистърски програми „Архитектура“ и „Право“

pravo-architectura_1050x399_crop_478b24840a

Програми за образователно-квалификационна степен „магистър“ според областите на висше образование

 

 

 

Технически науки

 

Магистърска програма „Архитектура“


Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация „архитект“, и е съобразена с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“. Обучението е шестгодишно и съчетава теоретични и приложни курсове в областта на урбанизма, териториалното и ландшафтното планиране, архитектурата на сгради и комплекси и архитектурното и урбанистично наследство. Кандидатстването в програмата е възможно след завършено средно или висше образование.

Приемът включва: подаване на заявление до Ректора на НБУ с приложени дипломи за висше и средно образование; явяване на Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и специализиран изпит по рисуване.
 

Повече за МП „Архитектура“ прочетете тук.

 

За повече информация:
Магистърски факултет
корпус 1, офис 122; тел.: 02/8110 103; 8110 133; 8110 212; 8110 180
e-mail: magister@nbu.bg

  

Социални, стопански и правни науки

 

Магистърска програма „Право“


Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно и включва задължителен шестмесечен стаж и държавни изпити. Кандидатстването в програмата е възможно след завършено средно или висше образование.

Приемът включва: подаване на заявление до Ректора на НБУ с приложени дипломи за висше и средно образование и явяване на Тест по общообразователна подготовка (ТОП).


Повече за МП „Право“ прочетете тук.


За повече информация:

Магистърски факултет
корпус 1, офис 122

тел.: 02/8110 103; 8110 133; 8110 212; 8110 180 
e-mail: magister@nbu.bg