facebook

Проект „Студентски практики - фаза 2“

 • Проект "Студентски практики - фаза 2"
 •    

   

   

  https://praktiki.mon.bg/

    

  ВАЖНО!

  Нов български университет преустановява приема на договори на обучаващи организации, ментори и студенти поради изчерпване на наличния брой практики по индикативния бюджет на проект „Студентски практики – Фаза 2", считано от 12.04.2023 год.

  Преустановява се потвърждаването на саморегистрираните студенти, считано от 10.04.2023 год.

  Студенти със сключени договори за практическо обучение провеждат и финализират практиките си в съответствие с вече подписаните договори.

   

  доц. д-р Ю. Гълъбинова,

  Водещ функционален експерт на проект „Студентски практики - Фаза 2"

  НБУ

   10.04.2023г.

   

  Период на реализиране на проект BG05M2OP001-2.013-0001

  „Студентски практики – Фаза 2“: 13.01.2020 г. – 12.05.2023 г

   

  ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  • да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

   

  ЕКИП НА ПРОЕКТА:

   

   

   

  Водещ функционален експерт:

   

  доц. д-р Юлияна Гълъбинова

  jgalabinova@nbu.bg 

  02/81 10 230

   

   

  Функционален експерт:

   

  Ирена Петрова Павлова

  ipetrova@nbu.bg

  02/81 10 131

   

   

   Функционален експерт:

   

   

  Лили Колова

  lkolova@nbu.bg

  02/ 81 10 173

   

   

   Технически изпълнител:

   

  Албена Павлова

  apavlova@nbu.bg

  02/81 10 285

   

   

  Експерт ФСО:

   

  Мария Манева

  mmaneva@nbu.bg

  02/81 10 201

   

  Експерт ФСО

   

  Десислава Славчева

  dslavcheva@nbu.bg

  02/8110 241

 • Информация за обучаващи организации и ментори
 • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН

  „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

   

  ВАЖНО!

  Нов български университет преустановява приема на договори на обучаващи организации, ментори и студенти поради изчерпване на наличния брой практики по индикативния бюджет на проект „Студентски практики – Фаза 2", считано от 12.04.2023 год.

  Преустановява се потвърждаването на саморегистрираните студенти, считано от 10.04.2023 год.

  Студенти със сключени договори за практическо обучение провеждат и финализират практиките си в съответствие с вече подписаните договори.

   

  доц. д-р Ю. Гълъбинова,

  Водещ функционален експерт на проект „Студентски практики - Фаза 2"

  НБУ

  10.04.2023г.

   ------

   

  В Проект № BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – ФАЗА 2“ допустими обучаващи организации са всички стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации, други юридически лица, лица, упражняващи свободна професия, еднолични търговци и други работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на кодекса на труда, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

  Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката.

  Менторът следва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени студенти, участници в практиката.

  Практическото обучение на студентите по проект Проект № BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – ФАЗА 2“ се провежда изцяло и само в реална работна среда, т.е. в обектите, в които Обучаващата организация извършва дейност. Не се допуска извършване на дистанционно (онлайн) практическо обучение. При провеждането на онлайн практика, изцяло или частично, менторът не получава възнаграждение.

  Практическо обучение на студент може да започне само след подписан договор между Нов български университет и:

  • обучаваща организация;
  • ментор;
  • студент;
  • академичен наставник.

   

  Прием на договори обучаващи организации и ментори (лично/куриер)

   

  Приемно време: понеделник, вторник и сряда от 10:00 до 12:00 ч.

  Център за кариерно развитие, офис 101, корпус 1

  Ирена Павлова

  ipetrova@nbu.bg

  02/81 10 131

  Адрес: гр. София, ул. Монтевидео 21, Център за кариерно развитие, офис 101, корпус 1

   

   

  Документи, които следва да бъдат депозирани от страна на обучаващата организация:

  1. Договор за сътрудничество между Нов български университет и обучаващата организация, който се генерира от платформата на проект “Студентски практики - фаза 2” /3 екземпляра с подпис и печат/.
  2. Списък с имена на ментори, който се генерира от профила на организацията ( 3 екземпляра с подпис и печат). Списъкът се генерира отново и се предоставя на ВУ при всяка настъпила промяна в него.

   

  Документи, които следва да бъдат депозирани от страна на менторите:

  1. Договор между Нов български университет и ментора, който се генерира от системата на проект “Студентски практики-фаза 2” /3 екземпляра с подпис/.

  Менторът попълва адресът си на ръка във всеки един екземпляр от договора.

  2. Попълнена  декларация по образец в 1 екземпляр.

   

  Отчитане и получаване на възнаграждение:

  Менторът отчита в информационната система 10 часа за всеки практикант, преминал 240 часа обучение и изготвил финален отчет. Менторът не може да въвежда сумарно повече от 80 часа месечно за всички свои практиканти и до 4 часа дневно за работа по всички проекти по оперативни програми.

  Часовете се отчитат с финалното потвърждаване на практическото обучение от страна на ментора и се разпределят по месеци съобразно времето на провеждане на практиката по график. С потвърждаване на финалния отчет на студента от ментора същият въвежда и данъчно-осигурителните си обстоятелства в срок до 10-то число на месеца вкл., следващ месеца на приключване на практиката, но не по-късно от 2 месеца, считано от 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практическото обучение.

  Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове от даден месец, за който не е въвел в срок всички изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове и в случай, че в едномесечен срок преди приключване на изпълнението на проекта не е въвел данъчно-осигурителните си обстоятелства.

  Менторите не е нужно да депозират отчет на хартиен носител.

  Ръководство за работодатели 

   

 • Информация за студенти
 •  

  Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН

  „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

   

   

   

  ВАЖНО!

  Нов български университет преустановява приема на договори на обучаващи организации, ментори и студенти поради изчерпване на наличния брой практики по индикативния бюджет на проект „Студентски практики – Фаза 2", считано от 12.04.2023 год.

  Преустановява се потвърждаването на саморегистрираните студенти, считано от 10.04.2023 год.

  Студенти със сключени договори за практическо обучение провеждат и финализират практиките си в съответствие с вече подписаните договори.

   

  доц. д-р Ю. Гълъбинова,

  Водещ функционален експерт на проект „Студентски практики - Фаза 2"

  НБУ

  10.04.2023г.

  ----------- 

   

  В практическо обучение могат да кандидатстват всички действащи студенти от Нов български университет. Един студент може да бъде включен в практическо обучение по проект Студентски практики –Фаза 2 един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната програма. Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно - квалификационна степен „магистър“ се допуска да бъдат включени в до две практически обучения (Право и Архитектура).

  Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента програма или професионално направление и се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда. Дневната продължителност на практическото обучение не може да бъде повече от 8 астрономически часа, при не повече от 40 астрономически часа в рамките на 7 последователни дни с два дни между седмична почивка след всеки 5 работни дни.

  Практическото обучение на студентите по Проект № BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – ФАЗА 2“ се провежда изцяло и само в реална работна среда. Не се допуска извършване на дистанционно (онлайн) практическо обучение.

  Преди генериране на договора за провеждане на практическо обучение между студента и Нов български университет, в профила на студента трябва да има попълнени програма и график за провеждане на практическо обучение за съответната позиция. Програмата се изготвя и въвеждат в информационната система от ментора и се съгласува от академичния наставник. Графикът на провеждане на практиката се изготвя от студента и се съгласува от ментора и академичния наставник.

  Банковата сметка, посочена от студента в договора е необходимо да бъде лична и в български лева.

  Студентът стартира своята практика при наличието на подписани договори между НБУ и:

  • Работодателска организация
  • Ментор
  • Академичен наставник
  • Студент

   

  Прием на договори на студенти (лично/куриер)

   

  Приемно време: понеделник, вторник и сряда от 10:00 до 12:00 ч.

  офис 102, корпус 1

  Лили Колова

  lkolova@nbu.bg

  02/ 81 10 173

  Адрес: гр. София, ул. Монтевидео 21, НБУ, офис 102, корпус 1

   

  Наборът с документи, които студентите предоставят съдържа:

  • Генериран от платформата договор /3 екземпляра/.

  Договорът трябва да бъдe подписан на предпоследна и последна страница. На всеки от екземплярите студентът трябва да напише адресът си по лична карта на ръка.

  При представени договори  до сряда, практиката по график може да стартира най-рано в понеделник на следващата седмица.

   

  При регистрирането си в платформата на проект „Студентски практики – фаза 2“ всеки студент с пет цифрен факултетен номер (F12345) е необходимо да въвежда допълнителна „0“  след F.

  Пример: F012345

  Екип Студентски практики - фаза 2 в НБУ извършва постоянен мониторинг на процеса по подготовка на студентите и оказва методична и техническа помощ на всеки студент, свързана с програмата, графика на обучението и всички други детайли.

  Когато имаме саморегистрация на студент е необходимо технологично време за проверки от екипа. Ще получите автоматично уведомление по имейл.

   

  РЪКОВОДСТВО СТУДЕНТ - СТАРТИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В ПЛАТФОРМАТА

  РЪКОВОДСТВО СТУДЕНТ - ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРАКТИКА

  ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

   

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 • ВАЖНО!

  Нов български университет преустановява приема на договори на обучаващи организации, ментори и студенти поради изчерпване на наличния брой практики по индикативния бюджет на проект „Студентски практики – Фаза 2", считано от 12.04.2023 год.

  Преустановява се потвърждаването на саморегистрираните студенти, считано от 10.04.2023 год.

  Студенти със сключени договори за практическо обучение провеждат и финализират практиките си в съответствие с вече подписаните договори.

   

  доц. д-р Ю. Гълъбинова,

  Водещ функционален експерт на проект „Студентски практики - Фаза 2"

  НБУ

  10.04.2023 г.