Стипендии

stipendii_1050x399_crop_478b24840a

Стипендии след първата година на обучение 

 

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой студенти.

Академичните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.


В началото на всяка академична година част от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

СТИПЕНДИИ: ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Академични стипендии на НБУ
 •  

  За новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд „Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Размер на стипендията - две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане:
   

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.
   

  2. Частични академични стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - 50% от две семестриални такси за учебна година.


  Процедура за присъждане
  - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от Комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и„Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Размер:
  две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • прехвърлилите се от друго висше училище, след висше образование и приети по договор с професионални училища участват в класирането, ако са се обучавали поне една година в НБУ;
  • среден успех 6.00 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от предходното образование.


  Процедура:
   

  • Кандидатстване 

         - срок: от 15 до 30 октомври;
         - документи: заявление, обща справка.

  • Присъждане 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември;
         - оповестяване: от 1 декември.

   Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.

  2. Частични академични стипендии


  Размер:
  50% от две семестриални такси за академична година


  Критерии:

  • среден успех над 5.50 и взети всички кредити по програмна схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен; 
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според средния успех от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен (и от предходното образование за студенти втора година на обучение в НБУ).

  Процедура: 

  • Кандидатстване: 

         - срок: от 15 до 30 октомври

         - документи: заявление, обща справка

  • Присъждане: 

         - срок: 1 ноември – 30 ноември
         - оповестяване: от 1 декември

  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

    Заявление за кандидатстване за стипендия

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

   

  Академични стипендии за студенти от магистърските програми, завършили поне един семестър – пълни и частични

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии


  Критерии за присъждане:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първия семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 6.00 от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични академични стипендии


  Критерии:

  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок и да са завършили един семестър от нея.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на МП.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията
  : 50 % от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура


  Кандидатстване:

  • срок15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • документи: заявление, обща справка


  Присъждане
  :

  • срок: 1 - 30 ноември и 1 - 30 април
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Необходими документи:


  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.


  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

   

   

   

 • Социални стипендии на НБУ
 •  

  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и магистърски програми “Архитектура” и “Право”

   

  Средствата за стипендии се отпускат от фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет.
   

  1. Пълни социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  - две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии, след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  2. Частични социални стипендии за новоприети студенти


  Критерии за присъждане:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: студенти с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26- годишна възраст;
  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;
  • - при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.


  Размер на стипендията
  – 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура за присъждане - документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии след подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група от 12 до 16 август.

  Усвояване: Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

  В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май, юли и август, присъждане и оповестяване - през месец септември.


  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg


   

   

   

  Социални стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ от бакалавърски програми и от магистърските програми „Право“ и „Архитектура“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : две семестриални такси за учебна година

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК), самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от целия период на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от дипломата за средно образование.


  Размер на стипендията
  : 50% от две семестриални такси за учебна година


  Процедура

  • срок : 15 – 30 октомври


  Присъждане: 

  • срок: 1 - 30 ноември 
  • оповестяване: от 1 декември 


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи:

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

    

  Социални стипендии за студенти от магистърските програми

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.50 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  две семестриални такси за втори и трети семестър от магистърската програма

   

  2. Частични социални стипендии


  Критерии:

  • Студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК) самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.
  • Кандидатите за стипендия трябва да са записани в програмата, за която е отпусната стипендията, в регламентирания срок.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех 5.00 и да са събрали всички кредити по програмната схема от първи семестър на магистърската програма.
  • Кандидатите за стипендия трябва да имат среден успех над 5.00 от предходната образователна степен.
  • Кандидатите с еднакъв резултат се класират според средния успех от предходната образователна степен.


  Размер на стипендията:
  50% от семестриалните такси за втори и трети семестър от магистърската програма


  Процедура

  • срок: 15 – 30 октомври и 15 – 30 март
  • оповестяване: от 1 декември и от 1 май


  Усвояване
  : Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.


  Необходими документи
  :

  Документите за кандидатстване за стипендия се подават в отдел „Студенти“, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендии в срок от 1 ноември до 30 ноември и от 1 април до 30 април и се оповестяват в уебсайта на Университета.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

 • Стипендии от дарителски фондове
 •  

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“

   

  Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и за гражданска доблест


  Условия за кандидатстване и присъждане на стипендиите:

  • студентът да се обучава в програма към департамент „Политически науки“;
  • среден успех над 5.50;
  • кандидатите за магистърска стипендия да са завършили бакалавърската си степен в НБУ;
  • активна гражданска и университетска ангажираност (участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи)

  Размер на стипендията.

  • две пълни семестриални такси за бакалавърски програми
  • три пълни семестриални такси за магистърска програма

  Продължителност на стипендията.

  • за бакалавърски програми – 2 семестъра (3 или 4 курс)
  • за магистърска програма - 3 семестъра

  Кандидатстване:

  срок: 15 – 30 септември;
  документи: обща справка, мотивационно писмо

  Стипендиите се присъждат от Комисия по стипендиите в периода 1–5 октомври и се оповестяват между 5–10 октомври.

  За повече информация:
  Елица Узунова
  e-mail: euzunova@nbu.bg

   

   

  Национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“

   

  Условия за кандидатстване:

  Кандидатите за стипендии да са певци до 32-годишна възраст с изключителни постижения в майсторските класове на Райна Кабаиванска.


  Процедура:

  Кандидатства се по време на майсторските класове на Райна Кабаиванска, присъжда се лично от Райна Кабаиванска.

   

  Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду” за подпомагане и стимулиране на младите изпълнители от Лятната музикална академия на НБУ в тяхното обучение и професионално развитие

   

  Процедура:

  Кандидатства се по време на Лятната джаз академия, присъждат се лично от Милчо Левиев и Вики Алмазиду на отличили се участници.

   

  Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения"

   

  Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на студенти от програми:

  Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия

  Кандидатстването за стипендиите е по документи и чрез събеседване.

   

  Критерии за кандидатстване:

  • Първо желание в заявлението за кандидатстване в НБУ в една от следните програми: Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия;
  • Бал на приемите изпити не по-нисък от средния за НБУ за текущата година;
  • Участие в събеседване с двама представители на Фондацията и представител наНБУ. Резултатите от събеседването ще имат решаващо значение при класиране накандидатите;
  • Предимство при равни резултати имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, социално слаби семейства, без родители или семействас един родител).

  Срок за подаване на документи:

  21 септември – 02 октомври 2015 г. в съответните департаменти


  Повече можете да прочетете  тук.

     

   

  Стипендиантска програма на Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”

   

  I. Общи положения

  1. Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” предоставя на Нов български университет средства за присъждане на четири бр. пълни академични стипендии, от които:
  - три целеви стипендии - за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“, които специализират в областта на керамиката и дигиталните форми;
  - една стипендия – на студент от НБУ, независимо от програмата, в която учи.

  2.  Стипендиите са годишни и покриват две семестриални такси за съответната академична година. При ползване на намаление съгласно правилата в НБУ, стипендията се изчислява въз основа на намалената такса.

   

  II. Целеви стипендии за студенти от Бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ и от Магистърска програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми", и докторанти от докторска програма „Визуално-пластични изкуства“

  1. Стипендиите са три.

  2. Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. 

  3. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - участие в събеседване с Комисия включваща двама представители на Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА” и представител на НБУ – преподавател от департамент „Пластични изкуства“, определен от Ректора. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  4. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).
  5. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и представителя на НБУ, който е член на Комисията по събеседване.


  III. Стипендия за един студент в НБУ, независимо от програмата, в която учи


  1. Кандидатстването за стипендията е по документи

  2. Критерии:

  - успех от предходната академична година не по-нисък от 5.00 и всички взети кредити по програмна схема;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България.
  - предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

  3. Необходими документи:
  - заявление до Ректора на НБУ;
  - CV европейски формат;
  - препоръка от Директора на Програмния съвет на програмата, в която учи кандидатът;
  - справка, подписана от Директора на програмния съвет, удостоверяваща успеха от изпитите за предходната година и записването на кандидата за семестъра към момента на кандидатстване;
  - доказателства за участие в дейности, свързани със здравеопазване и подпомагане на социалната и здравна интеграция, и личностната реализация на групите в неравностойно положение в България;
  - за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойното положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

  4. Класирането на кандидатите се извършва от Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, назначена от Ректора на НБУ, в състав: Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – Директора на ЦУА и преподавател в НБУ.

  5. Срок за подаване на документи - 15.03 - 30.03.2017 г.

   

  IV. Процедура за присъждане на стипендиите

  1. НБУ обявява условията за кандидатстване и прием на документи, както и датата за събеседване с кандидатите за трите целеви стипендии на интернет-страницата си -  раздел Студенти – Стипендии на НБУ, на интернет-страницата на департамент „Пластични изкуства“, както и на информационното табло на департамента.

  2. Документите за кандидатстване за стипендиите се приемат в последната седмица на месец септември – в отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“ на НБУ. 
  3. Ректорът назначава Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, определя преподавателя от департамент „Пластични изкуства“, който ще участва в комисията по събеседване, поканва Фондацията да определи двама свои представители за участие в събеседването – за трите целеви стипендии.

  4. Събеседването с кандидатите за трите целеви стипендии се провежда в началото на месец октомври – на предварително определената и обявена по реда на тази процедура дата.

  5. Комисията по стипендиите, финансирани от Фондация “НАПРАВИ ДОБРО – АЛЕКСАНДРОВСКА”, класира кандидатите, съгласно критериите , определени в тази Процедура.

  6. НБУ усвоява стипендиите за съответния семестър, съгласно вътрешните си правила и след представяне на справка за записаните и платени курсове за семестъра, изисквани по програма. В случай, че стипендиант не се запише за втория семестър на съответната академична година, НБУ не усвоява стипендията за този семестър.

  7. Стипендията се получава, съответно – усвоява за годината, за която е присъдена.

      

   

 • Процедура за присъждане на стипендии

 • Процедурата за присъждане на стипендии можете да видите тук.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 206 
  e-mail: student@nbu.bg

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМИ "ПРАВО" И "АРХИТЕКТУРА")
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2016/2017 година

   

  1. Стипендиите за есенен и пролетен семестър 2016/2017 г. ще се изплащат в периода от 28.12.2016 г. до 05.02.2017 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1 (На 30 декември 2016 г. стипендии могат да се усвояват до 12.00 часа)
  2. Стипендиите за пролетен семестър на учебната 2016/2017 г. могат да се усвояват след записване на студентите за семестъра (регистрирани и заплатили таксата за обучение)
  3. Стипендии, които не са усвоени до 05.02.2017 г., няма да се изплащат

   

  Пълни академични стипендии за студенти от бакалавърски програми и
  магистърски програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Випуск 2015

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F79067

  Калина Боянова Сталева

  Германистика (Немски език, култура и литература)

  F78523

  Йоанна Георгиева Карамфилова

  Реклама

  F79730

  Радостина Радославова Цикловска

  Информатика

  F78509

  Магдалена Руменова Стоилова

  Анимационно кино

  F79885

  Мария-Константина Милчева Маринова

  Туризъм

  F79039

  Елица Евгениева Чолакова

  Администрация и управление

  F78729

  Марина Василева Колева

  Журналистика

  F79096

  Стефан Георгиев Бояджиев

  Мултимедия и компютърна графика

  F78974

  Николета Орлинова Станойкова

  Връзки с обществеността

  F78994

  Светлана Веселинова Дичева

  Мултимедия и компютърна графика

  F78087

  Петър Велинов Подолински

  Графичен дизайн

   

  Випуск 2014

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F74699

  Лилиана Павлова Мутафова

  Реклама

  F74758

  Айсел Мустафа Карадайъ

  Музика

  F74094

  Николета Руменова Ангелова

  Право

  F75974

  Полина Денчева Славова

  Право

  F74985

  Анна Петкова Николова

  Мултимедия и компютърна графика

  F20146

  Цветелина Тошкова Лекова

  Право

  F75067

  Ива Димитрова Чипарова

  Графичен дизайн

  F75064

  Никол Димитрова Чипарова

  Графичен дизайн

   

  Випуск 2013

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F70634

  Асени Николаос Ягтидис

  Психология (на англ. език)

  F71592

  Йорданка Василева Зафирова

  Психология (на англ. език)

  F65041

  Карина Иванова Караабова

  Информатика

  F70061

  Слави Тодоров Славов

  Психология (на англ. език)

  F69666

  Ива Станчева Тодорова

  Право

  F68297

  Кристиана Николаева Арабаджийска

  Счетоводство и одит

  F69916

  Симеон Великов Чифлигаров

  Психология

   

   

  Частични академични стипендии за студенти от бакалавърски програми и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“


   

  Випуск 2015

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F36829

  Антон Венелинов Титков

  Туризъм

  F78048

  Кольо Любомиров Енчев

  Управление на бизнеса и предприемачество

  F41511

  Стоян Алексиев Стоянов

  Кино и телевизия

  F78603

  Тея Петрова Велизарова

  Графичен дизайн

  F79683

  Димана Илиева Дойкова

  Анимационно кино

  F79499

  Юлиана Тонева Костова

  Право

  F78573

  Ванеса Николаева Иванова

  Социология

  F78597

  Евелина Райкова Нестерова

  Право

  F78730

  Димитър Иванов Велев

  Графичен дизайн

  F79409

  Мария Петкова Атанасова

  Туризъм

  F78688

  Натали Милкова Спартанска

  Графичен дизайн

  F78842

  Емилия Евгениева Маринова

  Връзки с обществеността

  F79273

  Антон Антонов Жеков

  Анимационно кино

  F78574

  Александа Пламенова Петкова

  Архитектура

  F78445

  Васил Атанасов Вътев

  Право

  F78104

  Николай Георгиев Йорданов

  Кино и телевизия

  F78544

  Ния Венелинова Велева

  Кино и телевизия

  F78555

  Габриела Георгиева Янчева

  Пластични изкуства

  F79163

  Катерина Иванова Иванова

  Интериорен дизайн

  F78776

  Кристина Руменова Атанасова

  Графичен дизайн

  F78131

  Никола Цветанов Раевски

  Информационни технологии

  F78947

  Елена Владимирова Стоименова

  Графичен дизайн

  F79600

  Ася Иванова Трифонова

  Международна политика (на френски език)

  F78687

  Виктория Светлинова Данева

  Реклама

  F79525

  Лилия Антонова Дончева

  Англицистика (Английски език, култура и литература)

  F79234

  Неда Красимирова Иванова

  Мултимедия и компютърна графика

  F78448

  Мария Юлианова Маринова

  Реклама

  F80329

  Юлия Иванов Иванова

  Графичен дизайн

  F79019

  Данаил Пламенов Стоянов

  Право

  F79290

  Вероника Павлова Димитрова

  Графичен дизайн

   

  Випуск 2014

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F75382

  Кристина Николаева Колодеева

  Мода

  F77262

  Цвета Трифонова Цонева

  Право

  F74833

  Надежда Василева Гавадинова

  Графичен дизайн

  F74343

  Моника Даниелова Йорданова

  Счетоводство и одит

  F75415

  Иоана Любомирова Хубанова

  Кино и телевизия

  F73892

  Николета Николаева Ставрева

  Графичен дизайн

  F74578

  Габриела Стефанова Георгиева

  Счетоводство и одит

  F74271

  Теодора Илиева Велева

  Право

  F74440

  Ася Иванова Велкова

  Графичен дизайн

  F74352

  Жени Живкова Георгиева

  Реклама

  F73973

  Радина Николаева Николова

  Биология - обща и приложна

  F74599

  Емил Ангелов Ангелов

  Архитектура

  F74254

  Ина Росенова Кьорова

  Графичен дизайн

  F74482

  Владимир Пламенов Петков

  Мрежови технологии (на английски език)

  F79182

  Мая Владимирова Пехливанян

  Интериорен дизайн

  F74488

  Мартина Валериева Владимирова

  Графичен дизайн

  F74888

  Ирена Пламенова Боева

  Мода

  F73786

  Ирена Стефанова Шкендова

  Арабистика (Арабски език, култура и литература)

  F74349

  Патриша Красимирова Петрова

  Графичен дизайн

  F74924

  Маргарита Стойкова Манолова

  Интериорен дизайн

  F77681

  Александра Руменова Черешева

  Интериорен дизайн

  F74014

  Мира Стоянова Минкова

  Графичен дизайн

  F75323

  Ана-Мария Руменова Крушева

  Анимационно кино

  F78394

  Светослава Владимирова Славкова

  Интериорен дизайн

  F74627

  Лазар Ивелинов Любенов

  Анимационно кино

  F74437

  Диана Атанасова Кирова

  Връзки с обществеността

  F75723

  Ралица Александрова Котева

  Право

  F74706

  Станислава Йорданова Георгиева

  Графичен дизайн

  F73913

  Диляна Пенкова Стоянова

  Връзки с обществеността

  F74268

  Людмила Александрова Павлова

  Право

  F74253

  Радостина Георгиева Георгиева

  Графичен дизайн

  F75133

  Диляна Валериева Стоянова

  Психология

  F74590

  Симеон Пламенов Иванов

  Графичен дизайн

  F78365

  Ивона Ивайлова Манолова

  Музика

  F73781

  Ивет Руменова Димитрова

  Право

   

   

  Випуск 2013

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F70205

  Десислава Здравкова Пенкова

  Психология

  F70164

  Никол Емилова Кръстева

  Реклама

  F70287

  Татяна Добромирова Вълканова

  Финанси

  F69768

  Катя Анева Руменова

  Право

  F74101

  Камелия Василева Сарафска

  Интериорен дизайн

  F70263

  Гергана Симеонова Симеонова

  Анимационно кино

  F73155

  Биляна Бориславова Томова

  Право

  F70042

  Цветелина Бориславова Стойнова

  Графичен дизайн

  F70449

  Мая Ганчева Ганева

  Анимационно кино

  F70526

  Андриана Бисерова Илиева

  Фотография

  F70508

  Надя Валентинова Емануилова

  Интериорен дизайн

  F74135

  Мирела Асенова Асенова

  Музика

  F68801

  Даниела Мариова Анестиева

  Туризъм

  F69542

  Розина Петрова Борачева

  Журналистика

  F75293

  Соня Руменова Ковчезлиева

  Театър

  F68817

  Глория Любомирова Шуглева

  Графичен дизайн

  F70408

  Калина Пламенова Стоименова

  Интериорен дизайн

  F34027

  Радостина Веселинова Младенова

  Право

  F70254

  Моника Руменова Раденкова

  Анимационно кино

  F69676

  Калина Антонова Донева

  Реклама

  F60494

  Сашка Стефанова Александрова

  Психология

  F69777

  Тереза Любомирова Балканджиева

  Туризъм

  F70481

  Ирина Ангелова Пачаманова

  Реклама

  F72440

  Иво Петков Балджиев

  Кино и телевизия

  F75153

  Александра Юриева Гаджева

  Музика

  F69739

  Петя Милчева Георгиева

  Право

  F63527

  Мария Иванова Коцева

  Мултимедия и компютърна графика

  F70512

  Ани Красимирова Донева

  Туризъм

  F69607

  Глория Красимирова Бандерска

  Фотография

  F71772

  Методи Ненков Маджов

  Регионална и общинска сигурност

  F75313

  Станислава Емилова Стоянова

  Интериорен дизайн

  F70327

  Стела Божидарова Паунова

  Туризъм

  F70196

  Мартина Иванова Иванова

  Право

  F70320

  Десислава Емилова Йорданова

  Графичен дизайн

  F69884

  Александрина Калинова Александрова

  Право

   

  Випуск 2012

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F64863

  Теодора Николаева Петрова

  Право

  F64045

  Краси Красимирова Вучкова

  Право

  F64288

  Гергана Ивайлова Стефанова

  Право

  F65995

  Евелин Петров Жечев

  Право

  F65555

  Емилия Димитрова Викторова

  Право

  F64611

  Иван Венков Арабов

  Право

  F65227

  Светлина Симеон Захариева

  Право

  F64334

  Невена Тинчева Пашова

  Право

  F42959

  Цветомира Атанасова Божилова

  Право

  F65237

  Диляна Красимирова Врачовска

  Право

   

   

  Пълни социални стипендии за студенти от бакалавърски програми и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Випуск 2015

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F80655

  Евелина Мирчева Тодорова

  Психология

  F78152

  Любомир Любомиров Иванов

  Информатика

   

  Випуск 2014

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F75442

  Верка Стоянова Костандовска

  Българистика

  F74301

  Габриела Веселинова Иванова

  Графичен дизайн

   

  Випуск 2013

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F70268

  Гергана Мирославова Минчева

  Графичен дизайн

  F11771

  Диана Димитрова Петрова

  Право

   

  Випуск 2012

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F65210

  Иво Атанасов Атанасов

  Право

   

   

  Частични социални стипендии за студенти от бакалавърски програми и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Випуск 2015

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F79699

  Вероника Николаева Янакиева-Христова

  Театър

  F78769

  Анжело Марио Петков

  Информатика

  F79451

  Диляна Василева Василева

  Интериорен дизайн

  F78190

  Лили Пленимирова Павлова

  Социална работа

  F78172

  Антония Стойнева Стойнева

  Изкуствознание и история на културата

  F78046

  Деница Димитрова Димитрова

  Психология

  F79359

  Христиана Христова Стойкова

  Музика

  F78144

  Тодор Тодоров Хлебаров

  Анимационно кино

  F78697

  Калоян Радославов Котларски

  Музика

  F78452

  Даяна Талал Ал Сабах

  Право

  F78529

  Надин Руменова Василева

  Реклама

  F79527

  Моника Стоянова Минева

  Управление на бизнеса и предприемачество

   

   

  Випуск 2014

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F75341

  Александър Александров Санков

  Мултимедия и компютърна графика

  F54734

  Стефани Николова Николова

  Право

  F74444

  Пламен Иванов Харизанов

  История и археология

  F74723

  Стелена Николаева Иванова

  Графичен дизайн

  F73772

  Вера Илиева Златарева

  Право

  F76904

  Соня Петкова Гергова

  Право

  F73947

  Цветелина Антонова Янева

  Право

  F73969

  Силвия Илкова Илиева

  Туризъм - ДО

  F75752

  Мая Фиданова Младенова

  Право

  F64931

  Десислава Валериева Блатска

  Право

  F75628

  Велислав Димитров Велчев

  Право

  F76663

  Галя Георгиева Лекова

  Право

  F69805

  Десислава Радкова Анчева

  Графичен дизайн

  F74313

  Мелани Ненова Милчева

  Туризъм

   

  Випуск 2013

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F70022

  Ралица Тошкова Тонева

  Музика

  F69637

  Ралица Емилова Василева

  Администрация и управление

  F70008

  Бранимир Петев Миладинов

  Кино и телевизия

  F69877

  Габриела Петрова Неделкова

  Право

  F70729

  Аника Тодорова Златева

  Политически науки (на английски език)

  F69944

  Валерия Ванева Стойчева

  Интериорен дизайн

  F69644

  Стефани Стефанова Йовева

  Архитектура

  F71337

  Стефани Димитрова Хаджийска

  Антропология

  F70617

  Маринела Иванова Беделева

  Психология

  F70255

  Марио Димитров Делчев

  Информационни технологии

   

  Випуск 2012

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F79503

  Ния Росенова Радева

  Право

  F64057

  Цанка Славчева Георгиева

  Право

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ (МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ)
 • Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии
  академична 2016/2017 година

   

  1. Стипендиите за есенен и пролетен семестър 2016/2017 г. ще се изплащат в периода от 28.12.2016 г. до 05.02.2017 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1 (На 30 декември 2016 г. стипендии могат да се усвояват до 12.00 часа)
  2. Стипендиите за пролетен семестър на учебната 2016/2017 г. могат да се усвояват след записване на студентите за семестъра (регистрирани и заплатили таксата за обучение)
  3. Стипендии, които не са усвоени до 05.02.2017 г., няма да се изплащат

   

  Пълни академични стипендии за студенти от магистърски програми

   

  Випуск 2015 (Пролетен прием)

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F61035

  Елена Тодорова Сиракова

  Музикално изпълнителство (на англ.език)

  F81687

  Надежда Ангелова Славейкова

  Езикова и речева патология

   

  Частични академични стипендии за студенти от магистърски програми

   

  Випуск 2015 (Пролетен прием)

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F81675

  Иванка Руменова Томова

  Графично и пространствено проектиране

  F60539

  Цветелина Кирилова Чорбаджийска

  Бизнес комуникации

  F81731

  Станислава Станиславова Байракова

  Пространствен дизайн

   

  Пълни социални стипендии за студенти от магистърски програми

   

  Випуск 2015 (Пролетен прием)

  Фак.№

  Студент

  Програма

  F81743

  Веселина Алфред Апостолова

  Плакат и комуникативен дизайн

 • СТИПЕНДИИ НА НБУ - КЛАСИРАНЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
 •  

   

  Списък на класираните новоприети студенти за академични и социални стипендии академична 2016/2017 година

   

  1. Стипендиите за есенен и пролетен семестър 2016/2017 г. ще се изплащат в периода от 07.11.2016 г. до 05.02.2017 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1
  2. Стипендиите за пролетен семестър на учебната 2016/2017 г. могат да се усвояват след записване на студентите за семестъра (регистрирани и заплатили таксата за обучение)
  3. Стипендии, които не са усвоени до 05.02.2017 г., няма да се изплащат.

   

  Пълни академични стипендии за новоприети студенти - 2016/2017 година

   

  F №

  Име

  Програма

  1

  F84132

  Добромир Лазаров Лазаров

  Право

  2

  F82836

  Десислава Димова Стоянова

  Право

  3

  F83864

  Мария Николова Къчева

  Графичен дизайн

  4

  F82212

  Кира Владимирова Георгиева

  Право

  5

  F82965

  Мария Георгиева Лазова

  Интериорен дизайн

  6

  F82960

  Стефани Асенова Пашова

  Мултимедия и компютърна графика

  7

  F83962

  Ана Иванова Вълева

  Връзки с обществеността

  8

  F54148

  Светозара Стефанова Минкова

  Информатика

  9

  F83217

  Йоанна Добринова Русева

  Графичен дизайн

  10

  F83374

  Анастасия Николаева Стоева

  Анимационно кино

   

   

  Частични академични стипендии за новоприети студенти - 2016/2017 година 

   

  F №

  Име

  Програма

  1

  F83223

  Христо Лъчезаров Иванов

  Графичен дизайн

  2

  F83629

  Калина Драгомирова Нацева

  Мултимедия и компютърна графика

  3

  F83423

  Антония Венциславова Славкова

  Графичен дизайн

  4

  F82786

  Славка Иванова Илиева

  Архитектура

  5

  F83876

  Марина Сидерова Сидерова

  Графичен дизайн

  6

  F83051

  Яница Кирилова Чакърова

  Графичен дизайн

  7

  F84015

  Димитър Ангелов Драганов

  Маркетинг - ДО

  8

  F83137

  Гергана Илиева Башева

  Право

  9

  F82773

  Явор Борисов Спасов

  Финанси - ДО

  10

  F84034

  Михаела Веселинова Василева

  Графичен дизайн

  11

  F82776

  Владимира Владимирова Каравелова

  Фотография

  12

  F83038

  Калина Светлинова Тодорова

  Архитектура

  13

  F83262

  Елица Николаева Стефанова

  Кино и телевизия

  14

  F83608

  Мария Ивайлова Котева

  Телекомуникации

  15

  F83831

  Пламена Пламенова Кацарова

  Политически науки

  16

  F83959

  Симеон Светославов Илков

  Реклама

  17

  F83156

  Радослава Радославова Райчева

  Връзки с обществеността

  18

  F82829

  Маринела Иванова Костова

  Маркетинг

  19

  F84032

  Методи Пламенов Николов

  Мултимедия и компютърна графика

  20

  F78905

  Александра Александрова Александрова

  Право

   

   Частични социални стипендии за новоприети студенти - 2016/2017 година

   

  F №

  Име

  Програма

  1

  F82799

  Мария Николаева Цокева

  Право

 • СТИПЕНДИИ ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“ - КЛАСИРАНЕ
 • Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:


  Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Българска културна история и музеи, Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия.

  Срок за подаване на документи: 19 септември – 30 септември 2016 г. в съответните департаменти.

  Повече можете да прочетете   тук.  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ КЪМ СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“

  ВИПУСК 2016/2017 година

  1. Възражения относно класирането ще се приемат в срок от 24.10.2016 г. до 27.10.2016 г. в стая 211, корпус 1
  2. Стипендиите за есенен семестър ще се изплащат в периода от 31.10.2016 г. до 11.11.2016 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1


  1. Стипендия се присъжда на следните студенти:

  Студент

  Програма

   

  Яна Петкова,  F82243

  Българистика (Български език, култура и литература)

   

  Златка Димитрова, F84630

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  Павлена Петрова, F83973

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  Христела Димитрова, F83154

  История и археология


  2. Стипендия не се присъжда на следните студенти:

  Студент

  Програма

   

  Владимир Владимиров, F83239

  Антропология

   

  Юлиана Начева,  F83850

  Египтология (Египетски език, култура и литература)

   

  Майя Михайлова,  F74733

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  Яна Василева, F83597

  Изкуствознание и артмениджмънт

   

  Иван Иванов, F83640

  История и археология