Прием в докторски програми

doctorski_1050x399_crop_478b24840a

 


Кандидатстването за докторски програми за академичната 2016/2017 година ще се проведе в периода юни – август 2016 г., а приемните изпити по специалността и по чужд език – през м. септември 2016 г.

  

 

Конкурси за редовна докторантура със стипендии за 2016/2017 г. 

Департамент  Тема, професионално направление  Научен ръководител
Архитектура Тема: "Приложение на информационни и комуникационни технологии в проектирането на устойчива архитектура" доц. д-р Георги Георгиев 
п. н.: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  
Тема: "Жилищна политика в урбанистичния и исторически контекст на европейския град" доц. д-р Георги Георгиев
п. н.: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  
Дизайн Тема: "Конструиране и обемно моделиране в модния дизайн"; доц. д-р Емилия Панайотова 
п. н.: 8.2 Изобразително изкуство
Информатика Тема: "Анализ на стар програмен код" проф. д-р Красимир Манев 
п. н.: 4.6 Информатика и компютърни науки
Кино, реклама и шоубизнес Тема: "Българската фотожурналистика межда двете световни войни (1918-1946 г.)" доц. д-р Динамир Предов 
п. н.: 8.4 Театрално и филмово изкуство
Национална и международна сигурнасот Тема: "Киберсигурност в мрежови системи за управление" доц. д-р Юлияна Каракънева 
п. н.: 9.1 Национална сигурност
Политически науки Тема: "Съвременното политическо представителство" проф. д-р Евгений Дайнов
п. н.: 3.3 Политически науки проф. д-р Евгения Иванова
Идеен проект по тема, уточнена на тел.  доц. д-р Мирианна Майер
02/81 10 602  
Право Тема: "Отговорност на държавата за вреди" проф. Методий Марков, д.н.
п. н.: 3.6 Право проф. Екатерина Матеева-Стоянова
   
 Право Тема: "Особено исково производство по колективни искове" доц. д-р Маргарита Златарева
п. н.: 3.6 Право
Телекомуникации Тема: "Интелигентност на интерактивните видео системи" доц. д-р Иван Драганов
п. н.: 5.3 Комуникационна и компютърна техника доц. д-р Георги Илиев – научен консултант

 

 

Приема се не повече от един кандидат за всяка тема. Докторантурите са с продължителност три години и са със стипендия на НБУ. Приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация, придружен с работен план и библиография; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). 

Документите се подават до 16.08.2016 г. в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус 1, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София.

За повече информация: тел. 02/ 8110 103; 02/ 8110 133.
Конкурси за редовна докторантура с такса за 2016/2017

 

Департамент Тема и професионално направление  Научен ръководител
Антропология тема: "Медицинска антропология" доц. д-р Васил Гарнизов
п. н.: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
ДП "Антропология"
тема: "Приложна антропология" доц. д-р Магдалена Елчинова
п. н.: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
ДП "Антропология"
Архитектура тема: "Адаптация на традиционните градски центрове в съвременното урбанистично
развитие"
проф. д-р Пеньо Столаров
п. н.: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
ДП "Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли"
Изкуствознание и история на културата тема: "Изкуството от стъкло с органични материали и неговите възможности" доц. Константин Вълчев
п. н.: 8.1 Теория на изкуствата
ДП "Изкуствознание и визуални изследвания"
Кино, реклама и шоубизнес тема: "Творчески и технологични предизвикателствапред екранните изкуства в
дигиталната епоха"
доц. д-р Димитър Енев
п. н.: 8.4 Театрално и филмово изкуство
ДП "Кинознание, киноизкуство и телевизия"
Когнитивна наука и психология тема: "Ембодимънт: Език, възприятие и действие" доц. д-р Елена Андонова
п. н.: 3.2 Психология
ДП "Обща психология"
тема: "Пространствено познание и комуникация" доц. д-р Елена Андонова
п. н.: 3.2 Психология
ДП "Обща психология"
тема: "Морална преценка" доц. д-р Морис Гринберг
п. н.: 3.2 Психология
ДП "Обща психология"
тема: "Коопериране. Теория на игрите" доц. д-р Морис Гринберг
п. н.: 3.2 Психология
ДП "Обща психология"
тема: "Ментализация и регулиране на афектите" доц. д-р Никола Атанасов
п. н.: 3.2 Психология
ДП "Обща психология"
Музика темите не са обявени. 4 места за редовна докторантура с такса – 2 места за теоретична и 2 места за изпълнителска. проф. Явор Конов, д.н.
п. н.: 8.3 Музикално и танцово изкуство проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
ДП "Музика" доц. д-р Милена Шушулова
  проф. д-р Симо Лазаров
  доц. д-р Георги Арнаудов
Право тема: "Престъпления против реда на управлението, според Наказателния кодекс на Р. България" проф. д-р Румен Владимиров
п. н.: 3.6 Право
ДП "Наказателно право"
тема: "Възстановяване на правата на обявения в несъстоятелност длъжник" проф. Методий Марков, д.н.
п. н.: 3.6 Право проф.Екатерина Матеева-Стоянова
ДП "Гражданско и семейно право"  
Средиземноморски и Източни изследвания тема: Магическите практики в текстове на саркофазите доц. д-р Теодор Леков
п. н.: 2.2 История и археология (египтология)
ДП "Египтология"
Театър тема: "Критическата функция на театъра в съвременната култура" Не е посочен
п. н.: 8.4 Театрално и филмово изкуство
ДП "Театрознание и театрално изкуство"
тема: "Стратегии на присъствие на тялото в съвременния театър" Не е посочен
п. н.: 8.4 Театрално и филмово изкуство
ДП "Театрознание и театрално изкуство"
ЮИЕЦСИ темата не е е обявена. 2 места Не е посочен
п. н.: 2.3 Философия
ДП "Съвременни философски учения (семиотика)"

 

Одобрява се не повече от един кандидат за всяка тема.

Докторантурите са с продължителност три години. Семестриалната такса е 1650 лева.


Документите се подават до 16.08.2016 г. в офиса на Магистърски факултет на адрес:
Нов български университет, Корпус 1, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София.

За повече информация: тел. 02/ 8110 103; 02/ 8110 133.


 


За повече информация:
Магистърски факултет
корпус 1, офис 122
тел.: 02/8110 103
e-mail: mterziev@nbu.bg 

 

 

 

Свързани страници

recognition_300x143_crop_478b24840a
Признаване на висше образование от чужбина

  Кандидатите за признаване на висше образование...